Evaluatietools verkeersmanagement

Evaluatietools verkeersmanagement

Op deze pagina vindt u programma's om het evalueren van verkeersmanagement makkelijker te maken. Met FLASH/FLEXSYT-II- kunnen microscopische simulaties worden uitgevoerd. MARPLE is een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel. Met MoniGraph kunnen verkeersdata worden verwerkt en daaruit verkeerskundige indicatoren worden berekend.

  1. FLEXSYT-II- is een microscopisch simulatiemodel voor verkeersnetwerken. Het model is geschikt voor allerlei studies op het gebied van verkeersbeheersing. Dit komt doordat het programma het verkeer simuleert op een microscopische schaal. Dit wil zeggen dat afzonderlijke voertuigen door middel van een stochastisch proces door het netwerk worden bewogen. De voertuigen reageren op elkaar en op signalen uit de omgeving.

    Met behulp van FLEXSYT is het mogelijk om onderzoek te doen naar de effecten op de verkeersafwikkeling van de structuur van het netwerk, zoals de geometrie van de kruispunten, de lengte van de opstelstroken, het aantal rijstroken en vrije busbanen. Ook is het mogelijk onderzoek te doen naar onder andere het effect van benuttingsmaatregelen, zoals verkeerslichtenregelingen en toeritdosering.

  2. FLASH is een softwareomgeving waarmee verkeersregelingen getest, geëvalueerd en gevisualiseerd kunnen worden. FLASH ondersteunt de in Nederland veel gebruikte kruispuntregelaars, zoals de RWS C-regelaar en de CCOL-regelaar. Maar ook de RWS C-doseerregelaar voor toeritdosering en de FLEXCOL-regelaar voor andere verkeersregelingen (zoals MTM) worden ondersteund.

    FLASH bestaat uit een module voor projectmanagement voor het beheren van de vele bestanden, een netwerkeditor waarmee op een grafische wijze verkeersnetwerken kunnen worden gebouwd, en modules waarmee de simulatie en de visualisatie worden bestuurd. Voor de simulaties wordt het microscopische simulatiemodel FLEXSYT-II- gebruikt.

  3. MARPLE is de afkorting van Model for Assignment and Regional Policy Evaluation. Het is een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel waarmee de verkeersafwikkeling en de effecten van verkeersmanagementmaatregelen in regionale netwerken (zowel hoofdwegennet als overige wegennetten) doorgerekend kunnen worden. MARPLE is het model dat hoort bij de Regionale BenuttingsVerkenner (RBV).

  4. MoniGraph is een programma om MoniCa en MoniBas datafiles te verwerken en te visualiseren. Het leest de benodigde datafiles in en tracht ontbrekende data aan te vullen. Vervolgens worden de verkeerskundige indicatoren als reistijd, trajectsnelheid, voertuig­kilometers en voertuigverliesuren berekend. Het programma visualiseert de gegevens met een snelheidcontourenplot, grafie­ken voor de reistijd, de trajectsnelheid, de rijstrookverdeling, de intensiteit en snelheid (voor gespecificeerde doorsneden). Ook worden basisdiagrammen (intensiteit-snelheid) gemaakt voor die doorsneden en worden plots met beeldstanden getoond.