04 Veelgestelde vragen

Wegennet

 1. De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en knooppunt Hooipolder 3 rijstroken. Er komt dus 1 extra rijstrook bij. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject leggen we een spitsstrook aan. Richting Breda krijgt de A27 tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook.
  De verbreding heeft ook gevolgen voor de bruggen op dit deel van de A27. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed.
  Wilt u weten hoe dit er op de kaart uitziet? Download dan de trajectkaart voor een overzicht van de A27 tussen Houten en Hooipolder.

 2. Bij de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder pakken we ook knooppunt Hooipolder aan. Een ombouw tot een volledig ongelijkvloers knooppunt is binnen het projectbudget niet mogelijk. We pakken het knooppunt op de volgende manieren aan:

  Er komt een verbindingsboog van de A59 vanuit het westen naar de A27 richting Utrecht. Als gevolg daarvan sluiten we toe- en afrit 34 bij Raamsdonkveer op de A59, omdat deze aansluiting daar te dicht bij ligt en daarmee wordt onveilig wordt in verband met uitvoegend verkeer. Dit is in overleg met onder andere gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout besproken. Ook zou de vrije rechtsaffer voor het verkeer vanaf de A27 (vanuit Utrecht) naar de A59 (richting Zonzeel) niet ingepasrt kunnen worden als aansluiting 34 behouden zou blijven. Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe verbindingsweg komt vanaf afrit 33 op de A59 naar de kern van Raamsdonksveer. Door de aanleg van de nieuwe verbindingsweg vervalt op knooppunt Hooipolder een rijstrook voor linksafslaand verkeer. Hierdoor kunnen we de verkeerslichten in het knooppunt beter op elkaar afstemmen.
         
  De provincie Noord-Brabant heeft samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk en Breda het zogenaamde Hooipolder-Plusplan bedacht om de doorstroming op en rond het knooppunt verder te verbeteren. De provincie heeft in januari 2017 besloten de kosten voor deze maatregel voor haar rekening te nemen. De werkzaamheden worden in het tracébesluit opgenomen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het gaat om betere benutting van rijstroken. Door de aanleg van de verbindingsboog ontstaat er ruimte op knooppunt Hooipolder. Die ruimte wordt benut om het knooppunt beter in te richten. De rijstroken voor linksaf die vrijkomen als gevolg van de aanleg van de verbindingsboog benutten we voor het doorgaand verkeer van de A59 van west naar oost. Ook halen we op twee plekken de verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer weg, waardoor deze weggebruikers niet meer hoeven te wachten.

Grote bruggen in het tracé

 1. De Merwedebrug, Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug worden volledig vervangen door nieuwe bruggen. Voor de bestaande Merwedebrug betekent dit dat we, naast de al geplande nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden, ook een nieuwe brug bouwen voor het verkeer naar het noorden. De huidige Hagesteinsebrug wordt in zijn geheel vervangen. Voor het verkeer naar het zuiden wordt 1 nieuwe brug gebouwd en voor het verkeer naar het noorden ook. De bestaande Keizersveerbrug wordt in zijn geheel vervangen. Voor het verkeer naar het zuiden wordt 1 nieuwe brug gebouwd, net zoals voor het verkeer naar het noorden. De Houtensebrug wordt hergebruikt en aan de westkant verbreed. Dit stond ook al in het ontwerptracébesluit.

 2. Hoe de bruggen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Wat we wel weten, is dat de ontwerpen sober en doelmatig zullen zijn. Daarbij gaan we uit van het zogenaamde Esthetisch Plan van Eisen (EPvE). Hierin staat hoe we de weg in de omgeving willen inpassen en hoe geluidsschermen en bruggen er bijvoorbeeld uit kunnen zien. Het EPvE is opgesteld in nauw overleg met de betrokken gemeenten, provincies en waterschappen en is een belangrijk vormgevingsdocument voor de toekomstige aannemer. Ontwerpers en vormgevers kunnen binnen deze vaste kaders namelijk hun eigen invulling geven aan het uiterlijk van de bruggen. Overigens is het zo dat de aannemer – voordat hij de bruggen kan gaan bouwen – eerst alle verplichte vergunningen moet aanvragen en moet krijgen. Meer weten? Lees dan het artikel Blijven genieten van de panorama’s langs de A27.

  Over de nieuwe Merwedebrug is al bekend dat deze brug geen pijlers krijgt in de vaargeul en dat er een vrije overspanning komt van minimaal 240 m. Hiermee komen we tegemoet aan de eisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Daarnaast behoudt de Keizersveerbrug de pijlers in de vaargeul van de Bergsche Maas. Wel bekijken we of de locatie van de pijlers in de rivier beter kan. Ook wordt de brug hoger, zodat de doorvaarhoogte beter aansluit bij de huidige grote schepen. Een team waarin namens de omgeving gemeenten, provincies en waterschappen vertegenwoordigd zijn, bepaalt de vormgevingseisen waaraan de aannemer zich moet houden. Voordat de aannemer de bruggen kan gaan bouwen dient hij omgevingsvergunningen (om te mogen bouwen) te verkrijgen.

