04 Natuurcompensatie

Natuurcompensatie

Rijkswaterstaat compenseert beschadigde natuur als bij wegenprojecten schadelijke effecten op beschermde natuurwaarden niet kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door verlegging van een gepland project. We voeren ook natuurcompensatie uit als we de schadelijke effecten beperken door bijvoorbeeld dierenoversteekplaatsen aan te leggen.

Compensatie kan bestaan uit het verbeteren van de bestaande leefgebieden van planten- en diersoorten die schade ondervinden van het project of uit het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden. Het indien nodig verwerven, inrichten en langdurig beheren van de daarvoor aangewezen gronden hoort ook bij de compensatie.

Verantwoordelijkheid uitvoeren maatregelen

Rijkswaterstaat heeft ruime ervaring met natuurcompensatie voor gebieden en soorten. De compensatie hoeft niet altijd door Rijkswaterstaat zelf uitgevoerd te worden. Wel is Rijkswaterstaat als initiatiefnemer van wegenprojecten verantwoordelijk voor de uitvoering van die maatregelen.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Voor deze gebieden is het compensatiebeginsel van toepassing dat voorschrijft dat er geen ruimtelijke activiteiten in beschermde gebieden mogen plaatsvinden, tenzij daar noodzaak toe is. Dit wordt het zogenaamde 'nee, tenzij'-principe genoemd. Dit houdt in dat een afweging moet worden gemaakt tussen nut en noodzaak van de betreffende activiteit (bijvoorbeeld de aanleg van een weg) en de aantasting van natuur. De uitkomst van deze afweging bepaalt of een activiteit al dan niet mag doorgaan.

Natura 2000

Sinds 2000 heeft Nederland, en daarmee ook Rijkswaterstaat, te maken met de effecten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze richtlijnen zijn in Nederland verwerkt in de Wet natuurbescherming. Er gelden strenge regels bij het bepalen of er werkzaamheden mogen plaatsvinden in deze Natura 2000-gebieden die in het kader van deze richtlijnen zijn aangewezen. Ook hier kan natuurcompensatie aan de orde zijn.

Bescherming van soorten

Compenserende maatregelen voorde bescherming van planten- en diersoorten , zoals het realiseren van poelen voor amfibieƫn, kunnen ook voorwaarde zijn voor een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming.