N35: Nijverdal - Wierden

onderliggende pagina's

N35: Nijverdal - Wierden

Waarom

  • De N35 verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel.
  • Dagelijks rijden er zo’n 20.000 auto’s op deze weg tussen Nijverdal en Wierden.
  • De drukte neemt toe en hierdoor ontstaan files en onveilige situaties.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
rijstroken
autoweg met maximumsnelheid 100 km/h

Naast deze visualisatie waarbij de nieuwe situatie is geprojecteerd op foto’s van de huidige situatie, kan ook het ontwerp van de N35 bekeken worden.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is nog geen bouwhinder. De uitvoering start naar verwachting in 2020.

Wanneer

Gereed: 2022
Eind 2017 - begin 2018 OTB en MER voor het gekozen tracé: mogelijkheid voor zienswijzen
Begin 2019 Tracébesluit (TB): beroep door belanghebbenden mogelijk bij Raad van State
2020 Gunning realisatiecontract

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Kennisgeving OTB/MER N35 Nijverdal-Wierden
Informatie over het indienen van een zienswijze over het OTB/MER N35 Nijverdal-Wierden pdf 546 kB / december 2017
Samenvatting OTB/MER
Samenvatting van het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport van de N35 Nijverdal-Wierden pdf 3 MB / december 2017
Nota van Antwoord Voornemen
Reactie op zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van een MER pdf 150 kB / april 2016

Alle documenten

Nieuws

Meer nieuws

Vraag en antwoord

In welk stadium bevindt het plan zich?

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Het voorkeursalternatief is gedetailleerd uitgewerkt in een ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) dat 6 weken ter inzage heeft gelegen. Er is een samenvatting van het OTB/MER (PDF, 3,43 MB). Het gehele OTB/MER vindt u op de website Platform Participatie. Mede op basis van de zienswijzen op het OTB/MER stelt de minister van I&W over enige tijd het tracébesluit vast.

Wat is de relatie van het project met het waterwingebied bij Wierden?

Een deel van het waterwingebied bij Wierden moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe N35. De provincie Overijssel regelt dit met waterbedrijf Vitens. De nieuw aangewezen gronden moeten nog geschikt worden gemaakt voor waterwinning. Hiervoor zijn de procedures doorlopen en de vergunningen afgegeven.

Toon alle vragen