Planning/realisatie

 1. Door enkele grote veranderingen in het project, zoals de bouw van de nieuwe bruggen, kan het tracébesluit pas in 2019 worden vastgesteld. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, starten in 2019. De grote, zichtbare werkzaamheden (ook wel de realisatiefase genoemd) starten in 2022. Voor de bouw van de nieuwe bruggen is extra bouwtijd nodig, ook om te zorgen dat het verkeer goed door kan blijven rijden. We bouwen eerst de nieuwe Merwedebrug, nieuwe Hagesteinsebrug en nieuwe Keizersveerbrug naast de bestaande Merwedebrug, Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug. Daarna worden de huidige bruggen verwijderd en komt op ongeveer dezelfde plek een nieuwe brug terug. Tijdens de werkzaamheden worden de delen van de weg en de bruggen die klaar zijn gefaseerd in gebruik genomen. De openstelling van het zuidelijke gedeelte, Everdingen - Hooipolder, staat gepland tussen 2027 en 2029. De openstelling van het noordelijke gedeelte, Houten – Everdingen, tussen 2028 en 2030.

 2. De grote, zichtbare werkzaamheden (ook wel de realisatiefase genoemd) starten in 2022. Intussen zijn we al wel begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals gesprekken met eigenaren over de aankoop van benodigde gronden en het voorbereiden van het verleggen van kabels en leidingen. Ook maken we een verkeersmanagementplan, omdat het verkeer tijdens de werkzaamheden niet te veel gehinderd mag worden en we sluipverkeer willen beperken.

Inspraak

 1. U kunt geen beroep meer indienen tegen het besluit. De minister heeft het tracébesluit/milieueffectrapportage (TB/MER) en saneringsbesluit (SB) vastgesteld op 20 december 2018. Tussen 11 januari en 21 februari 2019 zijn het TB/MER en SB ter inzage gelegd. Tijdens deze periode konden personen die een zienswijze hadden ingediend op het OTB/MER en/of ontwerpsaneringsplan (OSP) beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen op wijzigingen tussen OTB en TB kon na de publicatie van het TB direct in beroep worden gegaan, zonder dat er zienswijze was ingediend.

  Er zijn 49 beroepen ingediend bij de Afdeling. Inmiddels heeft de minister haar verweer ingediend op deze beroepen. Het is nu afwachten totdat de Afdeling een zitting plant om de beroepen en het verweer van de minister te beoordelen. Na deze beroepsprocedure zijn de plannen onherroepelijk. Dan ligt het ontwerp van de wegverbreding tussen Houten en Hooipolder vast en zijn er geen grote wijzigingen meer mogelijk.

 2. De zienswijzen op het ontwerptracébesluit zijn allemaal beantwoord in de Nota van Antwoord. Die is gepubliceerd tegelijk met het tracébesluit. Omdat de wijzigingen voor de Merwedebrug, Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug nieuw waren, was het ten tijde van het ontwerptracébesluit niet mogelijk hier een zienswijze tegen in te dienen. Daarom mocht iedereen rechtstreeks beroep aantekenen tegen deze wijziging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook als er niet eerder een zienswijze was ingediend.

Omgeving

 1. De gevolgen van de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder voor geluid, luchtkwaliteit en milieu zijn onderzocht en beschreven in de milieueffectrapportage (MER). Daarin zijn ook compenserende maatregelen opgenomen. Wat in elk geval zeker is, is dat het verkeer op de A27 in de toekomst verder toeneemt. Als het geluid hierdoor de wettelijke normen overschrijdt, neemt Rijkswaterstaat geluidswerende maatregelen. Te denken valt aan het plaatsen van geluidsschermen of -wallen en het aanbrengen van geluidsdempend asfalt. Door de wegverbreding ontstaan overigens wel minder files, waardoor de luchtverontreiniging afneemt.

 2. Het tracébesluit is op 20 december 2018 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Als uw huis, grond of bedrijf de plannen van de verbreding van de A27 raakt, bent u hierover reeds persoonlijk geïnformeerd. U kunt het TB/MER op de website Platform Participatie inzien. Ook kunt u een vereenvoudigde versie van het ontwerp bekijken. Het ontwerp is overigens pas helemaal definitief als het tracébesluit onherroepelijk is verklaard.

 3. De raakvlakken (in tijd en grenzen) met andere Rijkswaterstaatprojecten, zoals de A27/A1: aanpassing Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg en de A27/A12: aanpassing Ring Utrecht, hebben we goed in beeld. We gaan de gevolgen nu verder in kaart brengen. Ook monitoren we constant de gevolgen van gemaakte en te maken keuzes in de verschillende projecten. Deze stemmen we goed op elkaar af, zodat we de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk kunnen beperken. Overigens weten we nu al dat de werkzaamheden overlast zullen opleveren. Dit is echter nodig om de doorstroming en bereikbaarheid voor het verkeer tijdens én na de werkzaamheden te verbeteren.