Hinder en maatregelen

Om de werkzaamheden op de nieuwe Botlekbrug te kunnen uitvoeren zijn er afsluitingen voor het wegverkeer of stremmingen voor de (hoge) scheepvaart. Daarnaast zijn er ook afsluitingen en stremmingen in verband met regulier onderhoud. Waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Hinder voor het verkeer

De nieuwe verbindingen voor het spoor (brom)fietsers en voetgangers liggen naast het deel van de brug dat bestemd is voor het wegverkeer. De hinder van de werkzaamheden voor het voltooien van de verbindingen is voor het wegverkeer daardoor beperkt. Het wegverkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de nieuwe Botlekbrug. Wel kan het zo zijn dat er voor bepaalde werkzaamheden of tijdens het testen van de brug (tijdelijke) afsluitingen nodig zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Doorgaand verkeer kan gebruikmaken van de Botlektunnel. Verkeer van/naar Hoogvliet kan bij een stremming/storing door de Botlektunnel en dan via afslag 18, Rotterdam Heijplaat, of de A15 op (richting Botlektunnel) of af (richting Hoogvliet) of via het onderliggend wegennet en de Spijkenisserbrug.

Omleidingen worden aangegeven op gele borden langs de weg en de Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPs) boven de weg.

Transporten van routeplichtige gevaarlijke stoffen mogen niet door de Botlektunnel en zeker niet door de bebouwde kom. Zij worden omgeleid via de Eilandenroute.

De afsluitingen en omleidingen worden op tijd gecommuniceerd (via borden langs de weg, via persberichten, nieuwsberichten op deze website, via social media en de sms-service). Omleidingen worden ter plaatse aangeven met gele borden en via dynamische route-informatiepanelen boven en langs de weg. Bij geplande afsluitingen van de Botlekbrug moet het verkeer er rekening mee houden dat vanwege de voorbereidingen voor de afsluiting, de opritten eerder afgesloten kunnen zijn.

Hinder voor de scheepvaart

De hinder is voor de meeste scheepvaart beperkt. Het kan zijn dat door de werkzaamheden of het testen de brug gestremd is en er voor (hoge) schepen geen doorvaart mogelijk is. Deze geplande stremmingen worden van tevoren aangekondigd, onder andere via de Berichten aan de Scheepvaart (BAS). Indien mogelijk wordt er voor de hoge scheepvaart (hoger dan 14 m NAP) tijdens een stremming een doorvaartmogelijkheid gecreëerd.

Bij werkzaamheden aan het westelijke hefdeel ondervinden vooral diepstekende schepen hinder. Om daar werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zal de westelijke doorvaart voor een korte of langere periode gestremd zijn. Indien mogelijk creëren we doorvaartvensters. Bij stremmingen van de westelijke doorvaart moeten schepen gebruikmaken van de oostelijke doorvaart. Met de stakeholders is afgesproken dat we een stremmingen van de Oude Maas minimaal 6 weken van tevoren aankondigen onder andere door middel van een BAS. Wij houden ons aan deze afspraak zodat de scheepvaart tijdig kan anticiperen.

Tijdens de werkzaamheden aan de spoorverbinding en de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers is er steeds slechts 1 hefdeel beschikbaar. Beide hefdelen komen beschikbaar zodra alle werkzaamheden zijn afgerond. We maken zoveel mogelijk gebruik van het hefdeel aan de westzijde, de Botlekzijde. De doorvaart aan de westzijde is namelijk dieper dan aan de oostzijde. De oostelijke hef wordt vooralsnog alleen gebruikt tijdens werkzaamheden aan het westelijke hefdeel. Het is goed om te weten dat schepen die gebruikmaken van de oostelijke doorvaart een maximale diepgang van 8,20 m mogen hebben. De diepte onder de brug is wel ruim 10 m (gelijk aan de westelijke doorgang), echter iets ten noorden van de burg ligt een zinkerbundel waardoor er een dieptebeperking geldt voor de oostelijke doorvaart.

