Innovatie

Rijkswaterstaat is voortdurend op zoek naar slimme, duurzame, veilige en betaalbare manieren om ons land veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Innoveren is hierbij onmisbaar. We werken hiervoor samen met kennisinstituten, het bedrijfsleven, overheden en weggebruikers.

Samen innoveren

Bent u ook met innovatie bezig en wilt u met ons in gesprek over een eventuele samenwerking? Neem dan contact met ons op.

Corporate innovatieprogramma

De centrale plek binnen Rijkswaterstaat waar innovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, is het Corporate Innovatieprogramma. Het programma koppelt verschillende partijen van binnen en buiten Rijkswaterstaat aan elkaar, zodat zij ideeën, experimenten en resultaten kunnen uitwisselen.

Jaaroverzicht innovaties 2017

In het Jaaroverzicht 2017 van het Corporate Innovatieprogramma staan 70 innovaties die Rijkswaterstaat in het afgelopen jaar samen met marktpartijen en kennisinstellingen verder heeft gebracht. Het jaaroverzicht vindt u in de Publicatiedatabank IenW.

Herijking Innovatieagenda

De Innovatieagenda 2015-2020 van Rijkswaterstaat beschrijft welke innovatiethema’s de komende jaren prioriteit hebben binnen RWS. De agenda helpt de uitdagende opgaven voor de toekomst, waarvoor op dit moment nog geen kant-en-klare oplossingen voor handen zijn, aan te kaarten. Ook laat de agenda zien welke nieuwe concepten, producten en diensten de komende jaren nodig zijn en vormt het een uitnodiging tot samenwerken. De Innovatieagenda wordt regelmatig herijkt. Tijdens de Infratech waar innovatie een belangrijk thema is, is de eerste herijkte versie van de Innovatieagenda beschikbaar.

Innovatie op weg en water

Innovatie, ruimte en duurzaamheid

Innovatieve informatievoorziening

Innovatie TestCentrum

Documenten

Innovatieagenda 2015- 2020
Schetst aan de hand van uiteenlopende innovatievragen welke vraagstukken voor Rijkswaterstaat prioriteit hebben pdf 654 kB / november 2015
Beleidskader innovatiegericht inkopen
Beschrijving van de manier waarop Rijkswaterstaat meer ruimte aan vernieuwende oplossingen geeft in contracten pdf 1 MB / november 2015