Nieuwe Botlekbrug

onderliggende pagina's

Aanpak storingen nieuwe Botlekbrug

De nieuwe Botlekbrug, een van de grootste hefbruggen in Europa, is een belangrijke schakel voor weg-, spoor- en scheepvaartverkeer. Omdat elke storing er 1 teveel is, werken we er hard aan om storingen te voorkomen en het aantal storingen terug te brengen, onder andere door de werking van de brug continu te monitoren en regelmatig preventief onderhoud uit te voeren.

Andere maatregelen zijn (geweest):

 • aanpassingen in de afhandeling van storingen;
 • een tijd lang stonden 24/7 monteurs klaar;
 • afspraken over aanrijdtijden monteurs;
 • aanpassingen aan de slagbomen;
 • verbeteringen in de datacommunicatieverbinding met de verkeerscentrale;
 • verbeteringen/ombouwen/aanpassen van de grendels;
 • monitoren omloopwielen en als dat nodig is een omloopwiel inclusief lager preventief vervangen. Inmiddels is besloten om alle 64 omloopwielen inclusief lagers in 2018/2019 te vervangen.

Ondanks alle maatregelen en het preventieve onderhoud een storingsvrije brug niet mogelijk. De enorme afmetingen en het gewicht, de complexiteit van de aanwezige techniek, de combinatie van spoor- en wegverkeer en het groot aantal keren dat de brug per dag opengaat en de hoge snelheid waarmee de brugdekken op en neer gaan, zorgen dat de nieuwe Botlekbrug niet alleen uniek is, maar ook storingen heeft. Iedere beweegbare brug blijft 'een machine' waarbij technische storingen of een technisch defect nooit helemaal te voorkomen zijn. Dat geldt dus ook voor de Botlekbrug. We doen er uiteraard alles aan om storingen te voorkomen. En als er sprake is van een storing of defect, doen we er alles aan deze zo snel mogelijk te verhelpen zodat de overlast voor de gebruikers tot een minimum wordt beperkt.

 • De brug is sinds november 2015 in gebruik voor verkeer in beide richtingen.
 • De nieuwe Botlekbrug heeft 2 rijbanen met 2 rijstroken per richting voor wegverkeer. Daarnaast komt er op de brug ook een goederenspoorlijn en een aparte verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers.
 • Er zijn gemiddeld 6.000 brugopeningen per jaar en gemiddeld 20 per dag.
 • De brug is rond de 83% van de tijd beschikbaar voor het wegverkeer.
 • Door storingen is de brug circa 0,4% van de tijd niet beschikbaar voor het wegverkeer. Voor het scheepvaartverkeer is dat circa 0,8% van de tijd.
 • Door reguliere openingen voor de scheepvaart is de brug rond de 12% van de tijd niet beschikbaar voor het wegverkeer. Circa 5% van de tijd is de brug niet beschikbaar in verband met gepland onderhoud.
 • De duur van een reguliere burgopening, van het dicht- en opengaan van de slagbomen, is gemiddeld 11 minuten.

Storingscijfers

De nieuwe Botlekbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor het wegverkeer op de verbrede A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, en het scheepvaartverkeer over de Oude Maas. Dat de brug goed functioneert is van groot belang. Hoewel door alle maatregelen het aantal storingen sinds de ingebruikname in 2015 flink gedaald is, is iedere storing er nog 1 te veel, ook voor Rijkswaterstaat. In 2017 is de brug 6.056 keer opengegaan om schepen te laten passeren. In totaal waren er op deze 6.056 brugopeningen 34 storingen, die 16 keer een afsluiting van de Botlekbrug voor het wegverkeer en 33 keer een stremming van de Oude Maas voor de hoge scheepvaart veroorzaakte.

De eerste storing in 2018 was zondag 15 januari om 18.50 uur.

We doen er samen met de aannemer alles aan om het aantal storingen verder terug te dringen, Helemaal storingsvrij zal de brug nooit zijn omdat geen enkele beweegbare brug storingsvrij is. Uiteraard is ons streven het storingspercentage zo laag mogelijk te krijgen én te houden zodat de (vaar)weggebruikers meer vertrouwen krijgen in de brug.

In de factsheet Feiten en cijfers Botlekbrug vindt u meer informatie.

Beschikbaarheid brug

De brug is circa 83% van de tijd beschikbaar voor het wegverkeer. Als de brug gestremd is voor het wegverkeer dan is dat rond:

 • 12% van de tijd vanwege reguliere brugopeningen
 • 5% van de tijd vanwege gepland onderhoud
 • 0,4%* van de tijd vanwege storingen

De brug is circa 95% van de tijd beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Als de brug gestremd is voor de scheepvaart dan is dat rond:

 • 5% van de tijd vanwege gepland onderhoud
 • 0,8%* van de tijd vanwege storingen

*Afsluitingen Botlekbrug stremmingen Oude Maas door storingen in de afgelopen 12 maanden

Op weg naar een betrouwbare brug

Op 12 juli 2015 ging de 1e auto over de nieuwe Botlekbrug richting Rotterdam. De brug is sinds november 2015 in gebruik voor het verkeer in beide richtingen. Sinds de ingebruikname hebben Rijkswaterstaat en A-Lanes A15 hard gewerkt aan het terugdringen en sneller oplossen van storingen. Door de genomen maatregelen is het aantal storingen gedaald. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie A-Lanes A15 doen er alles aan om het aantal storingen verder terug te dringen, zodat de (vaar)weggebruikers meer vertrouwen krijgen in de brug, maar geen enkele beweegbare brug is storingsvrij. Zeker bij een grote en technisch complexe brug als de nieuwe Botlekbrug kunnen technische storing optreden. Het zal moeilijk worden om bij gemiddeld 6.000 brugopeningen per jaar het huidige storingspercentage van rond de 0,4% voor het wegverkeer en rond de 0,8% voor de scheepvaart nog veel verder omlaag te brengen. We streven er natuurlijk wel naar dit storingspercentage zo laag mogelijk te krijgen en te houden.

