01 Barrières passeerbaar maken voor vis

Barrières passeerbaar maken voor vis

Bij het inpolderen en veilig houden van deze waterwegen, hebben we veel blokkades voor vissen opgeworpen. Dammen en gemalen zijn goed voor mensen, maar slecht voor migrerende vissen.

We nemen daarom verschillende maatregelen waardoor vissen toch weer hun trek kunnen vervolgen.

(Langer) open zetten sluis

Bij een sluis kan ervoor worden gekozen om deze volledig, dan wel langer, open te zetten. Om veiligheidsredenen en vanwege de waterhuishouding is dit niet altijd mogelijk. Een sluis is in eerste instantie bedoeld om water te keren. 

Bij zoet-zoutwaterovergangen ontstaat er achter de sluis bovendien een brak of zoetwatergebied. Voor ecologisch herstel is het nuttig om weer natuurlijke zoet-zoutwaterovergangen en een doorgang voor vis te creëren. Op andere plaatsen is dit niet gewenst, omdat bijvoorbeeld agrariërs voor irrigatie gebruik maken van zoetwatergebieden.

Hoe werken vispassages?

Vispassages zijn constructies in dammen of gemalen die deze blokkades in waterwegen toch ‘passeerbaar’ maken voor migrerende vissoorten. Ze zorgen dat vissen het hoogteverschil kunnen overbruggen, dat stroming wordt afgezwakt of dat er simpelweg een opening is waardoor de trekkende vis kan zwemmen. Grote hindernissen voor vismigratiestromen zijn de Haringvlietdam en de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat onderneemt actie om deze barrières ‘visvriendelijker’ te maken. Zo wordt de Haringvlietsluis op een kier gezet om vissen door te laten.

Ons water