01 Zeegraskartering

Zeegraskartering

Rijkswaterstaat karteerde tot 2010 jaarlijks het zeegras in Nederland om zo de stand van zeegras in kaart te brengen. De kaarten zijn gemaakt in het kader van het (MWTL) biologisch monitoringsprogramma. Sinds 2011 zijn de karteerfrequentie en karteermethodeaangepast.

Aan de hand van herhalingskarteringen (monitoring) is te zien of zeegraslocaties en zeegrasvelden zich uitbreiden of juist afnemen. Dit kan mogelijk gerelateerd worden aan bepaalde ingrepen en/of gebeurtenissen.

Karteringsronden

Rijkswaterstaat heeft sinds 1984 in de Oosterschelde zowel de zeegrassen als de macroalgen (tot 2006) gekarteerd. In de Waddenzee wordt sinds 1991 uitsluitend zeegras in kaart gebracht. Tot 2011 worden jaarlijks enkele kerngebieden opgenomen, dit zijn locaties waar zeegras door de jaren heen tamelijk stabiel voorkomt. In de Oosterschelde is dat de Zandkreek, in het Waddengebied de Hond/Paap en het Terschellinger wad nabij Hoorn en Oosterend, evenals twee locaties langs de Groninger kust. De overige reguliere gebieden, zoals in de Oosterschelde, werden tot 2011 eens in de twee jaar in kaart gebracht.

In 2011 is door Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving een nieuwe karteercyclus vastgesteld die efficiënter aansluit bij de informatiebehoefte. In de Waddenzee worden alle potentiële zeegrasgebieden eens in de drie jaar gekarteerd. Het eerste karteerjaar volgens deze nieuwe cyclus is 2011. Alle kerngebieden, daar waar zeegras aaneengesloten over een groter gebied met hoge bedekking voorkomt, worden intensief bemonsterd. Het overige potentieel geschikte areaal wordt systematisch via vastgestelde raaien bemonsterd. Ook de Oosterschelde kent vanaf 2011 een 3-jarige karteercyclus waarbij de relevante gebieden worden gekarteerd. Het eerste karteerjaar is hier 2013. Eventuele nieuwe locaties (aangemeld via het Meldpunt zeegras) worden verkend en waar van toepassing toegevoegd aan het MWTL Zeegrasmeetnet.

Projectbasis

Andere gebieden, die normaliter niet in aanmerking komen voor kartering, kunnen op projectbasis tijdens routinekarteringsronden toch meegenomen worden. Zo zijn in 2000 en 2001 de zuidkust van Ameland en de delen van de zuidkust van Terschelling die buiten de karteringen vallen geïnventariseerd voor het Evaluatieonderzoek schelpdiervisserij. In 2011 is er een Zeegras (Zostera marina) zaadproef gestart in samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging; Rijkswaterstaat zal deze proef de komende vijf jaren monitoren om de resultaten hiervan te kunnen meten.

Zeegrasmeldingspunt

Rijkswaterstaat heeft een zeegras aanmeldpunt in het leven geroepen, om zo nog beter in kaart te brengen waar zeegras zich mogelijk weer kan vestigen. Via het zeegrasaanmeldformulier kunnen zeegraswaarnemingen gemeld worden.