01 Scheepvaartverkeerswet

Scheepvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis van alle verkeersregels voor de scheepvaart. In de Svw staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen.

De Scheepvaartverkeerswet is van toepassing op al het verkeer op het water. De Svw regelt onder meer:

  • de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer
  • het in standhouden en onderhouden van vaarwegen
  • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen
  • het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van verkeerstekens.

Scheepvaartreglementen

De Svw is verder uitgewerkt in 6 scheepvaartreglementen voor de binnenwateren en 1 voor de kustwateren. Deze reglementen bevatten regels over bijvoorbeeld voorrang, verlichting, geluidsseinen en verkeerstekens.

Het scheepvaartreglement dat op een groot deel van de Nederlandse Rijkswateren van toepassing is, is het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Voor Rijn, Waal en Lek geldt het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

Voor de zogenaamde grenswateren tussen Nederland, België en Duitsland gelden eigen reglementen:

Voor de kustwateren van Nederland geldt het Scheepvaartreglement Territoriale Zee.

Op de website Vaarweginformatie staat, onder het kopje Downloads, een kaart waarop te zien is welke reglementen geldig zijn.

Verkeerstekens

Het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (Babs) bepaalt wanneer een officieel verkeersbesluit nodig is. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een gebods- of verbodsbord zoals het verlagen van de maximale vaarsnelheid. Voor het plaatsen van informatieborden, bijvoorbeeld om aan te geven waar de walstroomaansluiting zich bevindt, is geen verkeersbesluit nodig.

Meer informatie

Meer informatie over verkeersregels op het water, voor zowel beroeps- als recreatievaart, vindt u op de pagina Verkeersregels op het water.