Graadmeters Noordzee

Graadmeters Noordzee

De graadmeters voor het ecosysteem in de Noordzee geven een indicatie van de ecologische toestand in de Noordzee. Aan de hand van graadmeters kunnen de gevolgen van het huidige en toekomstige gebruik van de Noordzee worden bepaald.

Een voorbeeld van een graadmeter is de populatieontwikkeling van verschillende vissoorten. Deze graadmeter wordt veelal beïnvloed door de visserij. Aan de hand van zo’n graadmeter kan beleid en beheer voortvloeien. Daarnaast zijn ze ook zeer geschikt om beheer en beleid te evalueren. Nog een sterke kant van graadmeters is dat ze gebruikt kunnen worden in de beoordeling van wat de effecten zijn van het gebruik van de Noordzee op het ecosysteem. Graadmeters beschrijven dus de toestand van het ecosysteem in de Noordzee.

Beheerinstrumentarium

In de jaren negentig ontstond de behoefte aan een simpel en betrouwbaar beheerinstrumentarium voor de Noordzee. Men wilde niet dat de toename van het gebruik van de Noordzee ten koste zou gaan van de natuur op zee. Er was behoefte aan een meer gezamenlijk en effectiever overheidsbeleid tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

GONZ

Om zo’n beheerinstrumentarium te ontwikkelen is in 1996 het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) van start gegaan. GONZ is gestart in opdracht van Rijkswaterstaat en is uitgevoerd in samenwerking met verschillende andere instituten in Nederland. In het project zijn verschillende graadmeters ontwikkeld in samenhang met de uitgangspunten van het overheidsbeleid op het gebied van waterkwaliteit.