Zorgplicht primaire waterkeringen

Zorgplicht primaire waterkeringen

Nederland ligt deels onder de zeespiegel. Waterkeringen zijn essentieel om ons land te beschermen in tijden van hoogwater. Rijkswaterstaat neemt haar taak als keringbeheerder heel serieus. Daarom verbeteren we het beheer en onderhoud van deze keringen continu.

Aantoonbaar uitvoeren beheer en onderhoud primaire waterkeringen

Rijkswaterstaat voert al jaren het beheer en onderhoud aan de primaire waterkeringen uit. Het vergroten van de aantoonbaarheid ten aanzien van het beheer en onderhoud is echter een nieuw aspect. Dit heeft te maken met een verandering in de Waterwet. Om waterkeringsbeheerders te helpen bij deze aanpaste wettelijk taak is er in 2014 het rijksbrede Kader Zorgplicht vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat (IenW)).

Vormgeven implementatie zorgplicht primaire waterkeringen

In 2015 heeft Rijkswaterstaat het rijksbrede kader uitgewerkt in het Rijkswaterstaat Uitvoeringskader Zorgplicht voor Primaire Waterkeringen. Het implementatietraject is begonnen met een ontwikkelfase. In de huidige fase krijgt de implementatie verder vorm. Er ligt een programmaplan en onder dit plan zijn de actielijnen uitgewerkt. Deze actielijnen beschrijven de stappen die Rijkswaterstaat moet zetten om aan de eisen van de Zorgplicht te gaan voldoen. De ambitie is dat Rijkswaterstaat in 2019 gesteld staat voor de Zorgplicht Primaire Waterkeringen. 

Deze wettelijk taak geldt voor alle waterkeringbeheerders. Daarom werken we waar mogelijk samen met de waterschappen die het andere deel van de primaire waterkeringen in beheer hebben. De Inspectie Leefomgeving en Toezicht houdt toezicht op het uitvoeren van deze wettelijke taak. Samen beschermen we Nederland tegen hoogwater. 

Om inzicht te geven in stand van zaken met betrekking tot de Zorgplicht heeft Rijkswaterstaat een factsheet Zorgplicht primaire Waterkeringen opgesteld.

Samenwerking

We werken samen met de waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de stuurgroep Zorgplicht. Kijk voor meer informatie op de Zorgplichtpagina van de Helpdesk Water en de website Inspectie Waterkeringen.