Video's

Video's

Op deze pagina zijn video's te vinden over knooppunt Hoevelaken.

Vogelvlucht knooppunt Hoevelaken

Vlieg als een vogel over het knooppunt Hoevelaken, de A28 en de A1 en zie hoe het nieuwe wegontwerp zich uitvouwt over de huidige situatie.

Thema’s project knooppunt Hoevelaken A28/A1

Procedure, lucht, geluid en natuur zijn vier belangrijke thema’s in het ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit. Korte animaties over deze thema’s helpen u bij het lezen en begrijpen van alle documenten

Procedure in het (ontwerp)tracébesluit

In deze animatie leggen we uit hoe u zo efficiënt mogelijk uw weg vindt in het Ontwerptracébesluit en het Ontwerpsaneringsbesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en alle bijlagen.

VOICE-OVER: Knooppunt Hoevelaken is een belangrijk en druk verkeersknooppunt. Rijkswaterstaat verwacht dat het hier de komende jaren alleen maar drukker wordt. Daarom passen we knooppunt Hoevelaken aan tussen 2021 en 2025 en maken we meer rijstroken op de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Nijkerk en Leusden. Sinds 2008 maken we plannen voor de aanpassing van het knooppunt en de wegverbreding. Dit noemen we de planstudiefase. (Een tijdlijn.) Hierin maken we het nieuwe ontwerp en onderzoeken we de effecten ervan op het geluid, de luchtkwaliteit en de natuur in de directe omgeving. Het wegontwerp publiceren we in een zogeheten ontwerptracébesluit, of OTB. Alle effecten nemen we op in het milieueffectrapport, of MER. Wijzigingen in het geluid beschrijven we deels in het OTB maar ook in het ontwerpsaneringsbesluit, of OSB. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het OTB en het OSB gelijktijdig vast. Dat wordt bekendgemaakt via een advertentie in verschillende kranten. Daarna krijgt u zes weken de tijd om te reageren. Die reactie noemen we een zienswijze die de minister gebruikt om volgend jaar het tracébesluit en het saneringsbesluit vast te stellen. Het OTB, inclusief MER, en het OSB zijn na publicatie te vinden op platformparticipatie.nl/ knooppunthoevelaken. Of bekijk de stukken op papier op een openbare locatie bij u in de buurt. Zowel het OTB als het OSB bestaan uit drie onderdelen. Kaarten, bijlagen en het ontwerpbesluit met artikelen. Bekijkt u het OTB of OSB voor het eerst? Begin dan bij de kaarten van het projectgebied waarover u meer wilt weten. De titel van de map en de inhoudsopgave helpen u daarbij. Op de kaarten vindt u veel informatie over bijvoorbeeld wegverbredingen of de positie van tunnels, geluidsschermen en werkterreinen. Wilt u daarna meer toelichting? Bekijk dan de map 'bijlage'. Die beschrijft per gedeelte in detail wat de plannen zijn in het betreffende gebied. Tot slot kunt u in het OTB of OSB de artikelen nalezen over onderwerpen waar u meer over wilt weten. Het OTB, MER en OSB goed begrijpen, is soms best lastig. Daarom organiseert Rijkswaterstaat in het projectgebied op verschillende momenten en locaties informatiebijeenkomsten. Daar staan deskundigen voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. En u vindt er volop informatie over het project en het indienen van een zienswijze. Meer weten over het project, de terinzagelegging van de stukken of het indienen van een zienswijze? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Geluid in het (ontwerp)tracébesluit

Een van de onderwerpen waarop u kunt reageren, is het geluid van het wegverkeer rondom knooppunt Hoevelaken A28/A1. Deze animatie laat zien hoe we in het project ervoor zorgen dat het geluid binnen de daarvoor gestelde grenzen blijft.

(Een animatie.) VOICE-OVER: De komende jaren past Rijkswaterstaat knooppunt Hoevelaken aan. In het ontwerptracébesluit van deze plannen, het OTB beschrijven we de effecten ervan op het geluid, de luchtkwaliteit en de natuur in de directe omgeving. Op dit OTB kunt u reageren met een zienswijze die de overheid gebruikt bij het definitief vaststellen van het tracébesluit. Een van de onderwerpen waarop u kunt reageren, is het geluid van het wegverkeer. De overheid beschermt ons tegen geluidshinder door verkeer. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en onderhouden van rijkswegen altijd in de gaten of het geluid binnen de vastgestelde grenzen blijft. Langs de Nederlandse rijkswegen zijn er bijna 60.000 virtuele referentiepunten met ieder een eigen geluidsgrens. Die grens noemen we het geluidproductieplafond, of GPP. Elk jaar berekenen we of het geluidsniveau binnen de gestelde grens blijft. Om te controleren of de rekenmethode overeenkomt met de werkelijkheid voert het RIVM metingen en onderzoeken uit. Door de berekening voor het project Hoevelaken te doen krijgen we inzicht in het geluidsniveau van de situatie na de verbreding. Zo weten we waar de geluidsplafonds overschreden zullen worden. Overschrijden we door het project de geluidsproductieplafonds dan zijn we wettelijk verplicht om maatregelen te onderzoeken. We doen dat het liefst door de bron van het geluid aan te pakken. Bijvoorbeeld met stiller asfalt of een geluidsscherm. Voor het project knooppunt Hoevelaken beschrijven we dergelijke maatregelen in het ontwerptracébesluit. Ten noorden en westen van knooppunt Hoevelaken staat een aantal woningen dat vanuit het verleden al een te hoge geluidsbelasting kende nog voordat in 2012 de geluidsproductieplafonds zijn ingesteld. Het onderzoek naar maatregelen voor die specifieke woningen beschrijven we apart in het ontwerpsaneringsbesluit. Wilt u weten welke geluidsmaatregelen Rijkswaterstaat neemt in de buurt van uw woning en wat het effect ervan is? Tijdens verschillende informatiebijeenkomsten demonstreren we hoe het geluid klinkt voor en na de maatregelen. (Een kaart.) Wilt u meer weten over het project, de terinzagelegging van de stukken of het indienen van een zienswijze? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Lucht in het (ontwerp)tracébesluit

