01 Gebiedsgericht benutten

Gebiedsgericht benutten

Gebiedsgericht Benutten (GGB) is een werkwijze waarmee wegbeheerders en andere belanghebbende partijen samenwerken om oplossingen te zoeken voor verkeersproblemen in een regionaal netwerk.

Een voorbeeld van een situatie waarin Gebiedsgericht Benutten wordt toegepast, is bij wegwerkzaamheden. De betrokken partijen komen bij elkaar en bespreken de gevolgen en invloeden van de hinder. Vervolgens worden verkeersmanagementmaatregelen bedacht waardoor het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Werkboek Gebiedsgericht Benutten

Het werkboek Gebiedsgericht Benutten (PDF, 14,84 MB) beschrijft een aanpak waarmee beleid stapsgewijs wordt vertaald in concrete maatregelen. Het proces van gebiedsgericht benutten bestaat uit negen stappen.

  • Stap 1+2: Het bijeenbrengen van betrokken partijen. Samen formuleren zij gemeenschappelijke doelen.
  • Stap 3+4: Prioriteiten van het netwerk bepalen en concrete en meetbare referentiewaarden voor verkeerskundige indicatoren specificeren.
  • Stap 5+6: Referentiewaarden toetsen aan de bestaande situatie en aan de hand daarvan vaststellen waar de knelpunten zitten.
  • Stap 7+8: Aanpakken van de knelpunten en oplossingen en maatregelen voorstellen.
  • Stap 9: Opstellen van een actieplan en dat voorleggen aan de regionale bestuurders.

Het werkboek bespreekt deze negen stappen uitgebreid en voorziet ze van commentaar. Daarmee wordt dus duidelijk in een proces vastgelegd waarom bepaalde maatregelen in een regionaal gebied genomen worden en wat de relatie is met vastgestelde beleidsdoelen.

Praktijk

Het werkboek is ontwikkeld vanuit de praktijk en is bedoeld voor de praktijk. Het biedt een handvat voor beleidsmedewerkers en verkeersdeskundigen van gemeenten, provincies, kaderwetgebieden, waterschappen en Rijkswaterstaat bij het oplossen van verkeersproblemen met behulp van verkeersmanagement.

Duurzaam veilig

Afgezien van Gebiedsgericht Benutten is het ook van belang dat de veiligheid in het verkeer gewaarborgd is. Daarom wordt in de brochure Gebiedsgericht Benutten plus Duurzaam Veilig (PDF, 2,04 MB) per stap de relatie gelegd tussen gebiedsgericht benutten en duurzaam veilig. De brochure heeft als doel om de betrokken partijen eraan te herinneren dat ze bij het oplossen van verkeersproblemen ook rekening moeten houden met de veiligheid. Het resultaat van het gebruiken van de brochure in het proces is dat wordt nagedacht over de veiligheidsconsequenties van beslissingen.