Planning en aanpak

Planning en aanpak

Vanwege de regelmatige files en toenemende drukte op de A4 rondom Den Haag, voeren we verschillende maatregelen uit om de bereikbaarheid te verbeteren. Bekijk hier de planning en aanpak van het project A4 Haaglanden-N14.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2018
 • Start Planuitwerkingsfase A4 Haaglanden - N14
 • Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (MER) opstellen
2019

Vaststellen milieueffectrapport (MER) en ontwerptracébesluit (OTB)

2020

Vaststellen tracébesluit (TB)

2025

Start realisatie

2025-2028

Realisatie van A4 Passage, N14, de aanpassingen bij Plaspoelpolder en knooppunt Ypenburg en de A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en Den Hoorn

Nog niet bekend

Openstelling A4 Haaglanden - N14

Deze planning kan nog veranderen.

Toelichting fasering infrastructuurproject

Het project A4 Haaglanden-N14 bevindt zich in de planfase. Deze fase bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen:

Het opstellen van een ontwerptracébesluit (OTB) en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het OTB beschrijft welke maatregelen de minister neemt. Denk hierbij aan een beschrijving van de wegaanpassing en maatregelen om de gevolgen zoals verkeerstoename en geluid te beperken. Het OTB bestaat uit een besluittekst, een toelichting en plankaarten. Als bijlagen zijn de milieueffectrapportage en de milieuonderzoeken bijgevoegd. Na vaststelling door de minister wordt het OTB gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. De beantwoording van de zienswijzen wordt opgenomen in de Reactienota. Deze wordt bij de publicatie van het tracébesluit (TB) openbaar gemaakt.

Op basis van het OTB en de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wordt het TB vastgesteld. Tegen dit TB kan beroep bij de Raad van State worden ingediend gedurende 6 weken na openbaarmaking. Volgens artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het OTB zienswijzen hebben ingediend (of wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan), beroep indienen.

Aanpak

Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende maatregelen, die de bereikbaarheid van de regio Den Haag verbeteren. Dit zijn:

 1. Parallelstructuur. Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken voor het doorgaande en in- en uitvoegende verkeer. In het midden komen twee rijbanen met ieder twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer. En aan weerszijde komen meerstrooks parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de knooppunten Ypenburg (A13) en Prins Clausplein (A12) optimaal te kunnen faciliteren. De parallel¬structuur begint ten noorden van de aansluiting met de N14 en eindigt ter hoogte van de aansluiting A4-Plaspoelpolder en zal grotendeels bestaan uit meerdere parallel lopende rijbanen.
 2. Capaciteitsuitbreiding. De A4 tussen de aansluitingen A4-Plaspoelpolder en A4-N470/Delft wordt uitgebreid met een extra rijstrook in beide rijrichtingen. Ook komt er een extra rijstrook van de aansluiting A4-N470/Delft tot aan de Ketheltunnel.
  Aansluitingen: 
  Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten bij de aansluitingen:
 3. A4-N14/Leidschendam
 4. A4-Rijswijk Centrum
 5. A4-Plaspoelpolder
 6. A4-N470/Delft
  Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluitingen:
 7. A4-Rijswijk/Prinses Beatrixlaan
 8. A4-N211/Den Haag-Zuid
 9. A4-N223/ Den Hoorn
  N14
 10. Ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Heuvelweg/Mgr. van Steenlaan en Noordsingel/Prins Bernhardlaan), waarbij de gemeentelijke wegen onder de N14 door worden geleid.
  Spoorse kunstwerken
 11. Leidschendam-Voorburg
 12. Rijswijk

Samenwerking

Rijkswaterstaat kijkt ook op de A4 tussen de N14 en knooppunt Burgerveen naar mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Het project A4 Burgerveen - N14 sluit daarmee naadloos aan op het project A4 Haaglanden - N14. Beide projecten werken dan ook nauw samen. Zo maken beide projecten gebruik van dezelfde verkeersmodellen. Ook kijken we samen hoe de aanpassingen aan de weg zo duurzaam mogelijk kunnen plaatsvinden en hoe we de overlast voor weggebruikers kunnen beperken.