06 Bezwaar of beroep en klachten

Bezwaar of beroep en klachten

Als u het niet eens bent met een afgegeven vergunning, kunt u bezwaar of beroep indienen.

In de correspondentie en publicatie van een afgegeven vergunning wordt aangegeven op welke manier u dit kunt doen. Ook staat hierin vermeld binnen welke termijn dit moet gebeuren, aan welke eisen het moet voldoen en waar het ingediend moet worden. Dit alles is afhankelijk van de gevolgde procedure.

Kosten

Het indienen van een bezwaar is kosteloos. Voor de behandeling van een beroep wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Voorlopige voorziening

In sommige gevallen kan het van spoedeisend belang zijn dat activiteiten of werkzaamheden die voortvloeien uit het hebben van een vergunning, worden voorkomen of worden opgeschort. In dat geval kan aan de voorzieningenrechter worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Aanvragen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is pas aan te vragen nadat bezwaar of beroep is ingediend tegen de vergunning. Ook kan een voorlopige voorziening pas ingaan nadat de bevoegde rechter uitspraak heeft gedaan. Bij deĀ verleende vergunning is aangegeven hoe een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd en aan welke eisen het verzoek moet voldoen.

Klachten

Als u een klacht heeft over werkzaamheden of activiteiten, kunt u die indienen bij het kantoor van Rijkswaterstaat dat het gebied beheert waarin de werkzaamheden plaatsvinden.