04 Infravation

Infravation

Rijkswaterstaat is coördinator van Infravation, een internationaal programma om slim te innoveren in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen. Het programma wordt eind december 2018 afgerond.

Projecten Infravation

Infravation had als doel om veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen. Toepassing ervan moet leiden tot lagere kosten, minder verkeershinder en minder belasting voor het milieu. De volgende projecten zijn binnen het Infravation-programma tot stand gebracht:

  • FASSTBRIDGE en SUREBRIDGE: brengen de levenscycluskosten van respectievelijk stalen en betonnen bruggen omlaag door versterking met composieten.
  • SeeBridge: zet met behulp van drones een bestaande brug in een Bouw Informatie Model (BIM).
  • SHAPE: monitort de sterkte van een brug met geluidsgolven.
  • ECLIPS: realiseert een injectie van microstructuur in betonfase-overgangen. Dit leidt tot minder slijtage als gevolg van temperatuursschommelingen.
  • HEALROAD: realiseert zelfherstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie leidt vrijwel tot herstel van de uitgangssituatie.
  • SEACON: gebruikt zeewater in plaats van drinkwater bij de productie van beton.
  • AlterPave en BIOREPAVATION: zetten in op hoogwaardigere methodes voor asfaltrecycling en op milieuvriendelijkere bindmiddelen.

De Infravation-projecten startten in het najaar 2015 en kenden een maximale looptijd van 2,5 jaar. De innovaties zijn afgeleverd in Technology Readiness Level (TRL) 7. Dit betekent dat de innovaties zijn getest en werken in de praktijk. Opschaling is nodig om de innovaties commercieel beschikbaar te maken.

Uit het in oktober 2018 gepresenteerde rapport Businesscase Infravation blijkt dat SUREbridge en HEALroad de meeste potentie hebben voor Rijkswaterstaat.

Testen

Bij HEALroad wordt een test uitgevoerd die een aantal jaren zal lopen. Het doel van de test is om een beter beeld te krijgen van de levenscycluskosten, de milieuimpact en de mate van circulariteit. Als HEALroad goed scoort, ligt bredere uitrol voor de hand.

Bij SUREbridge wordt nader onderzocht wat de verwachte levensduur is en wat deze levensduur voor impact heeft op de levenscycluskosten en de milieuimpact. Ook hier wordt de mate van circulariteit onderzocht. Omdat de toepassing van vezelversterkte kunststoffen nieuw is worden ook de robuustheid en de flexibiliteit van dit materiaal verder verkend. SUREbridge kan mogelijk nuttig zijn bij de vervangings- en renovatieopgave.

Samenwerking

Infravation (een samenvoeging van Infrastructure Innovation) is een samenwerkingsverband van wegbeheerders uit 9 Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italiƫ, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland) en daarnaast de Verenigde Staten en Israƫl. In totaal beschikt Infravation, inclusief cofinanciering vanuit de EU, over een budget van bijna 10 miljoen euro.

Op het internationale programmaniveau wordt de communicatie en verspreiding rondom Infravation verzorgd door partner FEHRL, een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten op weginfragebied. Specifiek voor de Nederlandse markt is er een samenwerking met het Infra-Innovatie Netwerk, gefaciliteerd door CROW. Dit platform fungeert als vraagbaak voor de Nederlandse markt om ook in eigen land het gebruik van en kennis over de toekomstige Infravation-innovaties te faciliteren. Dit kanaal is bedoeld om gemeenten en provincies te bereiken en kennis te laten nemen van Infravation, zodat ook zij in hun aanleg- en onderhoudsprojecten straks een sprong voorwaarts kunnen maken.

Meer informatie Infravation

Meer weten? Kijk dan op de website van Infravation.