Planning en aanpak

Hieronder vindt u de planning van de planuitwerking A27/A1 Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Ook lichten we maatregelen toe op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en natuur.

Gereed: eind 2018
Februari/maart 2017

Start voorbereidingen voor de wegwerkzaamheden zoals verleggen van kabels en leidingen en kappen van bomen.

Juni 2017 Informatieavonden start werkzaamheden.
Juli 2017 Start wegwerkzaamheden.
Zomer/najaar 2017 Gefaseerd verbreden. Op de delen waar gewerkt wordt, wordt direct een extra rijstrook voor behoud/verbetering van doorstroming gerealiseerd. Op dit wegdeel gelden lagere snelheden. Verkeershinder is desondanks mogelijk.
Voorjaar/zomer 2018 Vervolg gefaseerd verbreden. Kans op extra verkeershinder door grootschalige weekeindwerkzaamheden.
Eind 2018 Op de A27 zijn 2x3 en op de A1 2x4 rijstroken beschikbaar met definitieve snelheidslimieten.

Deze planning is onder voorbehoud.

Procedure

In het najaar van 2014 lag het tracébesluit (TB) ter inzage. In het TB staat welke maatregelen we treffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Wat in het TB is vastgesteld, kunt u lezen op de website Platform Participatie. Daar vindt u ook alle relevante documenten, zoals de startnotitie en het ontwerptracébesluit (OTB).

Aandacht voor de omgeving

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat wonen en werken aantrekkelijk blijft in de regio Utrecht en Amersfoort, ook tijdens de werkzaamheden. Daarom zetten we bewust in op slimme bouwtechnieken om hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo gebruiken we stille bouwmethodes, zoals drukken in plaats van heien. We plaatsen nieuwe en verbeteren bestaande geluidschermen, waarbij de nieuwe geluidschermen in veel gevallen al vóórdat het werk aan de weg plaatsvindt, worden geplaatst. Zo houden de schermen al tijdens het werk het weg- en bouwgeluid tegen. Verder brengen we tweelaags zeer open asfalt beton (zoab) aan. Tweelaags zoab is stiller dan normaal asfalt doordat het veel kleine gaatjes heeft die het geluid van autobanden absorberen. Ook komen er geluidsarme fluistervoegen op de viaducten. Ook vervangen we bestaande geluidschermen en plaatsen we op verschillende plekken nieuwe schermen. Ook is het project A27/A1 opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Rijk, provincies en gemeenten werken hierin samen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, zodat die voldoet aan de Europese normen. Volgens de huidige berekeningen blijft de luchtkwaliteit langs het gehele tracé binnen de gestelde normen.

Aandacht voor de weggebruiker

Waar gewerkt wordt aan de weg, kan het niet anders dan dat dit ook soms gepaard gaat met hinder voor de weggebruiker. Samen met aannemerscombinatie 3Angle doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Voorafgaand aan de wegverbreding maakt 3Angle een aanpassing aan de A1 bij de aansluiting Soest, de A27 tussen Utrecht-Noord en afrit Bilthoven en aan de oprit Hilversum. Hierdoor gaat het in- en uitvoegen makkelijker en verbetert de verkeersdoorstroming. Daarnaast rijdt vanaf juli het verkeer op de plekken waar aan de rijbaan wordt gewerkt, direct op drie rijstroken (de zogenaamde 3x90 maatregel). Ook dit bevordert de doorstroming. Waar het werk gereed is, wordt direct de maximum snelheid van 120 of 130 km/h ingesteld. Positief effect van deze maatregelen is tevens dat we ‘sluipverkeer’ beperken. Ook werkt 3Angle stroomopwaarts. Dat wil zeggen dat het werkvak steeds een vak opschuift tegen de rijrichting in. Het deel dat is verbreed, wordt zo steeds langer en rijdt prettig door.

Aandacht voor natuur

De A27 doorkruist gebieden waar veel bijzondere dieren en planten leven. We willen schade aan de natuur zoveel mogelijk beperken en de kwaliteit van de natuur langs de A27 zelfs verbeteren. We vangen reptielen, zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en de ringslag die in het werkgebied leven en verhuizen ze naar nieuwe en bestaande leefgebieden die we voor hen extra hebben verbeterd. Ook leggen we een grote faunatunnel aan bij Monnikenberg en richten het omliggend gebied zo in dat het aantrekkelijk wordt voor dieren om de tunnel te gebruiken. Voor boommarters komen veilige oversteekplaatsen: in nieuwe portalen – constructies waaraan bewegwijzeringsborden hangen – komen goten die met touwen met omliggende bomen zijn verbonden. Rasters waar de boommarters niet in kunnen klimmen geleiden de dieren naar de portalen. Uniek voor het project is verder dat we dassen een GPS-halsband omdoen om daarmee te volgen hoe ze reageren op de werkzaamheden. Bij verstoring van hun leefgewoontes, nemen we direct aanvullende maatregelen. Voor de verbreding van de weg is ruimte nodig. We ontkomen daardoor niet aan het kappen van bomen. Bomen die vanwege de wegverbreding moeten wijken, compenseren we elders. Dat wil zeggen dat er nieuwe bomen worden aangeplant.