05 Veelgestelde vragen

onderliggende pagina's

Veelgestelde vragen

Leefbaarheid

Bereikbaarheid

Ontwikkeling

Schade

Werkzaamheden en planning

Veiligheid

Informatie en communicatie

Wat doet Rijkswaterstaat om geluidoverlast van de omgelegde A9 tegen te gaan?

Bij de aanleg van de nieuwe A9 gebruiken we stil asfalt (dubbellaags zoab) en plaatsen we geluidschermen. Daarbij zorgt de omlegging er uiteraard voor dat de geluidoverlast in het dorp verdwijnt. De bestaande geluidschermen slopen we.

Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit na de omlegging van de A9?

Met de omlegging van de A9 loopt er geen snelweg meer door de dorpskern van Badhoevedorp. Hierdoor nemen de concentraties van luchtverontreinigende stoffen (zoals fijnstof) in het dorp sterk af.

De omlegging van de A9 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Door de maatregelen die we binnen het NSL nemen, voldoen de concentraties fijnstof en stikstofdioxide binnen de wettelijke termijnen aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

Meer informatie vindt u in de brochure Hoe wordt luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald (PDF, 3,06 MB)?

Wat doet Rijkswaterstaat om zo weinig mogelijk verkeershinder tijdens de werkzaamheden te realiseren?

Tijdens de aanbesteding is één van de criteria voor de gunning geweest dat aanbieders zo weinig mogelijk verkeershinder op het Rijkswegennet mogen veroorzaken. Achterliggende gedachte is dat daarmee ook de kans op meer sluipverkeer op onderliggend wegennet wordt beperkt. Dit is één van de redenen waarom de omlegging aan Combinatie BadhoeverBogen vergund is. Rijkswaterstaat toetst bij de aannemer of dit daadwerkelijk gebeurt en de verkeershinder tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast stemt Rijkswaterstaat met de overige wegbeheerders, Schiphol, ProRail en andere grote RWS-projecten af om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Rijkswaterstaat verwijdert op een aantal plaatsen bomen en bosplantsoen zodat er ruimte is voor het nieuwe tracé. Is dit groen blijvend weg uit Badhoevedorp?

Nee, we zijn verplicht alle beplanting die verdwijnt te compenseren. Dat betekent dat als er wordt gekapt er nieuwe bomen moeten worden aangeplant. Dit doen we voor een groot deel binnen de grenzen van het gebied waar we nu werken. Vooral binnen Badhoevedorp en rond het knooppunt is veel plek om nieuwe bomen en planten neer te zetten. Samen met de gemeente Haarlemmermeer wordt bekeken of de resterende 10 ha beplanting die buiten het gebied valt in Badhoevedorp geplant kan worden. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar compensatie elders binnen de gemeente Haarlemmermeer, mocht dat ook niet lukken dan wordt buiten de gemeente gekeken waar compensatie mogelijk is.

Als de aannemer tijdens de uitvoering meer of minder beplanting verwijdert dan verwacht, maken we nadere afspraken over resterende te compenseren beplanting.

Naast de omlegging verandert er nog meer rond Badhoevedorp. Hoe komt dat eruit te zien?

Rijkswaterstaat is eindverantwoordelijk voor de omlegging van de A9. De gemeente Haarlemmermeer stelt een plan op voor de herinrichting van de betrokken gebieden (Badhoevedorp-Centrum en -Zuid). De provincie Noord-Holland maakt een nieuw streekplan met daarin een uitwerking van de ontwikkeling van Badhoevedorp-Zuid. De Vervoersregio is verantwoordelijk voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Rijkswaterstaat verwijdert de oude A9 en laat een strook grond achter die is ingezaaid met gras. De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de herinrichting van deze vrijgekomen ruimte. Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Haarlemmermeer.

Waar kan ik een verzoek tot schadevergoeding indienen?

Er zijn 2 soorten schade. Ten eerste schade als gevolg van een tracébesluit voor een Rijksweg. Hierbij kunt u denken aan waardevermindering van uw woning, of schade die u heeft geleden omdat het project u heeft belemmerd in uw bedrijfsvoering of overlast heeft veroorzaakt. Hiervoor kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.
De andere vorm van schade is bouwschade. Als u meent dat u door de werkzaamheden schade heeft aan uw bezit, bijvoorbeeld verzakking van de tuin of schade aan uw woning, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800-8002 of door te mailen. Download het formulier Bouwschade omlegging A9 Badhoevedorp (PDF, 1,11 MB).

Loop ik als bewoner van Badhoevedorp grote kans op schade?

Zelfs als u zeer dicht bij het traject woont, is de kans op schade erg klein. De werkzaamheden in het dorp bestaan uit het verwijderen en afvoeren van de A9. Dat bestaat uit asfalt, grond, metaal (geluidschermen, geleiderail, verkeersborden, portalen, enzovoort). Daar horen ook de onderdoorgangen bij. Het verwijderen van de dijk waar de A9 op ligt en de onderdoorgangen kan trillingen opleveren.

Ik voel trillingen in mijn woning. Krijg ik nu schade?

