03 Self Supporting Rivier Systeem (SSRS)

onderliggende pagina's

Self Supporting Rivier Systeem (SSRS)

Het programma SSRS toetst doorlopend innovatieve ideeën die bijdragen aan betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer. Zo zorgen we ervoor dat het rivierengebied zichzelf zoveel mogelijk op natuurlijke wijze in stand houdt.

Waarom?

  • Het rivierengebied staat onder druk door klimaatveranderingen, krappe budgetten voor beheer en onderhoud en de vraag om steeds meer in te spelen op actuele en lokale ontwikkelingen.
  • Het hergebruiken van biomassa die vrijkomt bij terreinbeheer – door maaien, snoeien en kappen – draagt bij aan een duurzame economie.

Hoe?

Met SSRS werken we toe naar een rivierengebied waarin de rivier zichzelf zo veel mogelijk op natuurlijke wijze beheert en onderhoudt. Om dit te bereiken moeten we anders gaan denken en werken. We testen daarom doorlopend innovatieve ideeën die bijdragen aan betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer. De focus ligt daarbij op het behoud van de natuur en het hergebruiken van natuurlijke materialen, zoals biomassa en sediment.

Self Supporting River System - Nederland TopSoilleverancier van Europa

Een van de SSRS-projecten houdt zich bezig met bodemdegradatie. Landbouwopbrengsten, nutriëntenvoorraden, bodemdaling, watervoorziening en -verwerking en CO2-emissies worden allemaal beïnvloed door verslechtende bodems. Dit fenomeen komt niet alleen in woestijngebieden voor. Ook in onze jonge polders en hoge zandgronden is dit een probleem.

Het slib in onze rivieren kan bijdragen aan een oplossing, omdat het waardevolle nutriënten bevat. De uitdaging is om een keten met diverse partners op te bouwen. Want ondanks dat we in een vruchtbare delta leven, hebben we in Nederland te maken met bodemdegradatie. Een uitkomst is TopSoil: rivierslib dat wordt ingezet voor het verrijken van landbouwgrond. Door het landgebruik te koppelen aan het rivierensysteem kunnen we Nederland TopSoilleverancier van Europa maken en laten zien dat SSRS werkt.

We proberen een koppeling te maken tussen enerzijds de landbouw die kampt met bodemdegradatie en teruglopende opbrengsten en anderzijds bijvoorbeeld de rivierbeheerders die slib uit de rivier opbaggeren dat nu alleen als afval wordt gezien.

Het idee

Het samenbrengen van uiteenlopende partijen, kijken door elkaars bril en nieuwe kansen benoemen om de waardeketen rond slib te sluiten. Zo bouwen we een keten tussen vraag en aanbod en kunnen we slib gebruiken om de bodem te verbeteren.

Wat levert het op?

Een gezonde bodem heeft vele voordelen. Zo kan een goede bodem beter water vasthouden, wat te snelle afstroming en erosie beperkt. Dit zorgt dat land veilig is om op te wonen en van te eten. Een gezonde bodem ondersteunt een grote biodiversiteit, zorgt voor het behoud van ecosystemen en is beter bestand tegen ziektes. Een vitale bodem kan CO2 vasthouden en dus bijdragen aan het beperken van klimaatverandering. Een goede bodem zorgt voor hogere landbouwopbrengsten en zo voedselzekerheid.

Daarnaast is TopSoil toepasbaar op lokale schaal, dus is er minder mondiaal transport nodig. Verder maken we beter gebruik van grondstoffen; door het slib uit de rivieren toe te passen, is er minder behoefte aan het mijnen van mineralen via andere wegen.

Toepassing

Momenteel kijken we samen met andere geïnteresseerden hoe we dit idee verder kunnen brengen en wat er nodig is om deze verandering voor elkaar te krijgen. Zo zijn er zaken als afvalstatus en regelgeving die aandacht vereisen. Maar ook een transitie van korte termijn naar lange termijn denken is nodig.

Op 7 september 2017 staat Rijkswaterstaat met het idee TopSoil op Making Waves. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Making Waves.

Vragen?

Heeft u vragen over SSRS? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.