Aanvragen watervergunningen

Aanvragen watervergunningen

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties wanneer zij activiteiten of werkzaamheden op en rond het water verrichten.

In onderstaand overzicht vindt u informatie over de vergunningen en ontheffingen en kunt u direct vergunningen aanvragen of aanvraag- en meldingsformulieren downloaden.

Veelvoorkomende activiteiten

In dit overzicht staan veelvoorkomende activiteiten waarvan u melding moet maken, of waarvoor u een vergunning nodig heeft.

 • Aanleg van een steiger
 • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • Saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand
 • Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • Aanleg drainage (ontwateringsvoorziening)
 • Bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, een gemaal of een waterbergingsgebied
 • Aanleg van een waterbergingsgebied
 • Dempen van een watergang, een sloot of een greppel
 • Afkoppelen van hemelwater naar oppervlaktewater
 • Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • Evenement organiseren op het water

Aanvragen vergunning of melding doen

U kunt vergunningen aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket online. Hiermee kunt u ook controleren of voor uw activiteiten een vergunning of een melding noodzakelijk is. Wilt u uw aanvraag of melding schriftelijk doen? Via het Omgevingsloket online kan een papieren formulier worden samengesteld. Deze kunt u vervolgens printen, ondertekenen en opsturen naar het centrale loket van Rijkswaterstaat:

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat
Postbus 4142
6202 PA Maastricht

U kunt uw aanvraag of melding ook indienen bij de gemeente waar u de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Meldingen

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een melding. Dit geldt voor de volgende besluiten: