03 Veelgestelde vragen

onderliggende pagina's

Merwedebrug A27: veelgestelde vragen

Er komen veel vragen binnen Rijkswaterstaat over de situatie op de Merwedebrug. Zowel via de telefoon bij de Landelijke informatielijn, als via social media. De veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden hebben we voor u hieronder op een rijtje gezet.

Meestgestelde vragen

Openstelling

Herstelwerkzaamheden

Situatie

Schadevergoeding

Overig

Zijn de werkzaamheden nu helemaal voorbij?

De herstelwerkzaamheden aan de brug zijn afgerond, inclusief het afbreken van de steigers. De beperkingen voor het wegverkeer en de scheepvaart zijn met ingang van 29 december opgeheven.

Kan ik nog hinder ondervinden nu de brug weer open is?

Het wegverkeer zal geen hinder meer ondervinden. De Merwedebrug is vanaf vrijdagochtend 23 december 05.00 uur open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer.

Per wanneer kan het scheepvaartverkeer weer onder de brug door?

Met ingang van 29 december zijn de beperkingen voor de scheepvaart opgeheven.

Wat houden de herstelwerkzaamheden in?

Uit berekeningen van de belastbaarheid van de 55 jaar oude Merwedebrug bleek dat de stalen draagbalken van de brug mogelijk tekenen van overbelasting vertonen. Daarom is besloten om de brug aan de onderkant te versterken door de verbindingen in de draagkokers van de brug te verstevigen.

Hoe repareerden we de brug, zodat de brug zo snel mogelijk weer open kon voor zwaar verkeer?

De 24 meest urgent te repareren verbindingen zijn als eerste aangepakt, zodat de brug op 9 december weer open kon voor zwaar verkeer. In totaal moesten 48 verbindingen van de brug versterkt worden met stalen platen. Inmiddels zijn ook de overige 24 verbindingen gerepareerd en is de brug weer open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer.

Lees hier meer over in de visualisatie versteviging Merwedebrug (PDF, 2,24 MB).

Hoe werden de werkzaamheden uitgevoerd?

Er is gekozen voor een uitvoeringsmethode waarbij een steiger over de hele lengte onder de brug werd aangebracht. Deze steiger hing niet lager dan de kokers waarin gewerkt wordt om de inspecties uit te voeren en hinderde de scheepvaart niet. Per te verstevigen plek werd vervolgens een kleinere steiger gebouwd die in een dag op- en afgebouwd kon worden. Vanuit veiligheidsoogpunt werd geen scheepvaartverkeer toegestaan onder de boog waaraan op dat moment werd gewerkt. Er werd onder 1 boog op diverse plekken tegelijk gewerkt.

Hoe zorgden we ervoor dat de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor weg en scheepvaartverkeer uitgevoerd werden?

Het versterken van de brug vond plaats aan de onderzijde van de brug. Dit leverde geen extra hinder op voor het wegverkeer. De hinder voor het scheepvaartverkeer werd vermeden door de werkzaamheden zo uit te voeren dat de scheepvaart altijd onbelemmerd gebruik kan maken van 1 van de doorvaartopeningen.  De doorvaartopeningen hebben elk een breedte van 155 m. Daarnaast heeft de brug een basculedeel (een beweegbare deel). Aan dit deel werden geen werkzaamheden uitgevoerd

Wie voerde de werkzaamheden uit?

De aannemerscombinatie VolkerInfra-Van Oord (ViVo) voerde de versnelde oplossing voor versteviging van de brug uit.

Is de brug nu weer helemaal veilig?

De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug, als onderdeel van de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder.

Wat kosten deze werkzaamheden?

Dat is op dit moment nog niet bekend.

Is hiervoor een regulier onderhoudsbudget of komt dit op rekening van de verbreding?

Dergelijke spoedreparaties betalen wij uit het reguliere onderhoudsbudget.

Wat is het technische probleem en waarom was het nodig om zo'n drastische maatregel te nemen?

Tijdens het inspecteren van de brug in het kader van de verbreding van de A27 zijn haarscheurtjes ontdekt in de draagbalken van de brug. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten geen voertuigen meer toe te laten die zwaarder zijn dan 3,5 ton. Dit om verdere overbelasting van de brug te voorkomen.

Hoe kwamen de constructieproblemen bij de Merwedebrug aan het licht?

Vanwege de geplande verbreding van de A27 is onder meer gekeken naar de belastbaarheid van de 55 jaar oude Merwedebrug. Uit de berekeningen bleek dat de stalen draagbalken van de brug mogelijk tekenen van overbelasting vertonen. Na diverse metingen en een visuele inspectie is besloten tot nader onderzoek. Dit onderzoek is in oktober voor de hele brug uitgevoerd.

Waarom kwam dit niet eerder aan het licht? Er wordt toch altijd goed gemonitord?

We doen reguliere controles zodat we tijdig zien of en wat er moet gebeuren. Die controles hebben ook plaatsgevonden bij de Merwedebrug. In dit specifieke geval bleek de reparatie sneller dan voorzien nodig te zijn. Het zat dus al in de planning, maar de situatie bleek bij de laatste controle ernstiger dan eerder voorzien.

