Belemmeringenwet Privaatrecht

Belemmeringenwet Privaatrecht

De Belemmeringenwet Privaatrecht biedt ondernemers van openbare werken een wettelijk instrument dat de aanleg, instandhouding of wijziging van die openbare werken op andermans onroerende zaken mogelijk maakt. Dit instrument komt van pas als er geen overeenstemming wordt bereikt over het medegebruik van de onroerende zaken.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd tot het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Het proces dat leidt tot het gedoogbesluit wordt de gedoogplichtprocedure genoemd.

Gedoogplicht

De gedoogplicht houdt in dat een eigenaar (of andere rechthebbende) van een stuk grond moet toestaan dat bijvoorbeeld een energiebedrijf een hoogspanningsmast of een hoogspanningsleiding in, op of boven die grond aanbrengt. Wanneer het energiebedrijf in dit voorbeeld geen overeenstemming kan bereiken met de grondeigenaar of andere rechthebbenden, dan kan het energiebedrijf een verzoek indienen om de gedoogplicht op te leggen.

Leidraden Belemmeringenwet Privaatrecht

In de Leidraden Belemmeringenwet Privaatrecht worden richtlijnen en informatie gegeven over de gedoogplichtprocedure. In deze Leidraden wordt op de eerste plaats vermeld welke documenten noodzakelijk zijn en op welke manier deze inhoudelijk aangeleverd moeten worden om tot een correcte aanvraag te komen. Op de tweede plaats geven de Leidraden weer hoe de procedure verloopt die kan leiden tot een oplegging van de gedoogplicht.

Procedures als voortraject

De gedoogplicht kan alleen worden opgelegd indien het belang van dat werk van algemeen nut is. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een erkend openbaar belang. Is dat niet het geval, dan dient er, alvorens een gedoogplicht kan worden aangevraagd, eerst een Erkenning openbaar belang en/of een Concessie te worden verleend. 

In de Leidraden worden ook de procedures beschreven die leiden tot een koninklijk besluit tot concessieverlening en/of erkenning van het openbaar belang van werken.

Uitvoering

De gedoogplichtprocedure, maar ook de voordracht van het erkenningsbesluit worden namens de minister van IenW uitgevoerd door Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht. Concessieverlening wordt uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aanvraag en verzoek indienen

Wilt u een aanvraag tot het bevorderen van het erkenningsbesluit indienen? Of een verzoek om toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht? Dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via nummer 0800-8002. Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Rechtsbescherming

De Belemmeringenwet Privaatrecht biedt een uitgebreide rechtsbescherming. Bent u eigenaar of een andere rechthebbende (bijvoorbeeld huurder of pachter), en bent u het er niet mee eens dat aan u de gedoogplicht wordt opgelegd, dan kunt u zich daartegen op een aantal manieren verweren. Hoe u dat kunt doen staat in de brief die u daarover zult ontvangen, alsmede in de gedoogbeschikking.

Documenten

Onderliggende pagina's