Dat u trillingen voelt is op zich niet erg. De trillingen worden zo opgevangen door uw woning en de meeste woningen zijn hier tegen bestand. Mocht er toch schade ontstaan dan kunt u hiervoor contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800-8002 of door een mail te sturen.

Wat doet Rijkswaterstaat om schade te voorkomen?

De aannemer heeft een inventarisatie gemaakt van de percelen die dicht bij het traject staan. Naar die woningen is onderzoek gedaan om te kijken of er sprake is van kwetsbare percelen, bijvoorbeeld omdat zij niet zijn gefundeerd. Dan wordt hier rekening mee gehouden. Omdat we hier zorgvuldig mee omgaan, wordt van de gebouwen die dichtbij het traject liggen een bouwkundige opname gemaakt door een onafhankelijk bureau. Dit is feitelijk een fotografisch verslag van het gebouw of de woning. Mocht het zo zijn dat u schade signaleert, dan kunnen we aan de hand van de foto’s bepalen of die schade inderdaad tijdens de bouw is ontstaan. Als dat het geval is dan wordt de schade vergoed of hersteld.

Wanneer hoor ik of er van mijn woning een bouwkundige opname wordt gemaakt?

De bouwkundige vooropnames zijn inmiddels gemaakt van de woningen die het dichtst bij de oude A9 staan. Als u geen bericht heeft ontvangen dan wordt er van uw woning geen opname gemaakt. Dat betekent dat het risico dat uw woning schade ondervindt als gevolg van de (sloop) werkzaamheden, als zeer gering is bepaald.

Ik heb geen bouwkundige opname gekregen maar ik wil er wel een.

Als u niet bent benaderd door Rijkswaterstaat dan blijkt uit het onderzoek van de aannemer dat uw woning geen risico op schade loopt omdat het te ver van de werkzaamheden is gelegen. Als u toch een bouwkundige opname wilt laten maken dan bent u vrij dat zelf te regelen. U kunt dat eventueel door hetzelfde bureau laten doen dat ook de overige opnames maakt. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Wanneer begint de aannemer met de sloop?

Op 10 april 2017 is de nieuwe A9 in beide richtingen geopend voor verkeer. Vanaf dat moment rijdt er ook geen verkeer meer over de oude A9 door Badhoevedorp. De aannemer is pas gestart met het slopen van de oude A9, nadat deze is afgesloten voor verkeer. Het tempo dat de aannemer hanteert is afhankelijk van de vraag naar de grondstoffen die overblijven na de sloop; als er een koper is voor de grond die wordt afgegraven, dan gaat de aannemer aan de slag. Uiterlijk eind februari 2019 wordt het project opgeleverd en is de oude A9 weg.

Wat gebeurt er met alle materialen die worden verwijderd?

Alle grondstoffen die vrijkomen zijn van de aannemer en kunnen hergebruikt worden waardoor ze een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De aannemer zoekt kopers voor die grondstoffen zodat ze elders kunnen worden hergebruikt. Een deel van het vrijgekomen asfalt kon bijvoorbeeld worden hergebruikt in hetzelfde project. Het zand wordt weer verkocht aan andere projecten. Maar ook materialen als de portalen waar de verkeersborden op zijn bevestigd worden waar mogelijk hergebruikt. Een aantal portalen wordt opgeknapt en opnieuw ingezet bij knooppunt Hoevelaken. Sommige portalen waren technisch afgeschreven en kunnen niet worden opgeknapt. Die worden als oud ijzer verwerkt.

Gaat de verlichting op de nieuwe A9 's nachts uit?

Sinds 2013 hanteert Rijkswaterstaat een aangepast verlichtingsplan voor de rijkswegen. Dat houdt in dat de verlichting langs rijkswegen alleen op de drukste momenten brandt en alleen op plekken waar het nodig is voor de verkeersveiligheid, zoals in tunnels of bij scherpe bochten. Tussen 23.00 en 05.00 uur staat op veel rijkswegen de verlichting uit. Op die manier verminderen we ons energieverbruik en besparen we veel kosten.  
Op de oude A9 is de verlichting inmiddels al uit. Op de nieuwe A9 heeft tot medio juli 2017 de verlichting 's nachts nog gebrand. Daarvoor is gekozen om weggebruikers te laten wennen aan de nieuwe situatie. Inmiddels gaan op de nieuwe A9 de verkeerslichten uit tussen 23.00 en 05.00 uur.

Hoe houdt Rijkswaterstaat mij op de hoogte van wat ons te wachten staat?

Bewoners van woningen die last kunnen hebben van werkzaamheden worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Tweewekelijks (oneven weken) is er een inloopuur op woensdagochtend in het dorpshuis (09.30 – 10.30 uur), waarbij gemeente, Rijkswaterstaat en aannemer CBB aanwezig zijn. Voor de start van de sloop organiseert Rijkswaterstaat informatiebijeenkomsten om betrokkenen bij te praten. Ook deze projectsite wordt up-to-date gehouden.

U kunt ook contact opnemen met Rijkswaterstaat.