02 Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over de wegverbreding tussen Het Vonderen en Kerensheide.

Algemeen

 1. De A2 Het Vonderen-Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. Dat de weg goed functioneert is van groot belang voor bewoners, reizigers, bedrijven en logistiek. In 2010 en 2011 zijn als tussenoplossing spitsstroken aangelegd in beide richtingen. De stroken zorgden tijdelijk voor minder filevorming en meer verkeersveiligheid.

 2. We nemen 2 maatregelen. We verbreden de weg van 2x2 rijstroken met spitsstrook naar 2x3 rijstroken. Daarnaast zullen bestaande viaducten behouden, vernieuwd of afgebroken worden. Ten tweede zorgen we ervoor dat de A2 onderdeel wordt van de omgeving door een Parkway aan te leggen. We voegen landelijke elementen, zoals (boom)beplanting toe, zodat de snelweg opgaat in het landschap. Ook pakken we verschillende ecologische knelpunten bij de A2 aan, onder meer door de aanleg van dierentunnels (faunapassages).

 3. Sinds het openen van de spitsstroken is de doorstroming veel beter. Door de verbreding neemt de capaciteit van de A2 toe, dit zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid wordt ook sluipverkeer tegengegaan.

 4. De capaciteit van een spitsstrook is lager dan van een reguliere rijstrook. In het geval van incidenten of slechte weersomstandigheden, wordt de spitsstrook afgesloten. Dit kan leiden tot filevorming wat voor iedereen vervelend is. Door het opwaarderen naar een volwaardige rijstrook en de realisatie van een vluchtstrook wordt de capaciteit vergroot en het wegsysteem beter beschikbaar, waardoor de hoeveelheid verkeer beter opgevangen kan worden.

 5. De verbreding zorgt voor een betere doorstroming, waardoor er minder files ontstaan en de verbreding draagt ook bij aan de verkeersveiligheid. Daarnaast zorgt het voor een afname van het sluipverkeer. Hierdoor verbeteren de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. En uiteindelijk draagt het bij aan de economische ontwikkeling. Als de doorstroming, betrouwbaarheid en capaciteit verbeteren, heeft dit positieve effecten op de economische ontwikkeling van Limburg. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde, omdat de regio een grote maakindustrie heeft met hoge logistieke eisen. Het heeft een centrale ligging ten opzichte van Europese afzetmarkten. Belangrijk is dat de kennisclusters alleen kunnen functioneren als de bereikbaarheid goed is. Ook is een goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor recreatie.

 6. Zowel het Rijk als de provincie Limburg investeren in het project. Het Rijk, de gemeenten en provincie staan garant voor de financiering van de 3 extra dwarsverbindingen.

Proces

 1. Wettelijk gezien is de Tracéwet van toepassing bij de wijziging van een hoofdweg die bestaat uit de uitbreiding van een weg met 1 of meer rijstroken, indien het uit te breiden weggedeelte 2 knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt. In dit geval zijn dat de A2-knooppunten Het Vonderen en Kerensheide.

 2. Het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) voor de verbreding van de A2 lagen van 8 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage. Rijkswaterstaat bundelt de zienswijzen en voorziet deze van een antwoord. Deze zogeheten ‘Nota van Antwoord’ wordt bij het tracébesluit (TB) ter inzage gelegd. Indieners van een zienswijze ontvangen hierover bericht. In de Nota van Antwoord staat onder andere beschreven welke zienswijzen leiden tot een wijziging van het ontwerptracébesluit. De minister stelt het TB naar verwachting in 2019 vast. In december 2017 is de A2VK besproken in het BO-MIRT (bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de regio). Er is afgesproken dat provincie Limburg vanaf 2018 (i.p.v. 2020) budget en capaciteit beschikbaar stelt en het Rijk vanaf 2020 (i.p.v. 2022). Dit wordt uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en het Rijk. Dit betekent dat voorbereidende werkzaamheden intensiever kunnen worden opgepakt. Vanaf 2022 starten we met de realisatie.

