02 Planning

De uitvoerende werkzaamheden starten in 2020. Uiterlijk in 2021 moet het project zijn afgerond.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in september 2018 het tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht en het saneringsplan A15 Papendrecht-Sliedrecht vastgesteld. Het Tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht is sinds 3 april 2019 onherroepelijk.

Planning verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

Gereed: 2021
11 januari t/m 21 februari 2018 Ter visielegging en indienen zienswijzen ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsplan en m.e.r-beoordelingsbesluit
12 september t/m 24 oktober 2018 Terinzagelegging tracébesluit en saneringsplan
2018
  • Vaststellen tracébesluit en Nota van Antwoord (bijlage bij tracébesluit)
  • Beroepsmogelijkheid voor indieners zienswijzen
2019 Contractvoorbereiding en aanbesteding
2020 Start werkzaamheden
2021 Openstelling A15 Papendrecht-Sliedrecht

Deze planning is onder voorbehoud.

Afstemming werkzaamheden

Aanverwante projecten in deze regio zijn de A15/N3/N214: verbeteren aansluiting, A16/N3: vernieuwen aansluiting en de N3: renovatie wegdek Papendrecht - Dordrecht. De verschillende projecten worden op elkaar afgestemd zodat er een veilig wegennet met een goede doorstroming ontstaat.