01 Voorgestelde graadmeters

Voorgestelde graadmeters

Een graadmeter geeft de maat aan voor de toestand van het watersysteem en is opgebouwd uit een of meer parameters. Voorbeelden van zulke parameters zijn indicatorsoorten, soortgroepen of elementen die representatief zijn voor een kenmerk van het systeem.

De keuze voor een graadmeter hangt af van het gewenste doel (kenmerk), de beschikbaarheid van gegevens, maar ook van de kwaliteit van de graadmeter (meetbaarheid, representativiteit, specificiteit, betrouwbaarheid, et cetera).

Bouwstenen

De graadmeters geven informatie over de biodiversiteit en het ecologische functioneren van de Noordzee. Zodoende zijn de graadmeters geschikt om veranderingen in het functioneren en in de structuur van de Noordzee te signaleren. Voor de graadmeters zijn de onderliggende bouwstenen, de basisgegevens en indicatoren, van enorm belang. In onderstaand plaatje is een schematische relatie tussen de basisgegevens, de indicatoren en de graadmeters weergegeven.

23 graadmeters

Vanuit het project graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) zijn er 23 graadmeters geïntroduceerd. Van deze voorgestelde graadmeters hebben er dertien betrekking op de biodiversiteit. De overige tien zijn ecologische functioneringsgraadmeters voor de Noordzee.

Graadmeters biodiversiteit:

 • Soortendiversiteit fytoplankton
 • Soortendiversiteit macrobenthos
 • Populatie macrobenthos
 • Soortendiversiteit vissen
 • Populatie zoutwatervissen
 • Soortendiversiteit kust- en zeevogels
 • Populatie kust- en zeevogels
 • Populatie zeezoogdieren
 • Verspreidingsgebied zeezoogdieren
 • Structuur fytoplankton
 • Structuur macrobenthos
 • Structuur visgemeenschap
 • Ecotopen┬á

Graadmeters voor het ecologisch functioneren:

 • Primaire productie
 • Secondaire productie
 • Tertiaire productie
 • Afbraak
 • Stapelvoedsel
 • Toppredatoren
 • Complexiteit voedselweb
 • Trofische structuur macrobenthos
 • Trofische structuur vispopulatie
 • Areaal dynamische ecotopen

Overzicht graadmeters

Voor een overzicht van de graadmeters in relatie tot hun beleidsthema, ecosysteemkenmerken en systeemindicatoren kunt u het document 'Overzicht voorgestelde graadmeters' downloaden.

Documenten

Overzicht voorgestelde graadmeters
pdf 392 kB / april 2016