05 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Traject

  1. Om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, is het noodzakelijk dit traject van de N35 te verbreden. En om enkele kruispunten veiliger te maken of te vervangen door viaducten, met of zonder op- en afritten.

Maatregelen

  1. Binnen de beschikbare ruimte en budget wordt een toekomstige uitbreiding naar een autosnelweg met 2x2 rijstroken niet onmogelijk gemaakt. Er worden nu echter geen voorbereidende werkzaamheden voor getroffen en het wordt ook niet onderzocht.

  2. De fietssnelweg F35 maakt geen deel uit van het project N35 Nijverdal-Wierden. Het project richt zich immers alleen op de verbetering van de N35. Wel wordt bij de planuitwerking voor de N35 rekening gehouden met het voorkeurstracé voor de F35. Bijzonder is dat een deel van de F35 over de huidige N35 komt te liggen die daarvoor wordt aangepast.

  3. Een deel van het waterwingebied bij Wierden moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe N35. De provincie Overijssel regelt dit met waterbedrijf Vitens. Hiervoor zijn de procedures doorlopen en de vergunningen afgegeven. De nieuw aangewezen gronden zijn geschikt gemaakt voor waterwinning. Vitens heeft de nieuwe waterwinning begin 2019 in gebruik genomen.

Planning en procedure

  1. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit (TB) ondertekend. Het TB geeft in detail aan welke maatregelen worden getroffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Het gehele TB vindt u op de website Platform Participatie. Mede op basis van de zienswijzen op het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) heeft de minister het tracébesluit vastgesteld.

  2. Het tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden beschrijft hoe de vernieuwde (verbrede) N35 eruit ziet en toont de inpassing in de omgeving. Het gaat erom de ligging van de hoofdrijbaan en van de aansluitingen zo goed mogelijk te krijgen. Daarnaast plaatsbepaling en ontwerp van bermen, sloten, parallelwegen en erfontsluitingen. Het ecoduct op de grens van Nijverdal en Wierden is een aparte ontwerpopgave. Verder wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de fietssnelweg F35 maar deze is geen onderdeel van het TB.

  3. Rijkswaterstaat heeft tot nu toe uitvoerig en intensief met omwonenden, bewonersgroepen, belangenorganisaties en bedrijven om tafel gezeten om over de nieuwe N35 van gedachten te wisselen. In de planstudiefase is het ontwerp eerst afgestemd met de belangrijkste stakeholders en daarna met de direct betrokkenen van een aantal locaties waar nog keuzes gemaakt konden worden: het ecoduct, de aansluiting/ongelijkvloerse kruising Nijverdal, doorsnijding waterwingebied en de aansluiting Wierden-West. Ook bij het landschapsplan waren mensen betrokken. Het resultaat van die betrokkenheid is vastgelegd in het OTB/MER. Hierop heeft iedereen een zienswijze kunnen indienen. De reacties op het OTB/MER zijn meegenomen in het opstellen van het tracébesluit. Op iedere zienswijze is een reactie gegeven in de Nota van Antwoord. Deze was, samen met het tracébesluit, van 15 januari t/m 26 februari 2019 in te zien. Tijdens de voorbereiding op de uitvoering en in de uitvoeringsfase blijven we de mensen actief informeren over de ontwikkelingen en te zijner tijd over de werkzaamheden.