Botlekbrug

Aanpak Botlekbrug

De Botlekbrug, een van de grootste hefbruggen in Europa, is een belangrijke schakel voor weg-, spoor- en scheepvaartverkeer in een regio die belangrijk is voor onze economie. Omdat elke storing er 1 te veel is, werken we hard om storingen te voorkomen en het aantal storingen terug te brengen. Dit doen we onder andere door de werking van de brug continu te monitoren, regelmatig (preventief) onderhoud uit te voeren en indien nodig (preventief) onderdelen te vervangen.

Aanpak storingen Botlekbrug

Andere maatregelen zijn (geweest):

 • aanpassingen in de afhandeling van storingen en procedures voor het bedienen van de brug en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
 • een tijd lang stonden 24/7 monteurs klaar;
 • afspraken over aanrijdtijden monteurs;
 • aanpassingen aan de slagbomen;
 • verbeteringen in de datacommunicatieverbinding met de verkeerscentrale;
 • verbeteringen/ombouwen/aanpassen van de grendels;
 • monitoren omloopwielen en als dat nodig is een omloopwiel inclusief lager preventief vervangen. In 2018 zijn alle 64 omloopwielen inclusief lagers te vervangen.

Ondanks alle maatregelen en het preventieve onderhoud een storingsvrije brug niet mogelijk. Iedere beweegbare brug blijft ‘een machine’ waarbij technische storingen of een technisch defect nooit helemaal te voorkomen zijn. Dat geldt dus ook voor de Botlekbrug. We doen er uiteraard alles aan om storingen te voorkomen. En als er sprake is van een storing of defect, doen we er alles aan deze zo snel mogelijk te verhelpen zodat de overlast voor de gebruikers tot een minimum wordt beperkt. De enorme afmetingen en het gewicht, de complexiteit van de aanwezige techniek, de combinatie van spoor- en wegverkeer en het groot aantal keren dat de brug per dag opengaat en de hoge snelheid waarmee de brugdekken op en neer gaan, maken dat de Botlekbrug niet alleen uniek is, maar helaas ook storingen kent.

De Botlekbrug is sinds november 2015 in gebruik voor verkeer in beide richtingen. De brug heeft 2 rijbanen met 2 rijstroken per richting voor wegverkeer. Daarnaast komt er op de brug ook een goederenspoorlijn en een aparte verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers.

 • Er zijn gemiddeld 6.000 brugopeningen per jaar en gemiddeld 20 per dag.
 • De brug is rond de 83% van de tijd beschikbaar voor het wegverkeer.
 • Door storingen is de brug circa 0,4% van de tijd niet beschikbaar voor het wegverkeer. Voor het scheepvaartverkeer is dat circa 0,8% van de tijd.
 • Door reguliere openingen voor de scheepvaart is de brug rond de 12% van de tijd niet beschikbaar voor het wegverkeer. Circa 5% van de tijd is de brug niet beschikbaar in verband met gepland onderhoud.
 • De duur van een reguliere brugopening, van het dicht- en opengaan van de slagbomen, is gemiddeld 11 minuten. Voor (brom)fietsers gaan de slagbomen eerder dicht omdat zij langer de tijd nodig hebben om de brug over te steken en we er zeker van willen zijn dat de brug vrij is van verkeer voordat deze opengaat voor de scheepvaart.

Storingscijfers

De Botlekbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor het wegverkeer op de verbrede A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, en het scheepvaartverkeer over de Oude Maas en daarmee een belangrijke schakel voor onze economie. Dat de brug goed functioneert is van groot belang. Hoewel door alle maatregelen het aantal storingen sinds de ingebruikname in 2015 flink gedaald is, is iedere storing er nog 1 te veel, ook voor Rijkswaterstaat. We doen er dan ook alles aan om het aantal storingen verder terug te dringen en daarmee de hinder voor de omgeving, de gebruikers, zoveel als mogelijk te beperken. Helemaal storingsvrij zal de brug nooit zijn, omdat geen enkele beweegbare brug storingsvrij is. We kijken daarom ook naar andere manieren om de hinder van storingen te beperken.

