Geluid langs rijkswegen

Geluid langs rijkswegen

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van rijkswegen in de gaten of het geluid er binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft.

Wie hoort wat waar langs de rijksweg? Luister zelf!

Geluid in beeld

Nederland is klein. En met bijna 17 miljoen inwoners, 3000 km aan rijkswegen en zoÕn 10 miljoen autoÕs en vrachtwagens is het ook behoorlijk druk. Al dat verkeer op de rijksweg produceert geluid. Dat kunnen we niet voorkomen. Maar wel beheersen! Hoeveel geluid maakt verkeer nu eigenlijk? Een gemiddelde rijksweg produceert al gauw 70 decibel. Dat is vergelijkbaar met het geluidsniveau van een stofzuiger of scheerapparaat. Maar die apparaten kun je uitzetten, een rijksweg niet. Dat geluid gaat de hele dag door. En kan bij omwonenden leiden tot geluidsoverlast. De overheid beschermt ons tegen geluidshinder door verkeer. Hoe? Dat is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Hierin staat dat Rijkswaterstaat bij het wijzigen, aanleggen en onderhouden van rijkswegen altijd in de gaten houdt of het geluid er binnen de vastgestelde grenzen blijft. Maar wanneer wordt de grens overschreden? Langs de Nederlandse rijkswegen zijn er in totaal bijna 60.000 virtuele referentiepunten, met ieder een eigen geluidgrens. Die grens noemen we het geluidproductieplafond. De plafonds staan in het geluidregister dat is ge•ntroduceerd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Elk jaar berekenen we of het geluidsniveau binnen de gestelde grens blijft. Om te controleren of de rekenmethode een goed beeld geeft van de werkelijkheid, voert het onafhankelijke RIVM metingen en onderzoeken uit. We berekenen bij al die duizenden referentiepunten het geluidsniveau. Er wordt gerekend en niet gemeten, omdat rekenen zeker in toekomstige situaties een beter inzicht geeft in het geluidsniveau. Door de berekeningen ieder jaar te doen, zorgen we ervoor dat we op tijd weten waar de geluidplafonds in de toekomst overschreden worden. Bereiken we op korte termijn toch de vastgestelde grens? Dan nemen we maatregelen. Het liefst door de bron van het geluid aan te pakken. Met stiller asfalt bijvoorbeeld. Wanneer dit niet voldoende is, kunnen we eventueel een geluidscherm plaatsen. Voor alle maatregelen geldt dat we eerst nagaan of ze de geluidsoverlast voldoende beperken. Soms blijkt dat een maatregel te veel geld kost voor wat het oplevert. Dan bedenken we een andere oplossing. Het komt weleens voor dat geen enkele maatregel voldoende is om onder het geluidproductieplafond te blijven. Of dat alle opties te veel geld kosten voor wat ze opleveren. Dan onderzoekt het ministerie of het geluidproductieplafond kan worden verhoogd. Het ministerie gaat dan na of alle opties zorgvuldig zijn overwogen en of verhoging van het geluidproductieplafond acceptabel is. Wanneer het geluidproductieplafond wordt verhoogd, kan de geluidsbelasting op de gevel van een woning toenemen. Voor deze geluidsbelasting geldt een maximum. Als uit onderzoek blijkt dat de maximaal toegestane geluidsbelasting op de gevel wordt overschreden, gaan we de woning isoleren. Een ander belangrijk onderdeel van de geluidwetgeving vormt het terugbrengen van te hoge geluidsbelasting op woningen langs het rijkswegennet. Daarom onderzoeken we, eenmalig, de geluidsbelasting op de gevel van de woningen, waar dat nog niet eerder is gedaan. Blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel de norm overschrijdt, dan stellen we geluidbeperkende maatregelen voor. Zo werkt Rijkswaterstaat aan minder geluidsoverlast door wegverkeer in Nederland. En vergroten we de leefbaarheid rondom de rijkswegen in ons land. Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl

Brochure

Geluid langs rijkswegen
Het uitgebreide verhaal over het geluid langs onze rijkswegen pdf 570 kB / november 2016
Verkeerslawaai langs gemeentelijke en provinciale wegen
Flyer over gemeentelijke en provinciale wegen pdf 291 kB / april 2016

Geluidregister

Bekijk het geluidregister

Het geluidregister is een interactieve kaart waarop u actuele informatie rond referentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds vindt. Er zijn maar liefst 60.000 referentiepunten met ieder een eigen geluidproductieplafond.

Geluidproductie beheersen

Wanneer we een rijksweg veranderen, onderhouden en aanleggen, houden we altijd in de gaten of het geluid per referentiepunt onder het vastgestelde geluidproductieplafond blijft. Zo voorkomen we dat de geluidbelasting op woningen langs de weg onbeheerst toeneemt. En omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

> Lees meer over de taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat

Maatregelen tegen geluidoverlast

Wanneer het geluidproductieplafond of de geluidbelasting op woningen langs rijkswegen de wettelijke norm overschrijdt, onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

  • Stiller asfalt
  • Geluidschermen
  • Gevelisolatie

> Lees meer over maatregelen tegen geluidoverlast

Veelgestelde vragen

Wat is een geluidproductieplafond?

Hoe hoog het geluidniveau langs een rijksweg mag zijn, hangt af van de locatie. Aan weerszijden van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. Dat zijn geen fysieke punten, maar virtuele punten in een digitaal rekenmodel. Voor ieder punt is een maximaal toegestane geluidproductie berekend. Dit maximum wordt het geluidproductieplafond genoemd. De referentiepunten liggen steeds op 50 m afstand van de weg, op 4 m hoogte en 100 m uit elkaar.

Hoe wordt een geluidproductieplafond vastgesteld?

De hoogte van het geluidproductieplafond is gebaseerd op de verkeerssituatie in 2008 of op besluiten van wegprojecten die voor 2012 waren goedgekeurd. Daar bovenop zit een zogenaamde werkruimte van 1,5 dB. Binnen deze werkruimte kan de geluidproductie toe- en afnemen. Deze werkruimte is ingebouwd om o.a. de normale fluctuaties van jaar tot jaar in de omvang van het verkeer en verkeersgroei op te vangen totdat het plafond is bereikt. 

Toon alle vragen