Meten bij Rijkswaterstaat

Meten bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat meet onder andere het waterpeil, de golfhoogte en de waterkwaliteit van de grote wateren in Nederland.

Waterkwantiteit

Op meer dan 450 locaties langs de kust en in rivieren, kanalen en meren onderzoeken we de waterkwantiteit. We meten onder meer het waterpeil, de waterafvoer, de golfhoogte en de stroomsnelheid. In samenwerking met het KNMI meten we onder andere ook de wind, bewolking en luchtdruk.

De informatie die we hiermee verzamelen, helpt ons Nederland te beschermen wanneer er tijdelijk teveel water is. En te zorgen voor een goede verdeling van het water wanneer er watertekorten zijn. Ook begeleiden we op basis van deze meetgegevens het scheepvaartverkeer. Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer op het water.

Waterkwaliteit

Zorgen voor schoon water is één van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Daarom meten we voortdurend de biologische en de chemische kwaliteit van het water. Op basis daarvan bepalen we of we maatregelen moeten treffen om de kwaliteit van het water te verbeteren en zo ja, welke.

Biologie

Schoon water is rijk aan planten en dieren

Biologische waterkwaliteit heeft betrekking op aantallen en soorten planten, algen, vissen, vogels en bacteriën die in het water leven. Hiervoor meten we op 173 plekken in de grote wateren zoals de Noordzee. Meten gebeurt afhankelijk van de soort meting dagelijks of maandelijks. We meten vanaf oevers en meetschepen.

Chemie

Chemische waterkwaliteit heeft betrekking op het aantal voedingsstoffen en (micro)verontreinigingen in het oppervlaktewater en de waterbodem. Dit meten we op ruim 170 locaties. Hoe vaak we meten verschilt per meting en locatie, van dagelijks tot 1 keer per jaar.

Diepte

Rijkswaterstaat meet met behulp van diverse apparatuur zoals multibeam systemen regelmatig de bodemhoogte onder water. Met behulp van lasers in vliegtuigen meten we de bodemhoogte boven water. We doen dit bij alle wateren die in ons beheer zijn.

De informatie uit deze metingen helpt ons bij het handhaven van de minimale diepte voor de scheepvaartveiligheid. Met behulp van deze informatie stellen we bijvoorbeeld vast hoeveel er in de verschillende gebieden gebaggerd moet worden. Alle meetgegevens worden ook gebruikt bij het vaststellen en toetsen van normen voor de waterkeringen.

Meetvoorschriften

Voor de metingen die ons eigen organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening, maar ook externe partijen in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren, hebben we normen opgesteld: de Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften.

Documenten

Publieksfactsheet Monitoring Waterkwaliteit Rijkswaterstaat
Informatie over de manieren waarop we zorgen voor schoon en gezond water pdf 4 MB / mei 2016