04 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vragen

 1. Een legger is een register van eigendommen of onderhoudsverplichtingen. Bij een legger hoort een serie kaarten (analoog of digitaal), waarop objecten zijn ingetekend. De bekendste legger is de kadastrale legger, beter bekend als het openbaar register.

 2. Sinds de invoering van de Waterwet is het verplicht om alle rijkswaterstaatswerken in een legger op te nemen. In de Legger rijkswaterstaatswerken zijn vaarwegen, waterbouwkundige werken, stroomgeleidingswerken, oevers en regionale waterkeringen omschreven. De Legger rijkswaterstaatswerken is in 2014 geactualiseerd.

 3. De Vegetatielegger is een nieuw instrument van Rijkswaterstaat om de uiterwaarden van de grote rivieren veilig en natuurlijk te onderhouden. Een overzichtskaart toont aan welk type begroeiing waar is toegestaan. Bomen en struiken kunnen de afvoer hij hoog water namelijk belemmeren. De Vegetatielegger bestaat uit een kaart en regels, die samen de normatieve staat beschrijven. De Vegetatielegger is een onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken.

 4. Het regent vaker en harder. De verwachting is dat wateroverlast in de grote rivieren zoals de Rijn, de Maas en de Waal, meer en meer zal voorkomen. Rivieren moeten dit water vlot kunnen afvoeren. Begroeiing, zoals bos en struiken, kan dit proces verstoren. Daarom gebruikt Rijkswaterstaat vanaf 2014 een nieuw instrument voor natuurlijke en veilige uiterwaarden: de Vegetatielegger.

 5. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid binnen de grens van het vegetatiebeheer. Dit is het gebied binnen de blauwe lijn op de kaart. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor terreinen die alleen onder zeer extreme omstandigheden onder water lopen. Een uitzondering geldt voor de vrijgestelde gebieden, die rood en wit gearceerd op de kaart staan. Hier is de Vegetatielegger niet van toepassing. Een andere uitzondering is de zuidelijke Afgedamde Maas. Begroeiing in dit gebied heeft geen significant effect op de hoogwaterveiligheid.

 6. De Vegetatielegger is gebaseerd op de begroeiing in de uiterwaarden in 2014. Hij legt de bestaande situatie vast als norm voor hoogwaterveiligheid. Watervergunningen zijn uitzonderingen op deze norm en geen onderdeel van de Vegetatielegger. Het weergeven van vergunningen op de Vegetatielegger is onderzocht, maar levert praktische bezwaren op, die de duidelijkheid en de actualiteit van de Vegetatielegger niet ten goede komen.

 7. Nee. Op terreinen waar zowel Rijkswaterstaat als een waterschap een beheertaak hebben, kunnen vegetatie-eisen van elkaar afwijken. Rijkswaterstaat richt zich met de Vegetatielegger alleen op waterveiligheid vanuit het oogpunt van hoogwaterafvoer. Waterschappen stellen op sommige plaatsen op en rondom hun waterkeringen strengere vegetatie-eisen vanuit waterkeringbeheer. Eventuele aanvullende eisen in de buurt van waterkeringen zijn opgenomen in de keur (de algemene verordening van een waterschap), de beleidsregels bij de keur en de legger van het betreffende waterschap.

 8. Via de kaartbeelden maakt de Legger voor iedereen (overheden, burgers en bedrijven) duidelijk waar de verschillende zones liggen. De Legger legt het bestaande beleid vast, geen nieuw of gewijzigd beleid. Voor activiteiten in de kern- of beschermingszones, moet altijd contact opgenomen worden met de keringbeheerder. De beheerder bepaalt wat wel en niet is toegestaan. Activiteiten die nadeel voor de kering opleveren, worden niet of onder voorwaarden toegestaan.

 9. De Legger is niet bedoeld voor navigatie. Hiervoor zijn middelen als vaarkaarten, Vaarwegkenmerken in Nederland en Inland Ecdis, te downloaden via de website Vaarweginformatie.

 10. Rijkswaterstaat heeft de zorgplicht voor waterstaatswerken in beheer bij het Rijk. De leggers geven aan waar en waarvoor die zorgplicht geldt. Hoe we die zorgplicht invullen, is vastgelegd in het Beheerplan Rijkswateren. Rijkswaterstaat heeft de taak om de feitelijke situatie overeen te stemmen met de inhoud van de leggers. Er is wel een zekere beoordelingsvrijheid in de wijze waarop wij dat doen. Het is mogelijk een afweging te maken tussen de onderhoudsprioritering en de beschikbare middelen. De zorgplicht betekent niet dat de beheerder op ieder moment moet voldoen aan de normen voor de onder zijn beheer vallende waterstaatswerken.

 11. Hebt u na het bezoeken van deze website nog vragen over de Legger of de Vegetatielegger? Bel dan met onze gratis informatielijn: 0800-8002.