A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

Waarom

  • Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen.
  • We verbreden de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken.
  • Dit moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Flevoland, Noord-Nederland en Lelystad Airport en een vlotte en veilige doorstroming.

Alle doelen en resultaten

Hoe

opstellen tracébesluit met plan van aanpak verkeersdrukte

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wij werken de verbreding naar 2x3 rijstroken tussen Almere Oostvaarders en Lelystad uit in een plan. Dat levert geen hinder op voor het verkeer of de omgeving. De eventuele wegwerkzaamheden starten naar verwachting medio 2021. Dan kan er sprake zijn van verkeershinder.

Wanneer

Gereed: 2025
2018 - begin 2021

Planstudie naar duurzame inpassing verbreding A6 in leefomgeving

Voorjaar 2021 Ontwerptracébesluit ter inzage
Eind 2021

Tracébesluit vastgesteld

Bekijk de volledige planning

Ook het project verbreding A6 Oostvaarders - Lelystad raakt aan de PAS-uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak zorgt ervoor dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als onderbouwing gebruikt kan worden bij vergunningverlening vanwege de Wet natuurbescherming. Dit maakt de planfase voor projecten, zoals de verbreding van de A6 Lelystad, ingewikkelder.

Deze planning is daarom onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Animatie A6 Almere Oostvaarders - Lelystad

In onderstaande video krijgt u een impressie van de toekomstige situatie en vertellen we u meer over de planning.

RUSTIGE MUZIEK (Druk verkeer op de A6) VOICE-OVER: Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Dit zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Daarbij zijn zowel Flevoland, Noord-Nederland, de Randstad én Lelystad Airport in de toekomst beter bereikbaar. (Werkzaamheden) VOICE-OVER: Bij aansluiting 8, Almere Oostvaarders, wordt de A6 aangepast. Tot en met Almere is de A6 al verbreed. Er ontstaat een soepele overgang van 4x2 rijstroken in Almere naar 2x3 rijstroken tussen Almere en Lelystad. Het streven is om het open landschap van de A6 zoveel mogelijk te behouden. (Kaart van Flevoland) VOICE-OVER: De Oostvaardersplassen vormen onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land, samen met de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. In de buurt van de Lepelaarstocht verbeteren we de faunapassage, die de Oostvaardersplassen met het achterland verbindt. Daarmee kan klein wild veilig de A6 passeren. (A6 vanuit de lucht) VOICE-OVER: Provincie Flevoland start in november 2019 met de aanleg van de nieuwe, halve aansluiting 9 naar Lelystad Airport. De aansluiting wordt vanaf Amsterdam en Almere van en naar Lelystad Airport aangelegd. Zo wordt de A6 via de Anthony Fokkerweg verbonden met de luchthaven. Begin 2021 is de nieuwe aansluiting gereed. (Kaart met aansluiting 10 bij Lelystad) VOICE-OVER: Even verderop passen we aansluiting 10 Lelystad aan. De toerit vanaf Lelystad richting Almere en Amsterdam krijgt over de volle lengte 2 rijstroken. (Beelden van A6 vanuit auto) VOICE-OVER: Rijkswaterstaat wil de meest duurzame snelweg van Nederland realiseren. Wij dagen de aannemers uit om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en gebruik te maken van circulaire bouwmethoden. Ook onderzoeken wij of en waar we langs de A6 velden met zonnepanelen kunnen aanleggen. Zo wekken we energie op voor de omgeving. (Planning werkzaamheden) VOICE-OVER: In het najaar kan men het ontwerp tracébesluit inzien, waarna de minister medio 2020 het definitieve besluit neemt. Daarna starten we ook het proces van aanbesteding, dat in 2021 resulteert in het verlenen van de opdracht. In datzelfde jaar beginnen de werkzaamheden. In het najaar van 2023 zijn de werkzaamheden gereed en komt de derde rijstrook beschikbaar voor weggebruikers. (A6 vanaf brug gefilmd) VOICE-OVER: Met de verbreding van de A6 Lelystad zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A6Lelystad. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Zie ook

Onderliggende pagina's