Aanvragen watervergunningen

Rijkswaterstaat geeft vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en organisaties wanneer zij activiteiten of werkzaamheden op en rond rijkswater uitvoeren.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van activiteiten waarvoor een vergunning, ontheffing of melding nodig is. Ook kunt u lezen hoe u deze kunt aanvragen of indienen.

Veelvoorkomende activiteiten

 • Aanleg van een steiger
 • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • Saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand
 • Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • Aanleg drainage (ontwateringsvoorziening)
 • Bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, een gemaal of een waterbergingsgebied
 • Aanleg van een waterbergingsgebied
 • Dempen van een watergang, een sloot of een greppel
 • Aanleg van een vast of drijvend voorwerp in rijkswater
 • Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • Evenement organiseren op het water

Aanvragen vergunning of melding doen

U kunt vergunningen aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket online. Hiermee kunt u ook controleren of voor uw activiteiten een vergunning of een melding noodzakelijk is. Wilt u uw aanvraag of melding schriftelijk doen? Via het Omgevingsloket online kan een papieren formulier worden opgebouwd. Deze kunt u vervolgens printen, ondertekenen en opsturen naar het centrale loket van Rijkswaterstaat:

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat
Postbus 4142
6202 PA Maastricht

U kunt uw aanvraag of melding ook opsturen naar de gemeente waar u de werkzaamheden gaat uitvoeren.