 3. In het Ontwerptracébesluit (OTB) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide (A2VK), gepubliceerd in september 2017, is gebruik gemaakt van NRM2016 (Nederlands Regionaal Model). Jaarlijks wordt het NRM geactualiseerd. Vanwege de zorgvuldigheid wordt voor het TB van de A2VK gerekend met het meest recente model. Deze aanpassing betekent een verschuiving van het vaststellen van het TB, namelijk van 2018 naar 2019. Deze verschuiving naar 2019 betekent ook een verschuiving van de Nota van Antwoord, die tegelijk met het TB gepubliceerd wordt, waarin wordt aangegeven hoe er met de ingediende zienswijzen op het OTB is omgegaan in het TB.

  Het eerdergenoemde verkeersmodel Nederlands Regionaal Model (NRM) van Rijkswaterstaat wordt gebruikt voor het opstellen van prognoses van mobiliteitsontwikkelingen en van de belastingen van het hoofdwegennet. Op basis van deze prognoses worden de effecten van voorgenomen projecten voorspeld en worden effecten op de leefomgeving berekend.

 4. De verschuiving van de vaststelling van het TB levert geen vertraging op voor de mijlpaal ‘start van de realisatie’. In december 2017 is de A2VK besproken in het BO-MIRT (bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de regio). Er is afgesproken dat de provincie Limburg vanaf 2018 (i.p.v. 2020) budget en capaciteit beschikbaar stelt en het Rijk dat vanaf 2020 (i.p.v. 2022) beschikbaar stelt. Hierover worden nog nadere afspraken worden gemaakt tussen de provincie en het Rijk.

 5. Nee, de zienswijzeperiode is gesloten. Het ontwerptracébesluit lag van 8 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage. In deze terinzageperiode kon iedereen een zienswijze indienen.  De minister voorziet de zienswijzen van een antwoord en legt deze zogeheten ‘Nota van Antwoord’ ter inzage bij het TB. In de Nota van Antwoord staat onder andere beschreven welke zienswijzen leiden tot een wijziging van het ontwerptracébesluit. De minister stelt het TB naar verwachting in 2019 vast. Na de publicatie van het TB kan door belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

 6. Die staat sinds maart 2017 op de website van Platform Participatie. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is hierover per brief geïnformeerd.

 7. U kunt altijd contact opnemen met Rijkswaterstaat: 0800-8002. Of u kunt het contactformulier invullen. Ook kunt u informatie verkrijgen via de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide. Wanneer er meer informatie bekend gemaakt kan worden doen wij dat via de website.

Omgeving

 1. Een aantal omwonenden en bedrijven langs dit gedeelte van de A2 gaat effect ondervinden van de verbreding, zowel in positieve zin (betere bereikbaarheid) als negatieve zin (A2 dichter bij woning). Met betrokkenen zijn wij in gesprek om te kijken naar oplossingen en, mocht deze niet mogelijk zijn, om te proberen de negatieve effecten tot een minimum te beperken.

 2. Als door de verbreding de weg over uw grond gaat lopen, zal de provincie of Rijkswaterstaat met u persoonlijk contact opnemen.

 3. De omgeving wordt nauw betrokken bij de besluitvorming. Er is een Buurtenplatform opgezet met een onafhankelijk voorzitter. Het Buurtenplatform A2 Vonderen - Kerensheide bestaat uit vertegenwoordigers uit de buurten gelegen langs het tracé. Het platform is een overlegkader waar buurten en overheden - Rijkswaterstaat, provincie Limburg, gemeenten en waterschap - elkaar ontmoeten.

  De voorzitter zorgt ervoor dat belangen/zorgen/ideeën worden besproken en tot een voorstel gevormd. Dat wordt vervolgens afgestemd met de provincie Limburg, gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat.

 4. Ja, u zult straks hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om de hinder te beperken zullen er tijdens de realisatie 2 x 3 rijstroken beschikbaar blijven waarop met een snelheid van maximaal 90 km/h gereden mag worden. Toch zullen incidenteel bepaalde wegen tijdelijk afgesloten worden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat onze mensen onder veilige omstandigheden kunnen werken. Ook zal hinder van bouwverkeer voor u als omwonende optreden. Wij zullen proberen om, samen met de aannemer, de overlast tot een minimum te beperken.

 5. Op dit moment staan er geen informatieavonden gepland. Lees meer over de inloopavonden van dinsdag 26 september en woensdag 27 september 2017 in het nieuwsbericht Meekijken en -denken tijdens inloopavonden verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide.

Milieu

 1. We betrekken de natuurprojecten Corridor Geleenbeek en Ontsnippermaatregel IJzerenbosch bij de verbreding van de A2. Op deze manier dragen we onder meer bij aan een oplossing voor de hoogwaterproblematiek en zorgen we ervoor dat leefgebieden van planten en dieren en de verbindingen tussen die leefgebieden hersteld worden. Dit doen we door het aanleggen van ecoducten, dierentunnels of diervriendelijke oevers.

 2. Een verbreding heeft minder impact dan wanneer er een volledig nieuwe snelweg zou ontstaan. Toch heeft de verbreding gevolgen voor de huidige kwaliteit van het gebied. Het gebied zal als gevolg van de aanleg van de weg aangetast worden. Hiervoor wordt straks de Parkway en bij andere gebieden nieuwe beplanting geplant en natuur gecompenseerd. De verbreding heeft ook effect op het watersysteem. De Geleenbeek ligt evenwijdig aan de A2 en wordt voor de uitbreiding verlegd. Door het realiseren van een Parkway blijft de beleving van het landschap bestaan en wordt op sommige punten verbeterd. Daarnaast komen er voorzieningen om de barrière van de A2 voor dieren te verminderen door de realisatie van faunapassages.

 3. Door de natuurprojecten Corridor Geleenbeek en Ontsnippermaatregel IJzerenbosch zorgen wij ervoor dat de invloed op flora en fauna minimaal is. Deze projecten zorgen voor:

  • Het verbeteren van de hoogwaterproblematiek;

  • Het bereiken van ecologische doelen;

  • Een vermindering en compensatie van de verstoring van de natuurwaarden.

  Het project zorgt ook voor een grote faunapassage richting de Maas, waardoor het gebied tussen Maas en oostelijke natuurgebieden minder versnipperd is.

   

 4. Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat men hier een besluit over neemt. In het rapport staan de verwachte gevolgen voor het milieu beschreven. Lees meer over Milieueffectrapport (PDF).

 5. Het gaat om een groot project. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te krijgen wat de gevolgen kunnen zijn voor het milieu. Het milieurapport wordt op dit moment opgesteld. Na afronding van het rapport zijn de effecten op het milieu bekend.

Geluid

 1. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Met behulp van de Monitoringstool, worden overschrijdingen van de luchtkwaliteit bewaakt. De verwachting is dat er geen overschrijding plaatsvindt. Dit wordt in het kader van het milieueffectrapport (MER) nader onderzocht.

 2. Een geluidproductieplafond is de vastgestelde maximale toegestane geluidproductie op een referentiepunt. Het wordt berekend aan de hand van een wettelijk reken- en meetvoorschrift. Om de rekenmethode te controleren, wordt op meerdere punten door het RIVM een aantal jaren continu gemeten. Deze steekproef garandeert de kwaliteit van het reken- en meetvoorschrift. Al deze geluidproductieplafonds zijn opgenomen in het geluidregister.

 3. De volgende zaken, in volgorde van voorkeur, kunnen aangepakt worden:

  • bron (stillere deklaag zoals zoab)

  • overdracht (schermen of wallen)

  • gevelmaatregelen (indien GPP verhoogd moeten worden omdat bron en overdrachtsmaatregelen de overschrijding niet oplossen)

 4. Het nalevingsverslag is het document waarin het ministerie aangeeft op welke referentiepunten sprake is van een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds. In het verslag wordt ook aangegeven welke stappen er worden genomen om de overschrijding te voorkomen dan wel op lossen.

Dwarsverbindingen

 1. In totaal zijn er 17 dwarsverbindingen, zoals viaducten en tunnels op dit traject. Daarvan zijn 13 verbindingen tussen de 40 en 50 jaar oud en bijna aan vervanging toe. Tevens moeten deze verbindingen voor het nieuwe profiel van de A2 verbreed worden. Er is besloten om 11 van deze verbindingen te slopen en opnieuw te bouwen. De overige 4 zijn van een recentere datum en hoeven niet aangepast te worden voor de verbreding. 2 verbindingen (Maasbaan en Holtum) zullen niet teruggebouwd worden.

 2. Het gaat om viaduct Maasbaan in de gemeente Sittard-Geleen en een tunneltje bij Holtum. Bij deze dwarsverbindingen zijn in de nabije omgeving alternatieven of worden extra parallelwegen aangelegd.

Onderliggende pagina's