In het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken houden we de luchtkwaliteit langs de snelweg goed in de gaten. In deze animatie laten we zien hoe we dat doen en geven we meer informatie over hoe we vervuiling tegengaan.

(Een animatie.) VOICE-OVER: De komende jaren past Rijkswaterstaat knooppunt Hoevelaken aan. In het ontwerptracébesluit van deze plannen, het OTB beschrijven we de effecten ervan op het geluid, de luchtkwaliteit en de natuur in de directe omgeving. Op dit OTB kunt u reageren met een zienswijze die de overheid gebruikt bij het definitief vaststellen van het tracébesluit. Met de aanpassingen aan knooppunt Hoevelaken en de aansluitende delen van de A28 en A1 zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer daar in de toekomst vlot en veilig kan doorrijden. Tegelijkertijd willen wij dat bewoners prettig langs de snelweg kunnen blijven wonen. Daarom houden we de luchtkwaliteit langs rijkswegen goed in de gaten. Verkeer is overigens niet de enige veroorzaker van schadelijke stoffen in de lucht. Ook vliegtuigen, industrie, scheepvaart, veehouderijen landbouw en huishoudens zorgen voor uitstoot. Het is belangrijk dat alle vervuilers doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid schadelijke stoffen afneemt. Rijkswaterstaat en andere overheden doen dit samen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit het NSL. Jaarlijks brengt het NSL de luchtkwaliteit door middel van berekeningen in kaart. Dit is te bekijken op nsl-monitoring.nl. Daarnaast meet het RIVM continu op zestig vaste plekken in Nederland de luchtkwaliteit. Komt de wettelijke norm voor luchtkwaliteit in het geding dan nemen we maatregelen, bijvoorbeeld door schermen langs de weg te plaatsen. De verbeterde doorstroming van het verkeer op knooppunt Hoevelaken zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit daar verbetert. In het milieueffectrapport, het MER, leest u wat het effect is van de wegaanpassing op de luchtkwaliteit in het project knooppunt Hoevelaken. Wilt u het MER lezen of meer weten over het project de terinzagelegging van de stukken of het indienen van een zienswijze? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Natuur in het (ontwerp)tracébesluit

In een groot project als A28/A1 Knooppunt Hoevelaken kunnen we helaas niet voorkomen dat we planten- en diersoorten raken zodra de werkzaamheden in het veld van start gaan. In deze animatie laten we zien welke maatregelen we nemen om de schade te herstellen.

(Een animatie.) VOICE-OVER: De komende jaren past Rijkswaterstaat knooppunt Hoevelaken aan. In het ontwerptracébesluit van deze plannen, het OTB, beschrijven we de effecten ervan op het geluid, de luchtkwaliteit en de natuur in de directe omgeving. Op dit OTB kunt u reageren met een zienswijze die de overheid gebruikt bij het definitief vaststellen van het tracébesluit. In het ontwerp is geprobeerd het nieuwe knooppunt en de nieuwe rijstroken zo te tekenen dat we bestaande beschermde natuur zoveel mogelijk ontzien. Ook nemen we diverse zogenaamde mitigerende maatregelen. Dat zijn maatregelen die schadelijke effecten als gevolg van de werkzaamheden verzachten. Een voorbeeld van zo'n verzachtende maatregel is de nieuwe oversteekplaats voor dieren, over de A28 die landgoed Den Treek-Henschoten verbindt met landgoed Nimmerdor. In een groot project als knooppunt Hoevelaken kunnen we helaas niet voorkomen dat we planten en diersoorten raken zodra de werkzaamheden in het veld van start gaan. De Wet natuurbescherming bepaalt dat we beschadigde natuur dan moeten compenseren. Denk daarbij aan het verbeteren van de bestaande leefgebieden van planten en diersoorten, of het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden. Het verwerven, inrichten en langdurig beheren van deze plekken hoort ook bij de compensatie. Rijkswaterstaat heeft daarvoor zogeheten gebiedsmakelaars ingezet. Die zijn samen met de provincies en gemeenten op zoek gegaan naar gebieden waar we mogelijk de natuur kunnen compenseren. Deze plekken liggen soms ook buiten de grenzen van het project. Het verbeteren van de bestaande leefgebieden of het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden gebeurt vooraf, tijdens en na de realisatie van het project. Al die tijd blijft de grond eigendom van de oorspronkelijke eigenaar. Zijn de leefgebieden gereed dan helpen we de eigenaar bij de overdracht van het gebied aan natuurbeschermingsorganisaties als Utrechts Landschap Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer. Wilt u meer weten over de gebieden waar we natuur compenseren het project of de zienswijzeprocedure? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)