01 Bureau veiligheidsbeambte

onderliggende pagina's

Bureau veiligheidsbeambte

Peter Kole is de veiligheidsbeambte voor alle wegtunnels langer dan 250 m, zowel bestaande als wegtunnels in planvorming of realisatie, die Rijkswaterstaat beheert. De veiligheidsbeambte adviseert de tunnelbeheerder gevraagd en ongevraagd.

De veiligheidsbeambte wordt daarbij ondersteund door het Bureau Veiligheidsbeambte. In het document Totaaloverzicht Rijkswegtunnels (PDF, 267,09 kB) is een overzicht van de tunnels te vinden die Rijkswaterstaat beheert.

Onafhankelijke positie

De veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat is onafhankelijk, dit is vastgelegd in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Hij rapporteert rechtstreeks aan de tunnelbeheerders, zijnde de hoofdingenieur-directeuren van de regio's en de directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Taken

De veiligheidsbeambte heeft uiteenlopende, wettelijk bepaalde taken (adviseren, coördineren, controleren, rapporteren en meewerken met evaluaties). Het document Taken veiligheidsbeambte (PDF, 72,84 kB) bevat een korte omschrijving van die taken en beschrijft de gevallen waarin de tunnelbeheerder de veiligheidsbeambte om advies moet vragen.

Het adviesproces

De veiligheidsbeambte heeft in alle fasen van de levenscyclus van de tunnel wettelijke adviestaken. Tijdens de planfase wordt advies gegeven over het Tunnelveiligheidsplan ten behoeve van het Tracébesluit, in de ontwerpfase wordt geadviseerd over het Bouwplan ten behoeve van de omgevingsvergunning en tijdens de bouwfase over het Veiligheidsbeheerplan ten behoeve van de openstelling van de tunnel. Ook is een wettelijk advies van de veiligheidsbeambte vereist als er wezenlijke wijzigingen van (het gebruik van) de tunnel plaatsvinden. 

Voor het gestructureerd en tijdig afhandelen van adviesaanvragen zijn processchema’s (PDF, 1,80 MB) opgesteld. Het betreft een algemeen processchema voor het proces Adviesafhandeling en specifieke processchema’s voor wettelijke adviezen. Deze specifieke processchema’s bevatten de processtappen om te komen tot een wettelijk advies en procedures waarmee de tunnelbeheerder en de projectorganisatie rekening moeten houden. In een apart processchema is het Intakeproces voor wettelijke adviezen beschreven. 

Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken te maken en vast te leggen over de inzet van de veiligheidsbeambte.

Toetskader

Bureau Veiligheidsbeambte heeft een toetskader ontwikkeld met als doel voor betrokken partijen inzichtelijk te maken welke aspecten bij beoordeling van de tunnelveiligheid van belang zijn en op welke momenten deze aspecten relevant zijn. Het toetskader is primair ontwikkeld voor tunnelbeheerders en projectorganisaties die betrokken zijn bij (voorgenomen) bouw en renovatie van wegtunnels langer dan 250 m. Daarnaast kan het als hulpmiddel worden gebruikt bij het opstellen van de veiligheidsplannen. 

Het toetskader is naar aanleiding van de per 1 juli 2013 aangepaste tunnelwetgeving bijgewerkt naar versie 1.2. 

Het toetskader bestaat uit: 

Jaarberichten

Jaarbericht 2016 - Veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat
pdf 2 MB / mei 2017

Jaarberichten over 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact

Wilt u meer weten over Bureau veiligheidsbeambte of heeft u een opmerking of vraag? Neem dan per e-mail contact op.

Gerelateerde onderwerpen

onderliggende pagina's