In 2017 is de brug 6.056 keer opengegaan om schepen te laten passeren. In totaal waren er op deze 6.056 brugopeningen 34 storingen, die 16 keer een afsluiting van de Botlekbrug voor het wegverkeer en 33 keer een stremming van de Oude Maas voor de hoge scheepvaart veroorzaakte.

In de afgelopen 12 maanden (van week 48 - 2017 tot en met week 48 - 2018 (25 november t/m 1 december) waren er op 6.171 brugopeningen 24 storingen. Deze storingen veroorzaakte 13 keer een afsluiting voor het wegverkeer en 22 keer een stremming van de Oude Maas voor het scheepvaartverkeer hoger dan 14 m NAP.

In 2018 (tot en met 1 december) waren er: 

 • 5.780 brugopeningen
 • 18 storingen

Deze storingen veroorzaakte:

 • 12 keer een afsluiting van de Botlekbrug voor het wegverkeer
 • 18 keer een stremming van de Oude Maas voor schepen hoger dan 14 m NAP

8 keer slagbomen kapot gereden

Buiten de technische storingen staat de teller voor het aantal aanrijdingen van de slagbomen in 2018 inmiddels op 8. Op 11 oktober zelf 2 keer op 1 dag. Op het moment dat de slagbomen ‘aangereden’ zijn, kan de brug niet meer bediend worden. Het vervangen van de slagbomen zorgt uiteraard voor hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart.

In de factsheet Feiten en cijfers Botlekbrug vindt u meer informatie.

Beschikbaarheid brug

De brug is circa 80,8% van de tijd beschikbaar voor het wegverkeer. Als de brug gestremd is voor het wegverkeer dan is dat rond:

 • 14,7% van de tijd vanwege reguliere brugopeningen
 • 4,2% van de tijd vanwege gepland onderhoud
 • 0,3%* van de tijd vanwege storingen

De brug is circa 97,1% van de tijd beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Als de brug gestremd is voor de scheepvaart dan is dat rond:

 • 2,3% van de tijd vanwege gepland onderhoud
 • 0,6%* van de tijd vanwege storingen

*Afsluitingen Botlekbrug en stremmingen Oude Maas door storingen in de afgelopen 12 maanden

Niet elke storing betekent hinder

Een storing wil overigens niet zeggen dat er ook altijd een afsluiting is voor het wegverkeer of een stremming voor het scheepvaartverkeer. Als de brug bijvoorbeeld door een storing niet open kan, merkt het wegverkeer hier niets van. En als er tijdens zo’n storing geen hoge scheepvaart zich aandient, merkt ook de scheepvaart niets van deze storing. Uiteraard versturen we bij iedere storing een sms, dus ook als de storing van korte duur is en er feitelijk geen hinder is.

Grendels en omloopwielen

De storingen aan de grendels is met prioriteit opgepakt, die in het begin de oorzaak waren van veel van de storingen, is met prioriteit opgepakt. A-Lanes A15 (de aannemer) heeft een monitoringsplan opgesteld en ingevoerd om de grendels met een hogere regelmaat te controleren en/of bij te stellen. Ook is het nu mogelijk om werkzaamheden aan een grendel uit te voeren, zonder dat dit invloed heeft op het reguliere brugproces. Het grendelontwerp is herzien en de grendels zijn inmiddels allemaal aangepast. 

Met de omloopwielen zelf is niets mis. En ze zijn ook niet de oorzaak van de storingen. Dat alle 64 omloopwielen toch vervangen worden, heeft te maken met de constatering in 2017 dat de lagers niet naar behoren functioneerden. Dit zou in de toekomst tot ernstige, langdurige storingen kunnen leiden. In 2018 is besloten om alle 64 omloopwielen inclusief lagers te vervangen. A-Lanes A15 is hiermee in april 2018 gestart. De laatste 4 omloopwielen zijn in het weekend van 13 oktober 2018  vervangen. Bekijk ook de planning van de Botlekbrug

Bij het oorspronkelijke ontwerp is gekozen voor lagers met een relatief kleine diameter. Per omloopwiel zitten twee van deze lagers naast elkaar. Achteraf blijkt dat dit kan leiden tot onbedoelde interne belastingen. Door de zware belastingen tijdens het heffen van de brug heeft dat gezorgd voor onverwachte slijtage aan lagers. Er is nu voor gekozen om per omloopwiel 1 lager toe te passen met een grotere diameter om zo voldoende draagkracht te hebben. Dit past niet in de oorspronkelijke wielen, vandaar dat de rode omloopwielen in 2018 zijn vervangen.

