Aanvragen watervergunningen

Rijkswaterstaat geeft vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en organisaties wanneer zij activiteiten of werkzaamheden op en rond rijkswater uitvoeren.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van activiteiten waarvoor een vergunning, ontheffing of melding nodig is. Ook kunt u lezen hoe u deze kunt aanvragen of indienen.

Veelvoorkomende activiteiten

 • aanleg van een steiger
 • lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • slaan van een damwand
 • bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • aanleg drainage (ontwateringsvoorziening)
 • bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, een gemaal of een waterbergingsgebied
 • aanleg van een waterbergingsgebied
 • dempen van een watergang, een sloot of een greppel
 • aanleg van een vast of drijvend voorwerp in rijkswater
 • aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • evenement organiseren op het water

Aanvragen vergunning of melding doen

U kunt vergunningen aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket online. Hiermee kunt u ook controleren of voor uw activiteiten een vergunning of een melding noodzakelijk is. Wilt u uw aanvraag of melding schriftelijk doen? Via het Omgevingsloket online kan een papieren formulier worden opgebouwd. Deze kunt u vervolgens printen, ondertekenen en opsturen naar het centrale loket van Rijkswaterstaat:

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat
Postbus 4142
6202 PA Maastricht

U kunt uw aanvraag of melding ook opsturen naar de gemeente waar u de werkzaamheden gaat uitvoeren.