01 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Rijkswaterstaat organiseert regelmatig kentekenonderzoeken om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over deze onderzoeken.

Algemeen

 1. Alle kentekenonderzoeken worden in opdracht van of in samenwerking met Rijkswaterstaat uitgevoerd. Meestal wordt de uitvoering van het onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Het bureau is gehouden aan alle regels die zijn vastgelegd in onder andere het privacyreglement verkeersonderzoeken en de procedure kentekenonderzoeken van Rijkswaterstaat.

 2. Alleen het kenteken wordt geregistreerd. Dit is nodig om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor een onderzoek. Er worden dus geen snelheidsovertredingen gemeten. Ook wordt niet geregistreerd of u alleen of met meerdere personen in de auto zit. De camera’s meten wel welke auto’s in een bepaalde tijdsperiode rijden en welke richting ze op gaan.

 3. De camera’s werken zolang als dat nodig is om voldoende kentekens voor een onderzoek te verzamelen. Bij verkeersonderzoeken is dat meestal enkele dagen. Bij een mobiliteitsproject wordt er over een langere periode gemeten om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor deelname. De exacte periode wordt aangegeven op de uitnodiging die wordt verstuurd naar de eigenaren van de geregistreerde kentekens. Ook wordt de onderzoeksperiode gemeld in lokale en/of landelijke media.

 4. Nee. We zouden het heel prettig vinden wanneer u meedoet, maar deelname is niet verplicht. Als u niet deelneemt is het mogelijk dat u wel nog een herinnering ontvangt.

 5. Hoewel de registratie van kentekens zo zorgvuldig mogelijk gebeurt, kunnen er toch fouten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een vuiltje op de lens van de camera, opspattend regenwater of een schroef in de kentekenplaat waardoor het kenteken niet goed wordt herkend. Hierdoor is het mogelijk dat u ten onrechte bent aangeschreven. Wij bieden u daarvoor onze verontschuldigingen aan. U kunt de brief als niet verzonden beschouwen. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons doorgeeft. Het contactadres vindt u in de brief die u ontvangen heeft.

 6. Wanneer op uw woonadres meerdere kentekens zijn geregistreerd, kan het zijn dat meerdere bewoners een brief ontvangen. U kunt zonder probleem beiden de vragenlijst invullen en terugsturen. Er is geen koppeling tussen uw adres en de antwoorden op het formulier. Als het gaat om een project voor de bevordering van de doorstroming, kan uiteindelijk per woonadres maximaal één persoon deelnemen. Deze bewoner doet echter wel mee met alle kentekens van personenauto’s die op uw woonadres staan geregistreerd. Leaseauto’s van leden van uw huishouden vallen hier ook onder.

 7. Er worden in alle gevallen alleen kentekens geregistreerd, geen automerk of type. Daarom is het niet mogelijk na te gaan of een andere auto met uw kenteken rondrijdt. Vaak vormen ten onrechte ontvangen bekeuringen een aanwijzing dat er inderdaad een auto met hetzelfde kenteken rondrijdt. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.

 8. Ondanks onze zorg om dergelijke kentekens buiten het onderzoek te houden is het mogelijk dat er per ongeluk toch een brief verzonden wordt. In dat geval is dan ten onrechte aan u verzonden en bieden wij u daarvoor onze verontschuldigingen aan.

 9. De geadresseerden zijn bestuurders die op basis van kentekens worden willekeurig geselecteerd. Parkeerders of tankers bij een verzorgingsplaats zoals een benzinestation zijn statistisch gezien niet representatief voor de weggebruikers op die locatie en dus niet goed bruikbaar voor dit soort onderzoeken. Bovendien gaat het om te weinig mensen. Overigens zijn de kosten voor uitdelen van vragenlijsten aanzienlijk hoger dan aanbieden per post.

 10. Gemiddeld reageert 25 tot 35% van de mensen. Bij onderzoeken met een sterk lokaal/regionaal karakter kan de respons oplopen tot boven de 50%.

