Planning en aanpak

Planning en aanpak

Hier vindt u de planning voor de werkzaamheden aan de A12 en de A15 tussen knooppunt Ressen en Oudbroeken.

Gereed: 2021-2023
Maart 2017 Vaststelling tracébesluit door toenmalig minister Schultz van Haegen
Medio 2017 Start werkzaamheden door derden ter voorbereiding op de realisatiefase van de A12/A15
2018 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2018 Aanbesteding DBFM-contract
2019 Opdrachtverlening DBFM-contract
2019 Start realisatie
2021-2023 Openstelling A15 en verbreding A12 gerealiseerd

Deze planning is onder voorbehoud.

Voorbereidende werkzaamheden

Voor de realisatie van de ViA15 verleggen netbeheerders op meerdere plaatsen kabels en leidingen, zoals gasleidingen (Gasunie), drinkwaterleidingen (Vitens), elektriciteitskabels (Liander) en rioolpersleidingen (Waterschap Rijn en IJssel). Verder brengt LievenseCSO in beeld waar in het projectgebied niet-gesprongen explosieven (NGE) aanwezig kunnen zijn, voordat zij het archeologisch onderzoek starten.

Bekijk voor meer informatie de factsheet ViA15 Voorbereidende werkzaamheden (PDF, 971,21 kB).

Detectie van niet-gesprongen explosieven

Voordat het archeologisch onderzoek plaatsvindt, brengt LievenseCSO eerst in beeld waar in het projectgebied NGE aanwezig kunnen zijn. In de bodem kunnen nog steeds restanten van vliegtuigwrakken en NGE uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Die kunnen tijdens graaf- en bouwwerkzaamheden voor onveilige situaties zorgen. Het detectieonderzoek wordt gedaan met metaaldetectors op een handkar of achter een tractor. In de periode oktober 2017 – maart 2018 vindt het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven plaats. Waar nodig worden verdachte objecten verwijderd voordat de archeologen aan het werk gaan.

Archeologisch onderzoek

Het gebied waarin de ViA15 straks komt te liggen, hoort bij het oostelijke rivierengebied van ons land. Dit gebied is bijzonder omdat het al duizenden jaren bewoond is. Om de archeologische waarde van het projectgebied vast te stellen, zoeken archeologen naar grondsporen en vondsten uit het verleden. Het archeologisch onderzoek vindt in fases plaats. De eerste fase is al afgerond en was vooral verkennend. De tweede fase vindt plaats in de periode oktober 2017 - maart 2018 en bestaat uit een onderzoek met proefsleuven. Dit zijn langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag. Het onderzoek is gericht op het vaststellen van vindplaatsen. De echte opgravingen vinden naar verwachting in 2019 plaats.

Meer weten over het archeologisch onderzoek en wat de archeologen verwachten te vinden? Bekijk de factsheet Op zoek naar sporen uit het verleden (PDF, 712,21 kB).

ViA15 Loket

Heeft u vragen over deze en andere voorbereidende werkzaamheden die door LievensCSO Milieu B.V, Gasunie, Liander, Vitens en Waterschap Rijn & IJssel in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket, het centrale punt voor vragen en klachten over de voorbereidende werkzaamheden aan de ViA15. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar per telefoon op 088-797 49 13 en per email.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur). Of u kijkt op de projectpagina ViA15 of A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15).

Procedure

Naar verwachting wordt eind 2018 het tracébesluit (TB) onherroepelijk vastgesteld. In het TB staat welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Alle relevante documenten met betrekking tot het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken, kunt u vinden op de website Platform Participatie.

Gerelateerde onderwerpen