01 Bureau veiligheidsbeambte

Bureau veiligheidsbeambte

Peter Kole is de veiligheidsbeambte voor alle wegtunnels langer dan 250 m, zowel bestaande als wegtunnels in planvorming of realisatie, die Rijkswaterstaat beheert. De veiligheidsbeambte adviseert de tunnelbeheerder gevraagd en ongevraagd.

De veiligheidsbeambte wordt daarbij ondersteund door het Bureau Veiligheidsbeambte. In het document Totaaloverzicht Rijkswegtunnels is een overzicht van de tunnels te vinden die Rijkswaterstaat beheert.

Onafhankelijke positie

De veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat is onafhankelijk, dit is vastgelegd in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Hij rapporteert rechtstreeks aan de tunnelbeheerders, zijnde de hoofdingenieur-directeuren van de regio's en de directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Taken

De veiligheidsbeambte heeft uiteenlopende, wettelijk bepaalde taken (adviseren, coördineren, controleren, rapporteren en meewerken met evaluaties). Het document Taken veiligheidsbeambte bevat een korte omschrijving van die taken en beschrijft de gevallen waarin de tunnelbeheerder de veiligheidsbeambte om advies moet vragen.

Oefeningen

De veiligheidsbeambte gaat vanuit zijn wettelijke taak na of het bedieningspersoneel en de hulpverleningsdiensten geoefend zijn. De veiligheidsbeambte werkt daarnaast mee aan de organisatie van de regelmatig te houden oefeningen en de evaluatie van oefeningen. De veiligheidsbeambte voert deze taken uit zowel tijdens de realisatie als tijdens de exploitatie van een tunnel. Er worden oefeningen georganiseerd in het kader van de opleiding voor een openstelling van een nieuwe of gerenoveerde tunnel. In dat geval maakt het resultaat van deze oefeningen deel uit van het openstellingsadvies van de veiligheidsbeambte.

Daarnaast schrijft de Regeling Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels voor dat er ten minste eenmaal in de 4 jaar een realistische oefening en in elk tussenliggend jaar een gedeeltelijke of simulatieoefening wordt uitgevoerd. Van deze oefeningen zal de veiligheidsbeambte een waarnemingsrapport opstellen. Het is mogelijk om in het kader van efficiëntie een oefening in het kader van de openstelling aan te merken als een realistische oefening zoals bedoeld in de regelgeving.

Het adviesproces

De veiligheidsbeambte heeft in alle fasen van de levenscyclus van de tunnel wettelijke adviestaken. Tijdens de planfase wordt advies gegeven over het Tunnelveiligheidsplan ten behoeve van het Tracébesluit, in de ontwerpfase wordt geadviseerd over het Bouwplan ten behoeve van de omgevingsvergunning en tijdens de bouwfase over het Veiligheidsbeheerplan ten behoeve van de openstelling van de tunnel. Ook is een wettelijk advies van de veiligheidsbeambte vereist als er wezenlijke wijzigingen van (het gebruik van) de tunnel plaatsvinden. 

Voor het gestructureerd en tijdig afhandelen van adviesaanvragen is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken te maken en vast te leggen over de inzet van de veiligheidsbeambte.

Toetskader

Bureau Veiligheidsbeambte heeft een toetskader ontwikkeld met als doel voor betrokken partijen inzichtelijk te maken welke aspecten bij beoordeling van de tunnelveiligheid van belang zijn en op welke momenten deze aspecten relevant zijn. Het toetskader is primair ontwikkeld voor tunnelbeheerders en projectorganisaties die betrokken zijn bij (voorgenomen) bouw en renovatie van wegtunnels langer dan 250 m. Daarnaast kan het als hulpmiddel worden gebruikt bij het opstellen van de veiligheidsplannen. 

Het toetskader is naar aanleiding van de per 1 juli 2013 aangepaste tunnelwetgeving bijgewerkt naar versie 1.2. 

Daarna zijn nog kleine wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van onder andere het aanpassen van de Landelijke Tunnelstandaard. De actuele documenten vindt u in de Publicatiebank IenW.

Het toetskader bestaat uit

  • Het document Toelichting op Toetskader versie 1.23 waarin onder andere de opbouw en het gebruik van het toetskader worden toegelicht. 
  • Toetskader Veiligheidsbeambte RWS versie 1.24 03-04-2018. Dit document bevat alle toetsvragen in pdf. 
  • Toetskader Veiligheidsbeambte RWS versie 1.24 03-04-2018. Dit document is een Excel-document; het bevat eveneens alle toetsvragen en kan als werkdocument worden gebruikt. Ten opzichte van het pdf-document zijn in het Excel-document enkele kolommen toegevoegd. Op enkele punten wijkt het Excel-document af van het pdf-document; deze afwijking is verklaard in de kolom ‘errata’.

Jaarberichten

De veiligheidsbeambte brengt jaarlijks verslag uit van zijn bevindingen over het afgelopen jaar aan onder andere de tunnelbeheerders, het bevoegd college van burgemeester en wethouders en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doet dat middels een jaarbericht. Bekijk hier het actuele jaarverslag uit 2018.

Voorgaande jaarberichten zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact

Wilt u meer weten over Bureau veiligheidsbeambte of heeft u een opmerking of vraag? Neem dan per e-mail contact op.

Zie ook

Onderliggende pagina's