Planning en aanpak

Planning en aanpak

Eneco ontwikkelt een windturbinepark op de Tweede Maasvlakte dat groene stroom zal opwekken voor Rijkswaterstaat. Op de zachte en harde zeewering van de Tweede Maasvlakte komen ongeveer 20 windturbines te staan met een verwacht vermogen van meer dan 100 MW.

Gereed: 2023
2020

Aanvraag benodigde vergunningen door Eneco

2022

Start bouw windpark

2023 Realisatie volledig windpark gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Milieueffectrapportage en aanvraag vergunningen

In 2020 zal Eneco de benodigde vergunningen aanvragen. Ter onderbouwing van deze vergunningen laat zij een milieueffectrapportage (MER) uitvoeren. Vrijdag 20 maart 2020 legden we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Dit is de eerste stap in de vergunningsprocedure. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat wat er in de MER wordt onderzocht en op welke wijze dat wordt gedaan. Tijdens de terinzagelegging die tot 1 mei 2020 duurt, kan iedereen schriftelijke zienswijzen indienen over het voornemen en de inhoud van het op te stellen Milieueffectrapport, zoals beschreven in de NRD. Naar verwachting worden in de zomer van 2020 de vergunningaanvragen gepubliceerd. Dan wordt duidelijk waar en hoeveel windturbines op de harde en zachte zeewering komen en wat de daadwerkelijke productie zal zijn.

In verband met het coronavirus wordt er (vooralsnog) geen fysieke inloopbijeenkomst gepland. Samen met Eneco en de gemeente Rotterdam voelen wij ons verantwoordelijk om informatie en achtergronden voor geïnteresseerden toegankelijk te maken en de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Momenteel onderzoeken we hoe we dit het beste kunnen organiseren. Belanghebbenden worden zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld.