Nieuwe Botlekbrug

onderliggende pagina's

Aanpak storingen nieuwe Botlekbrug

De nieuwe Botlekbrug, een van de grootste hefbruggen ter wereld, is een belangrijke schakel voor weg- en scheepvaartverkeer. We werken er hard aan om het aantal brugstoringen terug te brengen.

 • De brug is sinds november 2015 in gebruik voor verkeer in beide richtingen.
 • De nieuwe Botlekbrug heeft 2 rijbanen met 2 rijstroken per richting voor wegverkeer. Daarnaast komt er op de brug in 2018 ook een goederenspoorlijn en een aparte verbinding voor fietsers, voetgangers en langzaam verkeer.
 • Er zijn gemiddeld 6.000 brugopeningen per jaar en gemiddeld 20 per dag.
 • De brug is rond de 83% van de tijd beschikbaar voor het wegverkeer. Dit is buiten eventuele storingen. 
 • Door reguliere openingen voor de scheepvaart is de brug rond de 12% van de tijd niet beschikbaar voor het wegverkeer. 5% van de tijd is de brug niet beschikbaar in verband met gepland onderhoud.
 • Storingen zorgden er de laatste 12 maanden voor dat de brug voor ongeveer 0,4% van de tijd niet beschikbaar was voor het wegverkeer.
 • De duur van een reguliere opening is gemiddeld 11 minuten.

De nieuwe Botlekbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor het wegverkeer op de verbrede A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, en het scheepvaartverkeer over de Oude Maas. Dat de brug goed functioneert is van groot belang. Hoewel door alle maatregelen het aantal storingen flink gedaald is, is iedere storing er nog 1 te veel, ook voor Rijkswaterstaat. In de afgelopen 12 maanden (tot en met 23 juli 2017) waren er op 5.768 brugopeningen 15 storingen met stremming voor het wegverkeer en 26 storingen met stremming voor de hoge scheepvaart.

Op weg naar een betrouwbare brug

Op 12 juli 2015 ging de 1e auto over de nieuwe Botlekbrug richting Rotterdam. De brug is sinds november 2015 in gebruik voor het verkeer in beide richtingen. Sinds de ingebruikname hebben Rijkswaterstaat en A-Lanes A15 hard gewerkt aan het terugdringen en sneller oplossen van storingen. Door de genomen maatregelen is het aantal storingen flink gedaald. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie A-Lanes A15 doen er alles aan om het aantal storingen verder terug te dringen, zodat de (vaar)weggebruikers meer vertrouwen krijgen in de brug, maar geen enkele brug is storingsvrij. Zeker bij een grote en technisch complexe brug als de nieuwe Botlekbrug kunnen technische storing optreden. Het zal moeilijk worden om bij gemiddeld 6.000 brugopeningen per jaar het huidige storingspercentage van 0,4% nog veel verder omlaag te brengen. We streven er natuurlijk wel naar dit storingspercentage zo laag mogelijk te krijgen en te houden.

Maatregelen

Er zijn 5 soorten storingen geweest:

 1. aan de afsluitbomen
 2. aan de netwerkverbinding met de verkeerscentrale
 3. door menselijk handelen tijdens uitvoering van werkzaamheden
 4. aan de vergrendeling
 5. als gevolg van een defect omloopwiel

De storingen aan de afsluitbomen zijn inmiddels aangepakt. De datacommunicatie-verbinding met de verkeerscentrale is aangepast en de procedures voor het uitvoeren van onderhoud zijn herzien. Sindsdien werken de slagbomen naar behoren en komen netwerkstoringen en storingen tijdens werkzaamheden nauwelijks nog voor. Het grendelontwerp is herzien en de grendels zijn tot en met maart 2017 aangepast.

Toekomstige verbeteringen

Rijkswaterstaat en A-Lanes A15 hebben eind 2015 een team van onafhankelijke experts gevraagd om de storingen en de afhandeling hiervan te analyseren en verbetermaatregelen voor te stellen. Dit team heeft in februari 2016 zijn rapport uitgebracht. De aanbevelingen van de experts zijn allemaal overgenomen en doorgevoerd.

Grendels en omloopwielen

De belangrijkste aanbeveling om de storingen aan de grendels te verhelpen, is met prioriteit opgepakt. A-Lanes A15 heeft een monitoringsplan opgesteld en ingevoerd om de grendels met een hogere regelmaat te controleren en/of bij te stellen. Ook is het nu mogelijk om werkzaamheden aan een grendel uit te voeren, zonder dat dit invloed heeft op het reguliere brugproces. Het grendelontwerp is herzien en de grendels zijn inmiddels allemaal aangepast. Daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan de omloopwielen. Deze zitten op circa 50 m hoogte op de pijlers van de brug. Eerder dit jaar is uit onderzoek naar voren gekomen dat de lagers van de omloopwielen niet naar behoren functioneren. Alle omloopwielen worden nu gemonitord en als dat nodig is wordt een wiel inclusief lager preventief vervangen. Dit is al een aantal keer gebeurd. Besloten is om alle omloopwielen inclusief lagers in 2018 te vervangen. Hoe dit het beste gedaan kan worden, allemaal in 1 keer of gefaseerd, wordt nog bekeken.

