03 Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat

Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat

Als beheerder van de rijkswegen zijn we medeverantwoordelijk voor een schone lucht. Als de hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof bij een rijksweg de norm overschrijden, treffen we maatregelen.

Luchtkwaliteit beheersen

Om te weten of maatregelen voor een schonere lucht nodig zijn, moeten we eerst de luchtkwaliteit in kaart brengen. Daarvoor gebruiken we de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit programma wordt gemonitord of de luchtkwaliteit in Nederland voldoet aan de normen.

Controle door het RIVM

Naast de berekening voor de NSL-monitoring, voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) metingen uit. Het RIVM controleert met zijn metingen bovendien of de NSL-rekenmethode nog klopt. 

Luchtkwaliteit berekenen voor nieuwe wegprojecten

Wanneer we een weg aanleggen of aanpassen, onderzoeken we vaak eerst welk effect het project heeft op het milieu. De uitkomsten van dat onderzoek worden beschreven in een milieueffectrapportage (MER). Hierin staan de gevolgen van verschillende ontwerp-varianten voor de luchtkwaliteit: hoe veranderen de concentraties stikstofdioxide en fijnstof door de nieuwe of aangepaste weg? We kijken daarvoor naar de lucht langs de rijksweg, tot een kilometer aan weerszijden van de weg. Verwachten we meer verkeer op de nieuwe rijksweg, dan bestaat de kans dat er meer vervuilende stoffen worden uitgestoten. Maar zorgt de nieuwe weg voor minder files, dan heeft dat weer een positief effect op de luchtkwaliteit. Ook factoren zoals wind en verkeerssnelheid zijn van invloed op de luchtkwaliteit bij een nieuwe rijksweg.

Maatregelen voor schonere lucht

Rijkswaterstaat neemt maatregelen als de hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof bij een rijksweg de norm overschrijden en draagt bij aan initiatieven om luchtvervuiling te voorkomen. Enkele maatregelen de we nemen zijn: 

  • plaatsen van schermen langs de snelweg 
  • zorgen voor betere doorstroming van verkeer 
  • afgeven van vergunningen voor snellaadpunten voor elektrische auto’s langs rijkswegen

Bewoners en weggebruikers

Omwonenden en weggebruikers hebben ook zelf invloed op de luchtkwaliteit rondom een weg. Wanneer we een rijksweg willen aanleggen of aanpassen, kunnen omwonenden meepraten over het ontwerp. Zij mogen hun standpunten over de plannen delen en eventueel bezwaar maken. Als alle standpunten en bezwaren zijn verwerkt, neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het definitieve tracébesluit. 

Weggebruikers kunnen een bijdrage leveren aan schonere lucht door bijvoorbeeld zuiniger te rijden of door bewust te kiezen voor schoner vervoer.