De omloopwielen zitten bovenin de heftorens van de brug, op circa 50 m hoogte. Een omloopwiel inclusief lager weegt circa 16 ton. Over de omloopwielen lopen de balanskabels die de verbinding vormen tussen het beweegbare gedeelte van de brug en de beide contragewichten. Dit betekent dat de omloopwielen permanent het volledige gewicht van de beweegbare brugdelen en contragewichten (circa 10.000 ton per doorvaartopening) moeten dragen.

Het omloopwiel wordt van 50 m hoogte op de dieplader getakeld die klaar staat. De dieplader met het oude omloopwiel rijdt weg. De dieplader met het nieuwe omloopwiel komt achteruit aanrijden. De dieplader met het nieuwe wiel is in positie. Het wiel wordt aan de kabels van de hijskraan bevestigd. Het wiel wordt klaargemaakt voor plaatsing in de brughefinstallatie. Het nieuwe omloopwiel wordt 50 meter omhoog getakelden in de behuizing boven op de heftoren gemanoeuvreerd. De werkzaamheden zijn afgerond, de brug is weer open voor verkeer.

Sms 'BBRUG AAN' naar 3669

Communicatie

De hinder die ontstaat bij optredende storingen beperken we zoveel mogelijk door:

 • Direct omleidingen in te zetten
 • Te zorgen voor een goede communicatie naar de (vaar)weggebruikers, via een gratis sms-service, Twitter en berichtgeving via verschillende media.

In de toekomst krijgen weggebruikers via hun navigatiesysteem up-to-date informatie over verwachte brugopeningen en eventueel optredende storingen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Sms-service

Bij storingen van de Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze gratis sms-service. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.

Het kan zijn dat u geen gebruik kunt maken van service-nummers omdat deze voor uw mobiele telefoon geblokkeerd zijn. Wij kunnen hier helaas niets aan doen. We adviseren u om ons op Twitter te volgen, daar worden de afsluitingen en stremmingen ook aangegeven.

Door BBRUG STOP te sms’en naar 3669 stopt de sms-service.

Over de brug

 • De nieuwe Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen in Europa. Een dubbele hefbrug met een totale lengte van 1.200 m met 2 hefdelen van 5.000 ton per hefdeel.
 • De hefdelen worden in balans gehouden door 4 contragewichten (2 per hefdeel) met elk een gewicht van 2.500 ton. Hierdoor is het mogelijk een brugdeel te heffen en laten dalen in 2 ongeveer minuten. Dat is voor zo’n grote brug uniek.
 • Een reguliere brugopening, vanaf het sluiten tot het openen van de afsluit, duurt gemiddeld 11 minuten, maar is afhankelijk van het aantal schepen dat de brug moet passeren.
 • De brug gaat gemiddeld 20 keer per dag open. Dat is ongeveer 1 keer per 1,5 uur. De oude Botlekbrug ging 50 keer per dag open.
 • De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 14 m NAP als deze dicht is en ruim 45 m NAP als deze open is.

De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 14 m als deze dicht is

De Botlekbrug voor zowel spoor- als wegverkeer ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De brug vervangt de oude Botlekbrug die gesloopt wordt. Doordat de doorvaarthoogte van de nieuwe brug 6 m hoger is dan de doorvaarthoogte van de oude Botlekbrug, hoeft de brug minder vaak open (per dag gemiddeld 30 keer minder). Daarnaast is het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van 1 naar 2.

Nu de oude Botlekbrug er niet meer is, maken ook (brom)fietsers en voetgangers, gebruik van de nieuwe brug, zij het eerst nog via tijdelijke op- en afritten. Als straks beide hefdelen beschikbaar zijn kunnen schepen de nieuwe brug van 2 kanten tegelijk passeren (iedere vaarrichting door een hefdeel). Op deze wijze draagt de nieuwe Botlekbrug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Onderliggende pagina's