02 Planning

We verbreden de snelweg A58 tussen Sint-Annabosch en Galder naar 2x3 rijstroken voor een verbeterde doorstroming en een innovatieve en duurzame weg. Hier vindt u de volledige planning van dit project.

Gereed: nader te bepalen
2013 - 2016 Verkenningsfase
2016 - 2019 Start planstudiefase
2020

Uitwerking stikstofopgave

NTB I Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER) Annabosch - Galder
NTB II Tracébesluit (TB) Annabosch-Galder
NTB III Start realisatiefase
NTB IV Ingebruikname

Deze planning is onder voorbehoud.

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is vertraging in besluitvorming en realisatie voor de A58 onvermijdelijk. Een eerste inschatting is dat dit voor het traject A58 Annabosch-Galder 3 - 5 jaar vertraging kan betekenen. De stikstofaanpak voor dit traject is een complexe opgave. De komende tijd staat in het teken van het uitwerken van de stikstofopgave voor dit traject. Inclusief het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden om deze stikstofopgave op te lossen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit gebiedsproces volgt de planning voor dit traject.