 11. Het aantal onderzoeken op basis van kentekenregistratie wisselt sterk per jaar. Gemiddeld gaat het over 5 tot 10 onderzoeken. Alle onderzoeken worden aangekondigd op onze overzichtspagina. Ook de omvang van de onderzoeken kan sterk wisselen. Soms zijn een paar duizend kentekens voldoende, maar er worden ook grotere onderzoeken georganiseerd waarbij tussen de 50.000 en 100.000 kentekenhouders worden benaderd.

Privacy

 1. Vanaf de start van het onderzoek zijn camera’s geplaatst die het verkeer hebben gemeten. Bij dit onderzoek zijn uitsluitend de kentekens van passerende voertuigen vastgelegd. Via het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer/Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie in Veendam is het adres verkregen dat boven aan de brief staat vermeld. Het onderzoek en de registratie hebben plaatsgevonden onder strikte voorwaarden, conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer of in de folder 'Privacybescherming en het kentekenregister', van de RDW.

 2. De kentekenregistratie verloopt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rijkswaterstaat en de RDW hebben bij het Autoriteit Persoonsgegevens een algemeen gecombineerde melding (onder nummer 1075161) gedaan dat zij kentekenregistraties en gegevensuitwisseling laten plaatsvinden voor verkeersonderzoeken.
   
  Meer informatie kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Tijdens het onderzoek worden persoonsgegevens verzameld, beheerd en verwerkt voor:
   
  • het benaderen van weggebruikers voor het anoniem invullen van vragenlijsten. 
  • het werven van deelnemers en het meten en analyseren van reisgedrag.

 3. Deze anonieme methode is de enige snelle en minst belastende manier van in contact komen met de voor Rijkswaterstaat zo belangrijke weggebruiker. In het onderzoek staat anonimiteit voorop: alle gegevens worden (na check op juiste verzending) vernietigd. Wat overblijft is een versleuteld kenteken dat nooit meer herleidbaar is naar de eigenaar met een datum, tijd en plaats van waarnemen. De antwoorden op enquêtes zijn altijd 100% anoniem. Alle privacygevoelige gegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd.

 4. Nee, dit kan helaas niet, maar inzenden van het vragenformulier of deelnemen aan een mobiliteitsprogramma is altijd vrijwillig. De groep geadresseerden wordt steeds op basis van een steekproef vastgesteld. Het kentekenregister van de RDW is een openbaar register dat door daartoe geautoriseerde instanties (zoals Rijkswaterstaat) geraadpleegd kan worden. Kentekenhouders kunnen dus in principe altijd in een dergelijke steekproef voor onderzoeken zoals van Rijkswaterstaat terechtkomen. Er is geen bestand van kentekenhouders die niet benaderd mogen worden.

 5. Nee. Rijkswaterstaat registreert kentekens om onderzoek te doen naar verkeersstromen. Daarmee worden verkeers- en vervoersmodellen uitgedacht en getoetst dan wel gerichte mobiliteitsoplossingen ontwikkeld voor de weggebruiker. De gegevens in deze onderzoeken worden exclusief voor dit doel gebruikt en nooit doorgegeven aan andere partijen, zoals de Belastingdienst of politie. Na elk onderzoek worden de gegevens vernietigd, tenzij de kentekenhouder Rijkswaterstaat toestemming heeft gegeven voor ander gebruik.

 6. Op de regel dat onderzoeksgegevens nooit worden gedeeld met derden geldt één uitzondering. Rijkswaterstaat moet gegevens beschikbaar stellen als het Openbaar Ministerie een officieel schriftelijk verzoek indient waarin wordt verzocht om materiaal van een beperkte periode en een éénduidige locatie, bijvoorbeeld datum X tussen 08.00 en 14.00 uur op de A2 nabij hectometerpaal 120.5 RE. Rijkswaterstaat laat het beeldmateriaal zo snel mogelijk na verwerking vernietigen. Daarom is de kans bijzonder klein dat het Openbaar Ministerie een verzoek ingewilligd ziet.

