Jaarintensiteiten VGS op de weg

Jaarintensiteiten VGS op de weg

Rijkswaterstaat maakt onder meer externe veiligheidrisicoanalyses voor wegen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzamelen we ten behoeve van de monitoring van het basisnet de jaarintensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) in. Deze intensiteit wordt op basis van tellingen bepaald.

Hierbij zorgen we ervoor dat altijd de meest recente jaarintensiteiten van alle wegen op 1 centrale locatie (de huidige en de pagina GEVI, UN en stofcategorie) gevonden kunnen worden.

Gemeenten en provincies worden verzocht beschikbare jaarintensiteiten van niet hoofdwegen die hier nog niet zijn opgenomen, aan te leveren via het contactformulier Risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Telmethodiek

Hoe we de tellingen van VGS uitvoeren, staat beschreven in de telmethodiek versie 1-2. Sinds 2013 voeren we de tellingen voor de monitoring van het basisnet in opdracht van het ministerie IenW jaarlijks op 20% van de basisnetwegen uit. Hierdoor worden alle basisnetwegen eens per 5 jaar geteld en voldoet het ministerie aan zijn wettelijke monitoringsplicht.

Het ministerie maakt op basis van de metingen monitoringsrapportages die zij aan de Tweede Kamer aanbiedt. Zodra zij dit heeft gedaan plaatsen wij de rapportages op de website van InfoMil en de data van de tellingen op onze website.

Gebruik prognoses en jaarintensiteiten in studies

Bij basisnetroutes moeten de vervoersaantallen uit de basisnet tabel voor zowel de huidige, autonome als toekomstige situaties zonder ophoging gebruikt worden. Deze aantallen komen overeen met de risicoplafonds van het basisnet waarin al rekening is gehouden met toekomstige groei van het transport van gevaarlijke stoffen.

Op niet-basisnetroutes worden in studies de werkelijke jaarintensiteiten gebruikt, welke van het jaar van de telling naar het jaar (of de jaren) waarvoor de studie moet worden uitgevoerd moeten worden opgehoogd. Hierbij moet men gebruik maken van het hoge groeiscenario in tabel 4.3 uit het rapport Prognose Basisnet weg en water. Dit rapport is als bijlage 7 te downloaden van InfoMil. Let op: de groeicijfers zijn gegeven als totalen in de periodes 2014-2025 en 2014-2040. Maar door afronding leveren ze net iets andere percentages per jaar op. Daarom wordt aanbevolen om voor de hele periode 2014-2040 het groeicijfer per jaar te berekenen door het percentage in de kolom 2014-2040 te delen door 26.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inventariseert Rijkswaterstaat jaarlijks de werkelijke jaarintensiteit op 20% van de basisnet wegvakken. Elk wegvak wordt eens per 5 jaar geïnventariseerd. Rijkswaterstaat voert geen inventarisatie van de intensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op niet-basisnet wegen uit. Wel publiceren we de inventarisaties die door anderen op de overige wegen worden uitgevoerd, zodat dit de centrale locatie is om jaarintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen op Nederlandse wegen te vinden. Jaarintensiteiten van meer dan 5 jaar oud kunnen alleen worden gebruikt met een onderbouwing waarom de data nog bruikbaar is. Jaarintensiteiten van meer dan 10 jaar oud publiceren we niet meer, omdat die data dusdanig verouderd is dat ze niet meer gebruikt kunnen worden.

Tellingen nieuwe wegen

Voor nieuwe wegen kunnen nog geen tellingen uitgevoerd worden en zal men een inschatting van de jaarintensiteit moeten maken op basis van dichtbijgelegen wegen. Voor basisnetwegen wordt deze inschatting gemaakt op basis van de vervoersaantallen uit het basisnet. Voor de overige routes moet zo’n inschatting op basis van de werkelijke jaarintensiteiten gemaakt worden. In het bestand Toedelingen zijn reeds opgestelde inschattingen van Rijkswaterstaat gebundeld. Zodra de weg is opgenomen in het basisnet mag u geen gebruik meer maken van de inschatting en zal deze uit het Toedelingen-bestand worden verwijderd. Vanaf dan moet u gebruik maken van de vervoersaantallen uit het basisnet.

Jaarintensiteiten en ligging wegvakken

De meest recente jaarintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg van zowel het basisnet (referentieaantallen) als het werkelijke vervoer worden in dit bestand bijgehouden. Om de ligging van de wegvakken te bepalen kunt u gebruik maken van deze Google Earth-bestanden.

Meer informatie over de stofcategorieën/GEVI-UN-combinaties die tijdens de telling geregistreerd worden en de Excel-files met resultaten van de meest recente telling per wegvak, vindt u op de pagina GEVI, UN en stofcategorie.

Meer informatie gevaarlijke stoffen

Wilt u meer weten over externe veiligheid en vervoer van gevaarlijke stoffen? Vul het contactformulier Risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in.