Planning en aanpak

Planning en aanpak

Hieronder vindt u de planning van de planuitwerking A27/A1 Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Ook lichten we maatregelen toe op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en natuur.

Gereed: eind 2018
Mei 2008 Openbaarmaking en terinzagelegging startnotitie
Eind 2010 Openbaarmaking en terinzagelegging milieueffectrapport en ontwerptracébesluit
Najaar 2014 - begin 2016 Tracébesluit (TB), tervisielegging TB en beroepsprocedure bij Raad van State
2015 - 2016 Aanbesteding
Najaar 2016 Aanvullende onderzoeken op en langs de beide snelwegen
Najaar 2016/voorjaar 2017 Diverse informatiebijeenkomsten voor bewoners (in overleg met de plaatselijke belangenverenigingen)
Februari/maart 2017 Projectwebsite klaar, start voorbereidingen voor de wegwerkzaamheden zoals verleggen van kabels en leidingen en kappen van bomen
Voorjaar 2017 Wegvangen van reptielen uit de wegbermen en overbrengen naar nieuw ingerichte leefgebieden
Juni 2017 Informatiemarkt voor belangstellenden
Juli 2017 Start wegwerkzaamheden. Op delen van de snelwegen lagere snelheden en een extra rijstrook voor behoud van doorstroming. Verkeershinder mogelijk.
Zomer 2017 Gefaseerd extra tijdelijke rijstroken beschikbaar
December 2018 Op de A27 zijn 2x3 en op de A1 2x4 rijstroken beschikbaar
Voorjaar/zomer 2018 Kans op extra verkeershinder door grootschalige werkzaamheden en/of weekendafsluitingen.

Deze planning is onder voorbehoud.

Procedure

In het najaar van 2014 lag het tracébesluit (TB) ter inzage. In het TB staat welke maatregelen we treffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Wat in het TB is vastgesteld, kunt u lezen op de website Platform Participatie. Daar vindt u ook alle relevante documenten, zoals de startnotitie en het ontwerptracébesluit (OTB). 

Op de pagina Procedure leest u welke stappen de afgelopen jaren gezet zijn.

Geluid

Wij vinden het belangrijk om bij de uitvoering en na voltooiing zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor het verkeer op de A27/A1 en de (directe) omgeving. Voor onderzoek naar de gevolgen voor geluidbelasting, gebruiken we de Wet geluidhinder. Die bepaalt de toelaatbare normen van geluidoverlast.

Maatregelen

We brengen over bijna het hele traject geluidreducerend tweelaags zeer open asfalt beton (zoab) aan. Er komen geluidarme fluistervoegen op alle voegovergangen bij viaducten. Ook vervangen we bestaande geluidschermen en plaatsen we nieuwe ter hoogte van Maartensdijk-West en Hollandsche Rading-West. 

Ondanks deze maatregelen zal de geluidbelasting bij een aantal woningen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze woningen wordt een zogenoemde hogere waarde vastgesteld. Als het TB definitief is, stellen we bij deze woningen een apart bouwkundig onderzoek in. Daarmee bepalen we of, en zo ja welke, aanvullende gevelisolatiemaatregelen noodzakelijk zijn. 

Omwonenden ontvingen voor het ter visie gaan van het OTB eind 2010 een brief met een toelichting op deze procedure. Het TB verschilt op een aantal onderdelen van het OTB. Door deze wijzigingen hebben een aantal woningen geen hogere waarde meer en een aantal woningen juist wel, daar waar ze dat bij het OTB niet hadden. De bewoners van de betreffende woningen ontvingen in september 2014 een brief.

Luchtkwaliteit

Het project A27/A1 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Rijk, provincies en gemeenten werken hierin samen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, zodat die voldoet aan de Europese normen.

Aandacht voor natuur

Langs de A27 en de A1 leven tientallen soorten beschermde dieren en planten. Bovendien is de natuur door de wegen versnipperd. Bij het aanpassen van de A27 en A1 compenseren we de natuur die verloren gaat, worden beschermde soorten ontzien en verminderen we de versnippering. 

We compenseren de natuur die in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) ligt ter hoogte van de aansluiting Hilversum en langs het Eemmeer, net als het leefgebied van beschermde soorten zoals das en hazelworm. Uiteindelijk ontstaat er meer natuur dan dat er door het project A27/A1 verloren gaat. 

We beperken de verstoring voor dieren en planten zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld door in de buurt van leefgebieden van dassen of vleermuizen zorgvuldig om te gaan met het gebruik van tijdelijke bouwverlichting. 

Onder de A27 realiseren we verder een ecologische verbinding (Monnikenberg) en 2 nieuwe dassentunnels. De aansluiting Hilversum bouwen we om tot een compactere zogenoemde Haarlemmermeeraansluiting. Daarmee verminderen we de barrièrewerking van de A27.