Mobiliteitsprojecten

 1. Soms worden de camera’s ook gebruikt voor mobiliteitsprojecten. Een voorbeeld van een mobiliteitsproject is ‘spitsmijden’. Weggebruikers ontvangen dan een beloning als ze op bepaalde tijdstippen in de spits geen gebruik maken van een bepaalde weg. In het geval van mobiliteitsprojecten berekenen en controleren we op basis van deze cameraregistraties een beloning.

 2. Voor sommige mobiliteitsprojecten wordt personeel van ondernemingen uitgenodigd om deel te nemen. Dit wordt alleen gedaan met de toestemming van de werkgever. Als een onderneming besluit deel te nemen aan een mobiliteitsprogramma, dan ontvangt deze een op de situatie toegesneden overeenkomst. Daarin worden alle noodzakelijke regelingen opgenomen die nodig zijn om de privacy van het personeel te waarborgen. In geval van deelname krijgt ieder van hen persoonlijk de mogelijkheid zich aan te melden. Iedere deelnemer krijgt een bedenktermijn waarin hij kan beslissen over zijn deelname. De deelnemergegevens blijven van de deelnemers en worden niet teruggemeld aan de werkgever. In generieke overzichten is wél te zien hoe succesvol de wervingscampagne en/of de deelname aan het mobiliteitsprogramma is.

 3. De leaserijder is een belangrijke weggebruiker die op zorgvuldige wijze wordt benaderd via de leasemaatschappij en – eventueel - de werkgever. De Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) heeft in een protocol Infrastructuur en Milieu vastgelegd hoe dit proces verloopt. De individuele leasemaatschappijen zorgen voor de communicatie naar de berijders, en de koppeling van waargenomen kentekens naar berijders. Bovendien kunnen zij generieke overzichten gebruiken in hun eigen bedrijfsvoering, loyalty-programma’s, enz.
   
  Individuele gegevens van berijders van leaseauto’s worden NIET aan de leasemaatschappijen beschikbaar gesteld. Er is geen controle mogelijkheid door werkgever of leasemaatschappij op de (wijze van) deelname of reisgedrag. Het staat iedere leasemaatschappij volkomen vrij zonder opgaaf van redenen van deelname af te zien. Kentekens in de waarnemingen die op naam staan van die betreffende maatschappijen worden uit het bestand verwijderd.

 4. Als de brief betrekking heeft op een mobiliteitsproject zijn uiteraard ook dan uw naam- en adresgegevens en uw kenteken alleen gebruikt om u de brief toe te kunnen sturen. Als u besluit deel te nemen worden de door uzelf ingevulde gegevens in een apart deelnemersbestand opgenomen. Voor dit deelnemersbestand gelden eveneens specifieke waarborgen. Deze worden u op papier verstrekt en zijn te vinden op de website van het onderzoek waarvoor u geselecteerd bent. De naam- en adresgegevens die zijn gebruikt voor het verzenden van de brief worden onmiddellijk na ontvangst van de eerste reacties (formulier/website) vernietigd. Er worden geen identificerende gegevens vanuit dergelijke websites opgeslagen.

 5. Voertuigeigenaren die benaderd worden voor het onderzoek, waarvan wij niet meteen een aanmelding ontvangen, kunnen wij binnen een periode van maximaal zes maanden nog een keer benaderen met de volgende redenen:  
  1) herinnering aan de aanmeldmogelijkheid  
  2) en/of voor een kort onderzoek naar de reden waarom men zich niet heeft aangemeld.  
  3) en/of voor een kort onderzoek over veranderingen in bijvoorbeeld routekeuze of reisgedrag
   
  Indien u niet meer benaderd wilt worden, kunt u dit aangeven. Informatie hierover vindt u in de uitnodigingsbrief. Alleen als u zelf aangeeft niet meer benaderd te willen worden, ontvangt u geen nieuwe mailing voor dit onderzoek meer. In dat geval gaat u ermee akkoord dat wij uw adresgegevens tot het eind van het onderzoek bewaren. Zo zijn wij - bij een nieuwe mailing - in staat uw adres uit het verzendbestand te halen. Na afsluiting van het project worden uw gegevens vernietigd.