01 Veelgestelde vragen AEC-bodemas

Veelgestelde vragen AEC-bodemas

Op deze pagina vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over het gebruik van AEC-bodemas.

  1. AEC-bodemas is een zwart, korrelig materiaal dat bestaat uit reststoffen die overblijven bij de verbranding van huishoudelijk afval in een afvalenergiecentrale (AEC). Dit bodemas wordt in Nederland gebruikt als bouwstof ter ophoging van grotere en kleinere werken zoals wegen, fly-overs, geluidswallen en opritten naar bruggen.

  2. AEC-bodemas heeft uitstekende eigenschappen als het gaat om draagkracht. Het zwarte, zandachtige materiaal wordt daarom ingezet als bouwstof en dient onder meer als fundering onder wegen en fly-overs.

  3. Er zijn wettelijke regels voor het gebruik van AEC-bodemassen omschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit stelt dat bodemas alleen onder bepaalde voorwaarden gebruikt mag worden.

  4. Als AEC-bodemas wordt gebruikt volgens de wettelijke richtlijnen is het risico nihil. Het Nederlandse bodemas voldoet aan strenge, wettelijke kwaliteitseisen.

  5. Voordat de stof in het talud wordt toegepast, wordt het geïsoleerd en verpakt, zodat de stof niet in aanraking kan komen met het grondwater. De AEC-bodemas wordt verpakt met 2 lagen. Allereerst met geotextiel, zodat er geen harde voorwerpen kunnen uitsteken. Vervolgens komt daar folie overheen en wordt hier bovenop zand/grond geplaatst. Door middel van peilbuizen wordt het grondwater gemonitord.

  6. In eerste instantie heeft Noaber18 bodemas toegepast in taluds bij de aansluiting van de nieuwe N18 op de A35 AEC-bodemas. Daarnaast heeft Noaber18 ook in de aansluitingen Haaksbergen en Laarberg bodemas toegepast. Deze drie locaties zijn de enige locaties in het tracé van de nieuwe N18 waar AEC-bodemas wordt toegepast.

  7. Het toepassen van AEC-bodemas is voor direct omwonende op diverse manieren merkbaar. Voordat de terpen verpakt worden met deklagen, vinden er gedurende 2 tot 3 weken transporten plaats. Vanwege de verbranding in de energiecentrales, komt er mogelijk nog damp vrij van de stof. Noaber18 voorkomt eventuele stofvorming door de terpen vochtig te houden. Daarnaast is het mogelijk dat omwonenden de bouwstof ruikt: het is en blijft afval. Deze geur is onschadelijk. Wanneer de stof eenmaal is verpakt, merken omwonenden niets meer van de toepassing van de bodemassen.

  8. Om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden afgegeven aan bodem en grondwater, wordt de bodemas geïsoleerd en verpakt met een folie die bestand is tegen onder meer gravende dieren en boomwortels. Door middel van peilbuizen wordt het grondwater gemonitord. U hoeft dus niet bang te zijn voor verontreiniging.

  9. Als u vragen hebt over het toepassen van AEC-bodemas bij projecten van Rijkswaterstaat kunt u zich wenden tot de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Onderliggende pagina's