Watervergunningen

Watervergunningen

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties. Op deze pagina vindt u hierover informatie en kunt u direct vergunningen aanvragen of aanvraag- en meldingsformulieren downloaden.

Veelvoorkomende activiteiten

In dit overzicht staan veelvoorkomende activiteiten waarvan u melding moet maken, of waarvoor u een vergunning nodig heeft.

 • Aanleg van een steiger
 • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • Saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand
 • Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • Aanleg drainage (ontwateringsvoorziening)
 • Bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, een gemaal of een waterbergingsgebied
 • Aanleg van een waterbergingsgebied
 • Dempen van een watergang, een sloot of een greppel
 • Afkoppelen van hemelwater naar oppervlaktewater
 • Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • Evenement organiseren op het water

Aanvragen vergunning of melding doen

U kunt vergunningen aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket online. Hiermee kunt u ook controleren of voor uw activiteiten een vergunning of een melding noodzakelijk is. Wilt u uw aanvraag of melding schriftelijk doen? Via het Omgevingsloket online kan een papieren formulier worden samengesteld. Deze kunt u vervolgens printen, ondertekenen en opsturen naar het centrale loket van Rijkswaterstaat:

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat
Postbus 4142
6202 PA Maastricht

U kunt uw aanvraag of melding ook indienen bij de gemeente waar u de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Meldingen

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een melding. Dit geldt voor de volgende besluiten: