02 Nieuwe Botlekbrug

onderliggende pagina's

Aanpak storingen Nieuwe Botlekbrug

De Nieuwe Botlekbrug is een belangrijke schakel voor weg- en scheepvaartverkeer. We werken er hard aan om het aantal brugstoringen terug te brengen.

 • De brug is sinds november 2015 in gebruik.
 • De Nieuwe Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen van Europa en heeft 2 rijbanen met 2 rijstroken per richting voor wegverkeer. Daarnaast komt er op de brug in 2018 ook een goederenspoorlijn.
 • Sinds de opening zijn er meer dan 7.000 brugopeningen geweest.
 • Storingen hebben er in het afgelopen jaar voor gezorgd dat de brug voor ongeveer 2% van de tijd niet beschikbaar was.

98% van de tijd was de brug beschikbaar voor weg- en scheepvaartverkeer

De Nieuwe Botlekbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor het wegverkeer op de verbrede A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein, en het scheepvaartverkeer over de oude Maas. Dat de brug goed functioneert is van groot belang. Rijkswaterstaat vindt het aantal storingen (PDF, 37,67 kB) en de bijbehorende hinder voor de (vaar)weggebruikers nog te hoog. In de afgelopen 12 maanden (tot maart 2017) waren er op circa 5.000 brugopeningen 17 storingen met stremming voor het wegverkeer en 33 storingen met stremming voor de hoge scheepvaart. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie A-Lanes A15 doen er dan ook alles aan om het aantal storingen terug te dringen.

Op weg naar een betrouwbare brug

De brug is meer dan een jaar open. Sinds de openstelling hebben Rijkswaterstaat en A-Lanes A15 hard gewerkt aan het terugdringen van storingen en lossen we deze sneller op. De genomen maatregelen hebben het aantal storingen meer dan gehalveerd. In de laatste 6 maanden van 2015 traden 51 storingen op, in de afgelopen 6 maanden van september 2016 tot maart 2017 waren dit er 11. Dat neemt niet weg dat we 11 storingen in 6 maanden nog altijd onacceptabel vinden. Daarom werken we hard aan het oplossen van de storingen, bijvoorbeeld door het preventief vervangen van omloopwielen, waardoor de (vaar)weggebruikers meer vertrouwen krijgen in het functioneren van de Nieuwe Botlekbrug.

Maatregelen

Er zijn 5 soorten storingen geweest:

 1. aan de afsluitbomen
 2. aan de netwerkverbinding met de verkeerscentrale
 3. door menselijk handelen tijdens uitvoering van werkzaamheden
 4. aan de vergrendeling
 5. als gevolg van een defect omloopwiel

De storingen aan de afsluitbomen zijn inmiddels aangepakt. De datacommunicatie-verbinding met de verkeerscentrale is aangepast en de procedures voor het uitvoeren van onderhoud zijn herzien. Sindsdien werken de slagbomen naar behoren en komen netwerkstoringen en storingen tijdens werkzaamheden nauwelijks nog voor. Het grendelontwerp is herzien en de grendels worden tot en met maart 2017 aangepast.

Toekomstige verbeteringen

Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en A-Lanes A15 eind 2015 een team van onafhankelijke experts gevraagd om de storingen en de afhandeling hiervan te analyseren en verbetermaatregelen voor te stellen. Dit team heeft in februari 2016 zijn rapport uitgebracht. De afgelopen maanden heeft A-Lanes A15 gewerkt aan de uitvoering van de aanbevelingen van de experts.