Als uiteindelijk alle werkzaamheden zijn afgerond en ook de spoorverbinding gereed is, kunnen beide hefdelen gebruikt worden. Schepen kunnen dan van beide kanten de brug tegelijk passeren en hoeven dus niet op elkaar te wachten. Dit bevordert de doorstroming en scheelt ook in de duur van een brugopening voor het wegverkeer. Door de 2 doorvaartopeningen, met elk een doorvaartbreedte van ruim 87 m, kunnen schepen makkelijker manoeuvreren. Dit bevordert de veiligheid op het water. Let wel: ook dan blijft de dieptebeperking voor de oostelijke doorvaart van kracht.

Hinder voor (brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer

De hinder voor (brom)fietsers is beperkt. Tijdens het uitvoeren van het maandelijkse reguliere onderhoud is de (brom)fietsverbinding afgesloten. Deze werkzaamheden vinden meestal van 22.00 uur tot 05.00 uur de volgende dag plaats. Verder kan het zijn dat door de werkzaamheden voor bijvoorbeeld het afbouwen van de spoorverbinding de (brom)fietsverbinding afgesloten wordt. Bovendien moet de op- en afrit aan de kant van Pernis nog verder afgebouwd worden. Hier gaan fietsers nog over de tijdelijke steigerconstructie. Tijdens afsluitingen de omleiding via de Spijkenisserbrug. Zie de kaart hieronder met de omleidingsroute.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit aanpassingen aan de (staal)constructie van de brugdekken (zoals lassen, boren en slijpen), installatiewerkzaamheden en het aanleggen van diverse soorten kabels voor de besturings- en veiligheidssystemen. De bouwwerkzaamheden voor het afbouwen van de spoorverbinding bestaan onder andere uit het aanbrengen van de bovenleidingen en veiligheidssystemen en het aanleggen van spoorstaven. Bovendien moeten de op- en afritten voor de (brom)fiets- en spoorverbinding nog verder afgebouwd worden.

Fietsstimuleringsactie

Van 24 december 2018 tot en met 15 april 2019 10.00 uur was het (brom)fietspad afgesloten. De werkzaamheden vonden op dat moment zo dicht bij het (brom)fietspad plaats dat het niet veilig was voor de (brom)fietsers en de mensen die op de brug aan het werk waren. Omdat Rijkswaterstaat wilde stimuleren dat mensen met de (brom)fiets zouden blijven reizen. (Brom)fietsers die via de Spijkenisserbrug moesten omrijden, konden zich daarom aanmelden voor een fietsstimuleringsactie via De Verkeersonderneming. Per dag dat men moest omrijden kon men een vergoeding krijgen van € 2,50, met een maximum van € 150,- over de gehele looptijd. De fietsstimuleringsactie startte op 7 januari en liep tot 15 april middernacht, die dag om 10.00 uur was de verbinding over de Botlekbrug weer open. In totaal hebben 274 mensen, van de gemiddeld 500 mensen die per dag over de Botlekbrug gaan, zich ingeschreven en zijn er in totaal 9.147 ritten geregistreerd.

Landbouwvoertuigen kunnen niet over de nieuwe Botlekbrug. Zij moeten omrijden via de Harmsenbrug, zoals dat nu ook het geval is.

Bekijk voor meer informatie de video met toelichting over de afsluiting.

Hinder voor het spoorverkeer

Sinds augustus 2017 worden de goederentreinen omgeleid via de Botlektunnel. Deze omleiding blijft gelden zolang de spoorverbinding over de nieuwe Botlekbrug nog niet in gebruik is. De hinder die de treinen van de werkzaamheden ondervinden is daardoor beperkt. Voor de Botlekspoortunnel geldt geen beperking met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Zie ook de website van ProRail.

Op de hoogte blijven van hinder

Bij een storing van de Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze gratis sms-service zodat u uw reis mogelijk nog kunt aanpassen. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.