Planning en aanpak

Hier vindt u de planning voor het project A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen - Oudbroeken (ViA15), en informatie over de voorbereidende werkzaamheden en het ViA15 Loket.

Gereed: 2022-2024
Maart 2017 Vaststelling tracébesluit door toenmalig minister Schultz van Haegen
Medio 2018 Start werkzaamheden door derden ter voorbereiding op de realisatiefase van de A12/A15
2018 Aanbesteding DBFM-contract
2019 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
Eerste kwartaal 2020 Opdrachtverlening DBFM-contract
2020 Start realisatie
2022-2024 Openstelling A15 en verbreding A12/A15 gerealiseerd

Deze planning is onder voorbehoud.

Voorbereidende werkzaamheden: ViA15 Loket

Als voorbereiding op de aanleg van de nieuwe A15 en de verbreding van de A12, voeren netbeheerders verschillende werkzaamheden uit in het projectgebied. Zo verlegt Gasunie hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. Vanaf mei 2018 tot en met december 2019 vinden de werkzaamheden plaats.

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om tijdelijk het grondwaterpeil te verlagen. Ondanks een zorgvuldige, gezamenlijke voorbereiding en afgestemde maatregelen om het risico op schade te minimaliseren, blijft de kans op schade, als gevolg van de werkzaamheden aanwezig.

Aanvullende informatie over de werkwijze, planning en werklocaties van de netbeheerders vindt u op:

ViA15 Loket

Gezamenlijk hebben de partijen afgesproken om tijdens de voorbereidende werkzaamheden één centraal aanspreekpunt, het ViA15 Loket, te realiseren. Het ViA15 Loket richt zich voornamelijk op informatievoorziening, het monitoren van klachten, schademelding en schadeafhandeling. Het ViA15 Loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar. Dit kan per e-mail en op telefoonnummer 088-797 49 13.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Archeologisch onderzoek

Het gebied waarin de ViA15 straks komt te liggen, hoort bij het oostelijke rivierengebied van ons land. Dit gebied is bijzonder omdat het al duizenden jaren bewoond is. Om de archeologische waarde van het projectgebied vast te stellen, zoeken archeologen naar grondsporen en vondsten uit het verleden. Het archeologisch onderzoek vindt in fases plaats. De eerste fase is al afgerond en was vooral verkennend. De tweede fase vindt plaats in de periode oktober 2017 - april 2018 en bestaat uit een onderzoek met proefsleuven. Dit zijn langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag. Het onderzoek is gericht op het vaststellen van vindplaatsen. De echte opgravingen vinden naar verwachting in 2019 plaats.

Meer weten over het archeologisch onderzoek en wat de archeologen verwachten te vinden? Bekijk de factsheet 'Op zoek naar  sporen uit het verleden'.

Procedure

Naar verwachting wordt eind 2019 het tracébesluit (TB) onherroepelijk vastgesteld. In het TB staat welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Alle relevante documenten met betrekking tot het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken, kunt u vinden op de website Platform Participatie.