Planning en aanpak

Hier vindt u de planning voor het project A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen - Oudbroeken (ViA15), en informatie over de voorbereidende werkzaamheden en het ViA15 Loket.

Gereed: 2022-2024
Maart 2017 Vaststelling tracébesluit door toenmalig minister Schultz van Haegen
Medio 2018 Start werkzaamheden door derden ter voorbereiding op de realisatiefase van de A12/A15
2018 Aanbesteding DBFM-contract
Eerste kwartaal 2020 Opdrachtverlening DBFM-contract
22 t/m 25 juni 2020

Behandeling beroepen tracébesluit door Raad van State

2020 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2020 Start realisatie
2022-2024 Openstelling A15 en verbreding A12/A15 gerealiseerd

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Voorbereidende werkzaamheden: ViA15 Loket

Als voorbereiding op de aanleg van de nieuwe A15 en de verbreding van de A12, voeren netbeheerders verschillende werkzaamheden uit in het projectgebied. Zo verlegt Gasunie hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. Vanaf mei 2018 tot begin 2020 vinden de werkzaamheden plaats.

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om tijdelijk het grondwaterpeil te verlagen. Ondanks een zorgvuldige, gezamenlijke voorbereiding en afgestemde maatregelen om het risico op schade te minimaliseren, blijft de kans op schade, als gevolg van de werkzaamheden aanwezig.

ViA15 Loket

Gezamenlijk hebben de partijen afgesproken om tijdens de voorbereidende werkzaamheden één centraal aanspreekpunt, het ViA15 Loket, te realiseren. Het ViA15 Loket richt zich voornamelijk op informatievoorziening, het monitoren van klachten, schademelding en schadeafhandeling. Het ViA15 Loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar. Dit kan per e-mail en op telefoonnummer 088-797 49 13.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Onderzoeken

Voor deze zomer en het najaar van 2020 staat er een aantal onderzoeken gepland, ter voorbereiding op de aanleg van ViA15. Daarbij gaat het om onderzoek naar niet- gesprongen explosieven (NGE) en archeologisch onderzoek. De onderzoeken vinden plaats op het tracé van de geplande weg, op eigen gronden van RWS. Deze werkzaamheden worden begin december 2020 afgerond.

Onderzoek naar niet- gesprongen explosieven

Aan de hand van archiefinformatie is in het verleden al een risicokaart opgesteld. Op deze kaart zijn verdachte gebieden aangegeven waar mogelijk niet- gesprongen explosieven (NGE) in de bodem aanwezig zijn. Die locaties zijn voor een deel al onderzocht en dat onderzoek loopt de komende tijd door.

Archeologisch onderzoek

Het gebied waarin de ViA15 straks komt te liggen, hoort bij het oostelijke rivierengebied van ons land. Dit gebied is bijzonder omdat het al duizenden jaren bewoond is. Om de archeologische waarde van het projectgebied vast te stellen, zoeken archeologen naar grondsporen en vondsten uit het verleden. Het archeologisch onderzoek vindt in fases plaats. De 1e 2 fases zijn inmiddels afgerond. De komende maanden vinden er vervolgonderzoeken plaats, gericht op het vaststellen van vindplaatsen. In eerste instantie gaat het om het verder graven van proefsleuven (langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag) en mogelijk aanvullend onderzoek.

Meer weten over het archeologisch onderzoek en wat de archeologen verwachten te vinden? Bekijk de factsheet 'Op zoek naar  sporen uit het verleden'.

Procedure

Naar verwachting wordt medio 2020 het tracébesluit (TB) onherroepelijk vastgesteld. In het TB staat welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Alle relevante documenten met betrekking tot het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken, kunt u vinden op de website Platform Participatie.