02 Planning

Rijkswaterstaat werkt aan een verbetering van de autoweg N35 tussen Nijverdal en Wierden. Naar verwachting ronden we dit project eind 2022 af.

Gereed: 2022
April 2011 - najaar 2014 Verkenning naar technische en financiële mogelijkheden
Eind 2014 Verkenningenrapport
Begin 2015 De minister kiest in overleg met de regio een tracé, door middel van de voorkeursbeslissing
Oktober 2015 Voornemen tot uitvoeren van milieueffectrapportage (MER) ter inzage
Eind 2015 Start planuitwerking: opstellen ontwerptracébesluit (OTB) en MER
Eind 2017 - begin 2018 OTB en MER voor het gekozen tracé: mogelijkheid voor zienswijzen
Eind 2018 – begin 2019 Tracébesluit (TB): beroep door belanghebbenden mogelijk bij Raad van State
2020 Gunning realisatiecontract
Eind 2020 - 2022 Uitvoering werkzaamheden
Eind 2022 Openstelling nieuwe N35

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Crisis- en herstelwet

Het traject Nijverdal - Wierden is opgenomen in de Crisis- en herstelwet. Deze wet is bedoeld om een impuls te geven aan de economie.

Participatie

Rijkswaterstaat vindt informele participatie zeer belangrijk: gesprekken met alle betrokkenen. Al vanaf het begin van de verkenningsfase zijn velen nauw bij het project betrokken geweest, bijvoorbeeld via meedenktafels, informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. Die gesprekken blijven we voeren. Tot het eind van het project wil Rijkswaterstaat samenwerken met betrokkenen, omdat we beseffen dat dit project behoorlijk ingrijpt in de situatie en omgeving van omwonenden. Onze uitgangspunten blijven natuurlijk dezelfde: we willen duidelijk zijn over inhoud en proces en hopen op begrip voor elkaars standpunten, in een open en opbouwende sfeer.

Ter inzage

Het project doorloopt een besluitvormingsprocedure met verschillende stappen en momenten waarop u formeel kunt reageren op de plannen. Eind 2017/begin 2018 hebben ontwerptracébesluit/milieueffectrapportage (OTB/MER) 6 weken ter inzage gelegen. Van 15 januari tot en met 26 februari 2019 heeft het tracébesluit (TB) ter inzage gelegen. Op het TB konden alleen belanghebbenden die aan bepaalde criteria voldoen beroep instellen. Voor meer informatie over de formele inspraakmomenten kijkt u op de website Platform Participatie.