04 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vragen

  1. Sinds de invoering van de Waterwet is het verplicht om alle rijkswaterstaatswerken in een legger op te nemen. De legger beschrijft de toestand waaraan waterstaatswerken (oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken) moeten voldoen. In de legger omschrijft de beheerder wat de vereiste ligging, vorm, afmeting en constructie is van het waterstaatswerk in zijn beheer. Dit wordt ook wel de ‘normatieve’ toestand genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste bodemdiepte van een kanaal of het vereiste profiel van een waterkering.

  2. De Vegetatielegger is een instrument van Rijkswaterstaat om de uiterwaarden van de grote rivieren veilig en natuurlijk te onderhouden. Een overzichtskaart toont aan welk type begroeiing waar is toegestaan. De Vegetatielegger bestaat uit een kaart en regels, die samen de normatieve staat beschrijven ten behoeve van de waterveiligheid en waterkwaliteit. De Vegetatielegger is een onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken.

  3. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid en de waterkwaliteit binnen de grens van het vegetatiebeheer. Dit is het gebied binnen de blauwe lijn op de kaart. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor terreinen die alleen onder zeer extreme omstandigheden onder water lopen. Een uitzondering geldt voor de vrijgestelde gebieden, die rood en wit gearceerd op de kaart staan. Hier is de Vegetatielegger niet van toepassing. Begroeiing in dit gebied heeft geen significant effect op de hoogwaterveiligheid.

  4. De Vegetatielegger is gebaseerd op de begroeiing in de uiterwaarden. Naast de legger waarin de normatieve toestand van het waterstaatswerk is omschreven, kunnen er vergunningen zijn waarin afwijkingen van die normatieve toestand zijn vergund. Samen geven zij een beeld van de feitelijke staat waarin het waterstaatswerk mag verkeren. De vergunningen zijn als extra laag in de viewer van de Vegetatielegger zichtbaar.

  5. Nee. Op terreinen waar zowel Rijkswaterstaat als een waterschap een beheertaak hebben, kunnen vegetatie-eisen van elkaar afwijken. Rijkswaterstaat richt zich met de Vegetatielegger alleen op waterveiligheid en waterkwaliteit. Waterschappen stellen op sommige plaatsen op en rondom hun waterkeringen strengere vegetatie-eisen vanuit waterkeringbeheer. Eventuele aanvullende eisen in de buurt van waterkeringen zijn opgenomen in de keur (de algemene verordening van een waterschap), de beleidsregels bij de keur en de legger van het betreffende waterschap.

  6. De legger is verplichtend naar Rijkswaterstaat als wettelijk beheerder. Maar dit betekent niet altijd dat Rijkswaterstaat het onderhoud uitvoert, bijvoorbeeld op terreinen van derden.

  7. De Inspectie Leefomgeving en Transport, is de instantie die toezicht houdt op de uitoefening van taken door Rijkswaterstaat.

  8. De legger blijft als instrument in de Omgevingswet bestaan.

  9. Hebt u na het bezoeken van deze website nog vragen over de Legger Rijkswaterstaatswerken of de Vegetatielegger? Bel dan met onze gratis informatielijn: 0800-8002.