Vervanging omloopwiel Nieuwe Botlekbrug. Het omloopwiel wordt van 50 meter hoogte op de dieplader getakeld die klaar staat. De dieplader met het oude omloopwiel rijdt weg. De dieplader met het nieuwe omloopwiel komt achteruit aanrijden. De dieplader met het nieuwe wiel is in positie. Het wiel wordt aan de kabels van de hijskraan bevestigd. Het wiel wordt klaargemaakt voor plaatsing in de brughefinstallatie. Het nieuwe omloopwiel wordt 50 meter omhoog getakeld. Het nieuwe omloopwiel wordt in de behuizing gemanoeuvreerd. De werkzaamheden zijn afgerond, de brug is weer open voor verkeer. Op weg naar een betrouwbare brug. Meer informatie, kijk op rijkswaterstaat.nl.

Sms 'BBRUG AAN' naar 3669

Communicatie

De hinder die ontstaat bij optredende storingen beperken we zoveel mogelijk door:

 • Direct omleidingen in te zetten
 • Te zorgen voor een goede communicatie naar de (vaar)weggebruikers, via een gratis sms-service voor schippers en weggebruikers, Twitter en berichtgeving via verschillende media.

In de toekomst krijgen weggebruikers via hun navigatiesysteem up-to-date informatie over verwachte brugopeningen en eventueel optredende storingen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Sms-service

Bij storingen van de nieuwe Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze gratis sms-service. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.

Over de brug

 • De nieuwe Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen ter wereld. Een dubbele hefbrug met een totale lengte van 1.200 m met 2 hefdelen van 5.000 ton per hefdeel.
 • De hefdelen worden in balans gehouden door 4 contragewichten (2 per hefdeel) met elk een gewicht van 2.500 ton. Hierdoor is het mogelijk een brugdeel te heffen en laten dalen in 2 minuten. Dat is voor zo’n grote brug uniek.
 • De brug gaat gemiddeld 1 keer per 1,5 uur open voor het vaarverkeer. Gemiddeld 20 keer per dag. Dit was bij de oude brug 50 keer per dag.
 • Een reguliere opening, van sluiten tot openen slagbomen, duurt gemiddeld 11 minuten, maar is afhankelijk van het aantal schepen dat de brug moet passeren.
 • ProRail begint eind augustus/begin september 2017 met de aanleg van de goederenspoorlijn over de nieuwe brug. Kort daarop start ook de sloop van de oude Botlekbrug. Fietsers en voetgangers gaan vanaf dat moment over de nieuwe Botlekbrug. Eerst nog via tijdelijke op- en afritten.
 • De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 14 m als deze dicht is en ruim 45 m als deze open is.

De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 14 m als deze dicht is

De nieuwe Botlekbrug voor zowel spoor- als wegverkeer ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De brug vervangt de oude Botlekbrug die gesloopt wordt. Doordat de doorvaarthoogte van de nieuwe Botlekbrug 6 m hoger is dan voorheen, hoeft de brug minder vaak open. Daarnaast is het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van 1 naar 2.

Zodra de oude Botlekbrug gesloopt is, maken ook voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer gebruik van de brug, zij het eerst nog via tijdelijke op- en afritten. Als de oude Botlekbrug weg is, kunnen schepen de nieuwe brug van 2 kanten tegelijk passeren (iedere vaarrichting door een hefdeel). Op deze wijze draagt de nieuwe Botlekbrug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Verbreding A15

De bouw van de nieuwe Botlekbrug was onderdeel van de verbreding van de A15. We pakten de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein aan om de capaciteit van de weg te vergroten, de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal is er 85 km aan extra rijstroken bijgekomen. Naast de extra rijstroken zijn viaducten en knooppunten aangepakt en zijn er 12 nieuwe bruggen en viaducten gerealiseerd, waaronder de Nieuwe Botlekbrug. Dit hebben we gedaan, omdat:

 • De A15 een belangrijke verbinding tussen het Rotterdamse havengebied en het Europese achterland is.
 • Steeds meer mensen zich in de regio rond de A15 vestigen en bedrijvigheid toeneemt.
 • We willen voorkomen dat er in de toekomst meer opstoppingen ontstaan.

Nieuws

Meer nieuws

Stuur door

onderliggende pagina's