02 Planning

De uitvoerende werkzaamheden starten in 2020. Uiterlijk in 2021 moet het project zijn afgerond.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in september 2018 het tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht en het saneringsplan A15 Papendrecht-Sliedrecht vastgesteld. 

Het tracébesluit en saneringsplan en bijlagen liggen van woensdag 12 september tot en met 24 oktober 2018 ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen tegen het tracébesluit en/of het saneringsplan.

Planning verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

Gereed: 2021
11 januari t/m 21 februari 2018 Ter visielegging en indienen zienswijzen ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsplan en m.e.r-beoordelingsbesluit
12 september t/m 24 oktober 2018 Terinzagelegging tracébesluit en saneringsplan
2018
  • Vaststellen tracébesluit en Nota van Antwoord (bijlage bij tracébesluit)
  • Beroepsmogelijkheid voor indieners zienswijzen
2020 Start werkzaamheden
2021 Openstelling A15 Papendrecht-Sliedrecht

Deze planning is onder voorbehoud.

Afstemming werkzaamheden

Aanverwante projecten in deze regio zijn de A15/N3/N214: verbeteren aansluiting, A16/N3: vernieuwen aansluiting en de N3: renovatie wegdek Papendrecht - Dordrecht. De verschillende projecten worden op elkaar afgestemd zodat er een veilig wegennet met een goede doorstroming ontstaat.