Is dit euvel reden om nog eens naar de verbredingsplannen te kijken, waarbij deze brug in zijn geheel vervangen wordt?

Op basis van de onderzoeksresultaten zal hier een afweging in gemaakt moeten worden. Vooralsnog is daar geen aanleiding toe.

Waarom moest er binnen 2 maanden herstel plaatsvinden?

Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen besloten om alle voertuigen, zwaarder dan 3,5 ton, niet meer toe te laten op de Merwedebrug. We nemen wat betreft de veiligheid van weggebruikers geen enkel risico.

Daarnaast wilden we het probleem zo snel mogelijk aanpakken, met zo min mogelijk hinder voor wegverkeer en scheepvaart. Het gaat immers om 1 van de 4 drukste noord-zuid verbindingen in Nederland, waar zo’n 95.000 voertuigen per dag passeren (totaal: in beide richtingen). In overleg met aannemerscombinatie ViVo heeft Rijkswaterstaat nu uit diverse varianten gekozen voor een versnelde oplossing voor versteviging van de brug. Als gevolg kon verkeer zwaarder dan 3,5 ton zo snel mogelijk na aanpak van de kwetsbare brugdelen weer over de brug rijden. Op 9 december 2016 werd de brug weer opengesteld voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton. Sinds 23 december 2016 is de brug open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer. En sinds 29 december zijn ook de beperkingen voor de scheepvaart opgeheven.

Kunnen transportbedrijven schadevergoeding claimen?

Er is een beleidsregel voor nadeelcompensatie voor gedupeerde bedrijven. De minister heeft aangegeven dat er zo snel mogelijk een onafhankelijke commissie komt om verzoeken om nadeelcompensatie op basis van deze regeling te beoordelen.’
De commissie adviseert bij de huidige stand van zaken en inzichten (PDF, 592,30 kB) voorlopig om bij de bepaling van het normaal maatschappelijk risico bij (transport)ondernemingen wier kosten grotendeels uit transportkosten bestaan, een kostendrempel toe te passen van 5% van de totale (normale) bedrijfskosten op jaarbasis. Komen de ten gevolge van de afsluiting noodzakelijk gemaakte extra kosten niet boven dit percentage, dan adviseert de commissie de schade volledig onder het normaal maatschappelijk risico te laten vallen. Indien de extra kosten deze drempel overschrijden, dan adviseert de commissie op de gehele schade die is toe te rekenen aan de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een kortingspercentage toe te passen.

Heeft een verzoek om nadeelcompensatie kans van slagen?

Dat is niet op voorhand te zeggen. Dit hangt af van de mate waarin een transportbedrijf wordt getroffen door de afsluiting. Of het specifieke bedrijf afhankelijk is van de Merwedebrug en de hoogte van de kosten van omrijden spelen daarbij een rol. Ook de duur van de afsluiting in relatie tot de duur van een gangbare afsluiting voor regulier onderhoud of reconstructiewerkzaamheden speelt mee. Er komt zo snel mogelijk een onafhankelijke commissie om verzoeken om nadeelcompensatie op basis van deze regeling te beoordelen.

Waaruit bestaat de reguliere monitoring van de Merwedebrug?

Om onze bruggen in goede conditie te houden, voeren wij regelmatig inspecties en onderhoud uit. Bij inspecties onderzoeken wij samen met een gespecialiseerd ingenieursbureau de staat van de brug en de constructie. Zo bepalen we wanneer onderhoud nodig is. Dit kan gaan om omvangrijk onderhoud zoals het versterken, verhogen of verbreden van de brug. Maar ook om klein onderhoud zoals het verven van staalconstructies of het repareren van beton.

Gaat Rijkswaterstaat inspecties bij andere bruggen nu anders aanpakken?

Ontwikkelingen in het vrachtverkeer hebben een belangrijk effect op de levensduur van bruggen en viaducten. Het aantal auto’s neemt al decennia toe en het aantal vrachtauto’s groeit sterker dan het autopark in zijn geheel. Op de rijkswegen is in de afgelopen decennia het percentage zware vrachtwagens sterk toegenomen en er is sprake van een toename van de beladingsgraad. De zware vrachtwagens zijn maatgevend voor de belasting op de kunstwerken, de vermoeiing en de slijtage ervan.

Rijkswaterstaat voert dagelijkse schouw, jaarlijkse toestandsinspecties en eens in de zes jaar instandhoudinginspecties uit. Bij instandhoudingsinspecties worden risico’s, onder andere door toegenomen verkeersbelasting geïnventariseerd. Daarnaast worden bruggen en viaducten als daar aanleiding voor is herberekend. Vooralsnog is er geen noodzaak het inspectieprogramma aan te passen.

Gaat Rijkswaterstaat soortgelijke stalen bruggen van dezelfde leeftijd en met evenveel verkeer erop nu voor de zekerheid alsnog checken op vermoeiing/indicaties van scheurvorming/haarscheurtjes?

Het beperkte aantal stalen bruggen in druk bereden wegen met een soortgelijke constructie en klinknagelverbindingen, die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat, hebben we nu extra in het vizier en waar nodig zullen we een herberekening of nader onderzoek uitvoeren.