Grendels en omloopwielen

De belangrijkste aanbeveling om de storingen aan de grendels te verhelpen, is met prioriteit opgepakt. A-Lanes A15 heeft een monitoringsplan opgesteld en ingevoerd om de grendels met een hogere regelmaat te controleren en/of bij te stellen. Ook is het nu mogelijk om werkzaamheden aan een grendel uit te voeren, zonder dat dit invloed heeft op het reguliere brugproces. Het grendelontwerp is herzien en de grendels worden tot en met maart 2017 aangepast. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de omloopwielen.
Deze zitten op circa 50 m hoogte op de pijlers van de brug. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de lagers van de omloopwielen niet naar behoren functioneren. Op het moment worden alle omloopwielen gemonitord. Als dat nodig is wordt een wiel inclusief lager preventief vervangen. Naar aanleiding van deze monitoring heeft Rijkswaterstaat inmiddels 4 keer (de laatste keer in het weekend van 4 op 5 maart 2017) een omloopwiel vervangen. De komende periode verwacht Rijkswaterstaat nog een aantal keer een omloopwiel te moeten vervangen.

Vervanging omloopwiel Nieuwe Botlekbrug. Het omloopwiel wordt van 50 meter hoogte op de dieplader getakeld die klaar staat. De dieplader met het oude omloopwiel rijdt weg. De dieplader met het nieuwe omloopwiel komt achteruit aanrijden. De dieplader met het nieuwe wiel is in positie. Het wiel wordt aan de kabels van de hijskraan bevestigd. Het wiel wordt klaargemaakt voor plaatsing in de brughefinstallatie. Het nieuwe omloopwiel wordt 50 meter omhoog getakeld. Het nieuwe omloopwiel wordt in de behuizing gemanoeuvreerd. De werkzaamheden zijn afgerond, de brug is weer open voor verkeer. Op weg naar een betrouwbare brug. Meer informatie, kijk op rijkswaterstaat.nl.

In maart 2017 nemen Rijkswaterstaat, A-Lanes A15 en ProRail een besluit over de uitwerking van de overige aanbevelingen uit het reviewrapport.

Sms 'BBRUG AAN' naar 3669

Communicatie

De hinder die ontstaat bij optredende storingen beperken we zoveel mogelijk door:

 • Direct omleidingen in te zetten
 • Te zorgen voor een goede communicatie naar de (vaar)weggebruikers, via een gratis sms-service voor schippers en weggebruikers, Twitter en verschillende media.

In de toekomst krijgen weggebruikers via hun navigatiesysteem up-to-date informatie over verwachte brugopeningen en eventueel optredende storingen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Sms-service

Bij storingen van de Nieuwe Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze sms-service. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.

Over de brug

 • De brug gaat gemiddeld 1 keer per 1,5 uur open voor het vaarverkeer.
 • Dit duurt minimaal 10 minuten en is afhankelijk van het aantal schepen.
 • In 2018 loopt er een goederenspoorlijn over de brug.
 • Dan wordt ook de Oude Botlekbrug gesloopt.
 • De doorvaarhoogte van de nieuwe brug is 14 m.

De doorvaarhoogte van de nieuwe brug is 14 m

De Nieuwe Botlekbrug voor zowel spoor- als wegverkeer ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De brug vervangt de Oude Botlekbrug. Doordat de doorvaarhoogte van de Nieuwe Botlekbrug hoger is, hoger dan voorheen, hoeft de brug minder vaak open. Daarnaast is het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van 1 naar 2. In 2018 maken ook voetgangers, fietsers en langzaam verkeer gebruik van de brug en kunnen schepen de brug van 2 kanten tegelijk passeren. Op deze wijze draagt de brug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Verbreding A15

De bouw van de nieuwe Botlekbrug was onderdeel van de verbreding van de A15. We pakten de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein aan om de capaciteit van de weg te vergroten, de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal is er 85 km aan extra rijstroken bijgekomen. Naast de extra rijstroken zijn viaducten en knooppunten aangepakt en zijn er 12 nieuwe bruggen en viaducten gerealiseerd, waaronder de Nieuwe Botlekbrug. Dit hebben we gedaan, omdat:

 • De A15 een belangrijke verbinding tussen het Rotterdamse havengebied en het Europese achterland is.
 • Steeds meer mensen zich in de regio rond de A15 vestigen en bedrijvigheid toeneemt.
 • Om te voorkomen dat er in de toekomst meer opstoppingen ontstaan.

Stuur door

onderliggende pagina's