01 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ecologische aspecten

  1. Ja. De vestiging van soorten is spontaan en gaat boven verwachting snel. Dit bleek uit de proef die met de maatregel is gedaan van 2013-2015. Al na korte tijd werden bijzondere insectenlarven en vissen aangetroffen.

  2. Aan het hout hechten zich larven van eendagsvliegen, dansmuggen, kriebelmuggen en kokerjuffers. Deze larven klappen waaiers uit waarmee ze langsstromende algen en andere voedseldeeltjes uit het rivierwater filteren. Zelf zijn de larven voedsel voor vissen zoals de kopvoorn, de barbeel en de sneep.

  3. Aan ander materiaal, bijvoorbeeld steen, kunnen zich ook planten en dieren hechten. Maar Nederland heeft van nature geen stenige ondergronden onder water en dus ook geen soorten die daar thuis horen. Wat er kunstmatig aan steen gestort is, wordt bevolkt door de driehoeksmossel die oorspronkelijk uit Zuidoost Rusland komt. Op het rivierhout is deze tot dusverre niet gesignaleerd.

Technische aspecten

  1. Een boom die geheel in het water ligt, verteert niet omdat er geen zuurstof bij komt. Zo kan een boom honderden jaren intact blijven. In nevengeulen van IJssel en Waal, waar de waterstand wisselt, verteert de boom wel maar dat is een proces dat vele tientallen jaren in beslag neemt.

  2. De bomen zijn met kettingen aan palen bevestigd op de wal, of aan betonplaten op de rivierbodem. Daar wordt 4000 tot 5000 kilo beton voor gebruikt per boom.

  3. De bomen liggen zo veel mogelijk in de stroomrichting van het water. Daardoor is er weinig opstuwing. Bomen in de stroomschaduw van kribben hebben geen invloed op de waterstand.

Kosten en beheer

  1. Het project is onderdeel van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Uit deze richtlijn komen verschillende maatregelen voort om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals de aanleg van geulen, vispassages en natuurvriendelijke oevers.

  2. Met transport, rooien en verankeren kost het plaatsen van een boom tussen de 2000 en 5000 euro.

  3. De gevolgen voor beheer en onderhoud zijn beperkt. De bomen liggen overal buiten de vaargeul, dus niet op plekken waar eventueel gebaggerd moet worden.

Onderliggende pagina's