03 Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de verbreding op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Algemeen

 1. De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, voegt Rijkswaterstaat binnen de bestaande geluidschermen in beide richtingen een rijstrook toe. Hiervoor benutten we deels de ruimte in middenberm en de zijbermen tussen de weg en het geluidscherm. Hierdoor zal er veel minder sprake zijn van files tijdens de spitsuren. De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt daardoor ook veiliger.

 2. Tussen de aansluiting Sliedrecht-West en de aansluiting Papendrecht-N3 legt Rijkswaterstaat een extra rijstrook aan die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen gecombineerd is. Tussen de aansluiting Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost komt een permanente derde rijkstrook met vluchtstrook. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt daarmee te vervallen. In het tracébesluit staat een en ander meer in detail beschreven.

 3. De realisatie van het project kost 15,4 miljoen euro. Hieraan draagt de provincie Zuid-Holland 5,3 miljoen euro bij en de regio Drechtsteden 1,3 miljoen euro.

 4. In het tracébesluit staat in detail hoe de uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht eruitziet. In het plan staat tevens aangegeven welke aanpassingen er in de omgeving nodig zijn voor het project. Het tracébesluit is door de minister vastgesteld in september 2018. Het tracébesluit is inmiddels onherroepelijk.

Planning/realisatie

 1. In het tracébesluit staat in detail hoe de uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht eruitziet. In het plan staat tevens aangegeven welke aanpassingen er in de omgeving nodig zijn voor het project. Het tracébesluit is door de minister vastgesteld. De werkzaamheden starten in 2020. In 2021 wordt de verbreding opengesteld.

Omgeving

 1. Nee, Rijkswaterstaat legt stil asfalt aan om ervoor te zorgen dat het geluid binnen de normen blijft. Rijkswaterstaat heeft sinds 2012 de verplichting om nieuwe toename van geluid, boven zogenaamde ‘geluidproductieplafonds’, te voorkomen. Bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van onze rijkswegen houden we in de gaten of het geluid binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft. Jaarlijks wordt een nalevingsrapportage opgesteld met een overzicht van de (dreigende) overschrijdingen (van de plafonds) en de te nemen maatregelen om dit te voorkomen. Bij aanleg van nieuwe rijkswegen toetst Rijkswaterstaat op basis van verkeersprognoses die tien jaar vooruitkijken of de toekomstige, nieuwe situatie past binnen het wettelijk vastgestelde geluidsproductieplafond. Zo niet, dan wordt eerst onderzocht of stiller asfalt voldoende is om wel aan het geluidsplafond te voldoen. 
   
  Door de verbreding van de A15 Papendrecht-Sliedrecht kan er meer verkeer over de A15 rijden. Dit zou er toe kunnen leiden dat op een deel van de weg de geluidproductieplafonds worden overschreden. Door het aanbrengen van stil asfalt op de noordelijke rijbaan over 500 m blijft de geluidbelasting onder de geluidproductieplafonds. Er is geen nader geluidonderzoek op woningniveau nodig is en er zijn geen aanvullende maatregelen nodig zoals nieuwe of hogere geluidschermen.

 2. Bij de verbreding van de A15 tussen Papendrecht blijven de concentraties stikstofdioxide en fijnstof ruim onder de Europese norm. Europese normen bepalen de grenswaarden van vervuilende stoffen in de lucht. De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) mag deze waarden niet overstijgen. EU-landen waaronder Nederland moeten zich houden aan deze grenswaarden. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken rijksoverheid, provincies en gemeenten samen om overal in Nederland aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen.

 3. Rijkswaterstaat voert zelf geen metingen uit. Het RIVM heeft vaste luchtmeetpunten langs de rijkswegen waar 24 uurs metingen worden uitgevoerd naar achtergrondconcentraties. De data van het RIVM gebruikt Rijkswaterstaat in de rekenmodellen voor luchtkwaliteit.

Wegennet

 1. De werkzaamheden starten in 2020. In deze periode kan er wel sprake zijn van hinder. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd. Tot die tijd wordt gewerkt aan de planuitwerking. Dit levert geen verkeershinder of overlast voor de omgeving op. Wel vinden er voorbereidende onderzoeken plaats, zoals grondboringen. De hinder hiervan is beperkt.

 2. Naar verwachting neemt na de verbreding het sluipverkeer af waardoor het in en om de Drechtsteden rustiger en veiliger op de weg wordt.

 3. Daar heeft Rijkswaterstaat/de partijen rekening mee gehouden in de planning. Door het werk gefaseerd uit te voeren en werkzaamheden op elkaar af te stemmen zorgen de partners dat de N3, A16 en A15 zo veel mogelijk doorstroming houden. Met verkeers- en mobiliteitsmanagement maatregelen en door de omgeving tijdig te informeren proberen we de hinder te minimaliseren. 
   
  • Dat neemt niet weg dat de werkzaamheden zullen leiden tot de nodige hinder. Mobiliteitsmanagement is een essentieel onderdeel om de stad tijdens de werkzaamheden maar ook in de toekomst bereikbaar te houden. 
  • Daarom gaan we vooruitlopend op de werkzaamheden aan de N3 bedrijven en bewoners actief benaderen met de vraag hoe zij kunnen meehelpen om de stad bereikbaar te houden. 
  • Ook hierin trekken we samen op met de gemeente via het platform Samen Bereikbaar. 
  • Tijdens de werkzaamheden gaan we volop communiceren en melden we actief actuele omleidingen en andere maatregelen om de stad bereikbaar te houden.