Niet elke storing betekent hinder

Een storing wil overigens niet altijd zeggen dat er ook een afsluiting is voor het wegverkeer of een stremming voor het scheepvaartverkeer. Als de brug bijvoorbeeld door een storing niet open kan, merkt het wegverkeer hier niets van. En als er tijdens zo’n storing geen hoge scheepvaart zich aandient, merkt ook de scheepvaart niets van deze storing. Uiteraard versturen we bij iedere storing een sms, dus ook als de storing van korte duur is en er feitelijk geen hinder is.

Grendels en omloopwielen

De storingen aan de grendels is met prioriteit opgepakt. A-Lanes A15 heeft een monitoringsplan opgesteld en ingevoerd om de grendels met een hogere regelmaat te controleren en/of bij te stellen. Ook is het nu mogelijk om werkzaamheden aan een grendel uit te voeren, zonder dat dit invloed heeft op het reguliere brugproces. Het grendelontwerp is herzien en de grendels zijn inmiddels allemaal aangepast. 

Daarnaast is er ook veel aandacht voor de omloopwielen, 64 in totaal. De omloopwielen staan bovenop de heftorens van de brug, circa 50 m hoog. Een omloopwiel weegt circa 12 ton. Over de omloopwielen lopen de balanskabels die de verbinding vormen tussen het beweegbare gedeelte van de brug en de beide contragewichten. Dit betekent dat de omloopwielen permanent het volledige gewicht van de beweegbare brugdelen en contragewichten (circa 10.000 ton per doorvaartopening) moeten dragen. 

In 2017 is uit onderzoek naar voren gekomen dat de lagers van de omloopwielen niet naar behoren functioneren. Alle omloopwielen worden nu gemonitord en als dat nodig is wordt een wiel inclusief lagers preventief vervangen. Dit is al een aantal keer gebeurd. Besloten is om alle 64 omloopwielen inclusief lagers in 2018/2019 te vervangen. Hoe dit het beste gedaan kan worden, allemaal in 1 keer of gefaseerd, wordt nog bekeken.

Vervanging omloopwiel Nieuwe Botlekbrug. Het omloopwiel wordt van 50 meter hoogte op de dieplader getakeld die klaar staat. De dieplader met het oude omloopwiel rijdt weg. De dieplader met het nieuwe omloopwiel komt achteruit aanrijden. De dieplader met het nieuwe wiel is in positie. Het wiel wordt aan de kabels van de hijskraan bevestigd. Het wiel wordt klaargemaakt voor plaatsing in de brughefinstallatie. Het nieuwe omloopwiel wordt 50 meter omhoog getakeld. Het nieuwe omloopwiel wordt in de behuizing gemanoeuvreerd. De werkzaamheden zijn afgerond, de brug is weer open voor verkeer.

Sms 'BBRUG AAN' naar 3669

Communicatie

De hinder die ontstaat bij optredende storingen beperken we zoveel mogelijk door:

 • Direct omleidingen in te zetten
 • Te zorgen voor een goede communicatie naar de (vaar)weggebruikers, via een gratis sms-service, Twitter en berichtgeving via verschillende media.

In de toekomst krijgen weggebruikers via hun navigatiesysteem up-to-date informatie over verwachte brugopeningen en eventueel optredende storingen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Sms-service

Bij storingen van de nieuwe Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze gratis sms-service. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.

Over de brug

 • De nieuwe Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen in Europa. Een dubbele hefbrug met een totale lengte van 1.200 m met 2 hefdelen van 5.000 ton per hefdeel.
 • De hefdelen worden in balans gehouden door 4 contragewichten (2 per hefdeel) met elk een gewicht van 2.500 ton. Hierdoor is het mogelijk een brugdeel te heffen en laten dalen in 2 ongeveer minuten. Dat is voor zo’n grote brug uniek.
 • Een reguliere brugopening, vanaf het sluiten tot het openen van de afsluit, duurt gemiddeld 11 minuten, maar is afhankelijk van het aantal schepen dat de brug moet passeren.
 • De brug gaat gemiddeld 20 keer per dag open. Dat is ongeveer 1 keer per 1,5 uur. De oude Botlekbrug ging 50 keer per dag open.
 • De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 14 m NAP als deze dicht is en ruim 45 m NAP als deze open is.

De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 14 m als deze dicht is

De nieuwe Botlekbrug voor zowel spoor- als wegverkeer ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De brug vervangt de oude Botlekbrug die gesloopt wordt. Doordat de doorvaarthoogte van de nieuwe Botlekbrug 6 m hoger is dan de doorvaarthoogte van de oude Botlekbrug, hoeft de brug minder vaak open (per dag gemiddeld 30 keer minder). Daarnaast is het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van 1 naar 2.

Nu de oude Botlekbrug er niet meer is, maken ook (brom)fietsers en voetgangers, gebruik van de nieuwe brug, zij het eerst nog via tijdelijke op- en afritten. Als straks beide hefdelen beschikbaar zijn kunnen schepen de nieuwe brug van 2 kanten tegelijk passeren (iedere vaarrichting door een hefdeel). Op deze wijze draagt de nieuwe Botlekbrug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Nieuws

Meer nieuws

onderliggende pagina's