Planning en aanpak

We werken de komende jaren aan de voorbereidingen voor een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken in noordelijke richting. Hierdoor rijdt het verkeer na realisatie beter door en vergroten we de veiligheid en beschikbaarheid van de weg.

Gereed: 2022
Eerste kwartaal 2017 Publicatie startbeslissing
2019 Ontwerptracébesluit ter inzage
2020 Tracébesluit ter inzage
2021-2022 Realisatie

Deze planning is onder voorbehoud.

Procedure uitbreiding knooppunt Zaarderheiken (A73)

In januari 2017 heeft de toenmalige minister Schultz van Haegen de startbeslissing Knooppunt Zaarderheiken A67/A73 getekend en is deze in de Staatscourant gepubliceerd. We werken in nauw overleg met de provincie aan de uitwerking van het ontwerptracébesluit (OTB). Het OTB bevat de uitwerking van de aanpassingen aan knooppunt Zaarderheiken die nodig zijn voor een betere doorstroming. Het OTB wordt naar verwachting in 2019 ondertekend door de minister en daarna ter inzage gelegd. Iedereen mag hier een zienswijze op indienen. Nadat het tracébesluit (TB) is vastgesteld, volgens de planning in 2020, is voor belanghebbenden nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Daarna is het TB onherroepelijk en staan de plannen vast.