Kaarten kwelders

Kaarten kwelders

Rijkswaterstaat heeft een unieke reeks aan karteringen van de Nederlandse kweldergebieden.

Vegetatiezonering

De vegetatiezoneringskaart geeft een beeld van de vegetatie van een studiegebied in een bepaald jaar. De indeling van de kaart is in vegetatiezones zoals pionierzone, lage kwelder, hoge kwelder enzovoorts.

Vegetatiestructuur

Het afleiden van een vegetatiestructuurkaart uit een vegetatiekaart kan vrij makkelijk. Met een stereoscopische luchtfoto-interpretatie is het mogelijk om een structuurkaart te krijgen, ook zonder veldwerk.

Rode Lijst

De basis voor de Rode Lijst-kaart is het voorkomen (combinatie van zeldzaamheid en achteruitgang) van plantengemeenschappen van de vegetatie van Nederland. Zijn er bedreigde plantengemeenschappen, dan geeft de kaart dat per gekarteerd vlak aan. Dat gebeurt in niveaus van mogelijk bedreigd, bedreigd en ernstig bedreigd.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De basis voor de typologie van de KRW -vegetatiekaart is een indeling in landschapszones. Via deze vegetatiekaarten is gemakkelijk de verhouding van de zones te berekenen, monitoren en toetsen.

Habitatkaart

De habitatkaart geeft inzicht in het voorkomen van de Europese habitattypen, van de stranden en kwelders waar Nederland verantwoordelijk voor is.

Grove Standaard Typologie (GST)

Het karteren van het duingebied gebeurt door Rijkswaterstaat alleen tijdens de foto-interpretatie. Dit doen we volgens de zogenaamde Grove Standaard Typologie (GST). Dit is een van tevoren gestandaardiseerde interpretatietypologie. De toedeling is voor een deel naar landschappelijke kenmerken.

De horizontale en verticale structuur zijn direct van de foto af te leiden. De vochttoestand is afgeleide informatie. De basis hiervoor is kennis van de ontstaanswijze en van de huidige toestand van het betreffende gebied. De GST-eenheden hebben geen onderbouwing door veldbeschrijvingen en ook de ruimtelijke eenheden hebben minder detail.

Databeheer en ontsluiting

Ontsluiting van de GIS gegevens via kaarten vindt plaats via de Rijkswaterstaat Geodatabase. Voor een algemene uitleg op de werking van Geoweb, zie de handleiding Geoweb.

Wanneer u zelf de vegetatiekaarten wilt hebben in een GIS omgeving, dan kunt u gebruik maken van Vegetatiekartering VEGWAD vlakken.

Wilt u meer informatie over het downloaden van gegevens, dan kunt u contact opnemen met de Service Desk Data van Rijkswaterstaat.