02 Inland AIS Walinfrastructuur

Inland AIS Walinfrastructuur

Rijkswaterstaat is het project Inland Automatisch Identificatie Systeem Walinfrastructuur gestart. Dit om als vaarwegbeheerder gebruik te kunnen maken van de informatie van Automatic Identification System (AIS) signalen die schepen uitzenden.

Het doel van dit project is om een systeem te ontwikkelen waarmee alle schepen, uitgerust met een AIS-transponder, op het vaarwegennet (de Hoofdtransportassen), de Hoofdvaarwegen en de overige vaarwegen van klasse IV en hoger van Nederland gevolgd kunnen. Dit project is eind 2013 afgerond.

Actueel beeld

In onderstaande gevallen bent u wettelijk verplicht uw schip en lading aan te melden bij de eerste IVS90-post.

Als u op de Nederlandse (hoofd)vaarwegen vaart, zoals vermeld in de Regeling communicatie Binnenwateren en:

 • u gevaarlijke stoffen vervoert die worden genoemd in de Regeling
  vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
 • uw schip of samenstel langer is dan 110 meter 
 • uw schip een hotelschip, tankschip of zeeschip is, bedoeld in
  artikel 5.2 van de Binnenvaartregeling
 • u een 'bijzonder transport' verricht
 • uw schip meer dan 20 containers vervoert
 • u een drijvend voorwerp of drijvende inrichting verplaatst
  waarbij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of gevaar
  voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken 

De regels voor het melden zijn in detail geregeld in de Regeling communicatie Rijksbinnenwateren. In de bijlage bij de regeling staat per blokgebied, op welk kanaal moet worden gemeld en in welke gevallen.

Voordelen

Door de informatie die het Inland AIS Walinfrastructuur geeft, ontstaan nieuwe mogelijkheden om het scheepvaartverkeer veiliger, betrouwbaarder en vlotter door te laten stromen. Door betere voorspellingen van de aankomst van het scheepvaartverkeer kan het gebruik van de knooppunten verbeterd worden. De operators op de verkeers- en bedienposten kunnen de schepen beter begeleiden.

De sluismeesters weten straks eerder wanneer schepen bij een sluis zijn en kunnen zo ruim van tevoren een kolkindeling maken. En de brugwachters kunnen ten slotte de opening van de brug beter plannen. Zo wordt de capaciteit van de vaarweg beter benut en is er minder oponthoud voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer.

Uitvoering

In gebieden waar al eerder AIS Walinfrastructuur is gerealiseerd, gaan de bestaande systemen gebruikt worden. Dit zijn het beheergebied van het Havenbedrijf Rotterdam, de Schelde Radar Keten en de Kustwacht. Met deze 3 vaarwegbeheerders is afgesproken de AIS-informatie te delen. Hiermee kan Rijkswaterstaat een landelijk beeld opbouwen. Dit is vooral belangrijk voor het uitvoeren van verkeersmanagement over grotere trajecten (corridormanagement) in de toekomst. 

De planning van de realisatie van het project inland AIS Walinfrastructuur: 

 • gereed: het onder AIS-dekking brengen van het traject Rotterdam - Duitsland 
 • gereed: het onder AIS-dekking brengen van het traject Amsterdam - Antwerpen 
 • medio 2013: koppelingen met AIS Walinfrastructuursystemen van de partners 
 • 2e helft 2013: het onder AIS-dekking brengen van de rest van Nederland 
 • 2e helft 2013: verkeersbeelden op de verkeersposten, bruggen en sluizen eind 2013: AIS Walinfrastructuur volledig operationeel