01 Belang van de Afsluitdijk

Belang van de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is belangrijk voor Nederland en heeft verschillende functies. Denk hierbij aan veiligheid, zoetwatervoorziening, verkeer en vervoer over weg en water, ecologie, cultuurhistorie en recreatie. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de Afsluitdijk in overleg met een groot aantal organisaties en instanties om de vele belangen die daarbij spelen, in het oog te houden.

Veiligheid en waterafvoer

De Afsluitdijk is een hoofdwaterkering en moet het achterliggende gebied beschermen tegen overstromingen. De dijk moet daarom hoog en sterk genoeg zijn om in de meest extreme omstandigheden de zee te weerstaan. De klimaatverandering en zeespiegelstijging stellen steeds zwaardere eisen aan de dijk. Daarom moet de dijk worden aangepast. Om dezelfde redenen moet ook de capaciteit van de waterafvoer worden vergroot. Dit gebeurt door extra spuisluizen en pompen aan te brengen bij Den Oever.

Zoet water

Het IJsselmeer is een belangrijke zoetwatervoorraad voor Nederland. In droge perioden kan water naar de omliggende gebieden worden gesluisd, bijvoorbeeld voor de landbouw. Ook wordt IJsselmeerwater gebruikt voor drinkwater. 

Bovendien heeft het IJsselmeer ecologische functies: het water is belangrijk voor veel vogel- en vissoorten. De Afsluitdijk is wel een moeilijke hindernis voor sommige vissoorten die van zoet naar zout water trekken, of andersom.

Daarom is in 2015 is aan de westkant van de schutsluis bij Den Oever een vispassage gebouwd. Meer informatie over de maatregelen die Rijkswaterstaat heeft getroffen is te vinden op de projectpagina Verbeteren vismigratie Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk wordt tussen 2019 en 2022 een Vismigratierivier aangelegd bij Kornwerderzand. De functie van het zoetwaterreservoir mag daarbij niet in het geding komen.

Economische waarde

Op de Afsluitdijk ligt een snelweg, de A7, die Friesland en Noord-Holland met elkaar verbindt. Elke dag rijden hier duizenden voertuigen. De Afsluitdijk is daardoor erg belangrijk voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

In de dijk zitten ook schutsluizen voor de scheepvaart. Deze worden gebruikt door zowel de beroeps- als de recreatievaart. Een laatste, belangrijke economische factor zijn de toeristen en recreanten die op doorreis zijn of speciaal een bezoek brengen aan de dijk.

Voor de nabije toekomst hebben de regionale overheden plannen voor verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme, verschillende vormen van duurzame energie en natuurontwikkeling.

De Afsluitdijk spreekt wereldwijd tot de verbeelding: de robuuste, rechtlijnige dijk tussen IJsselmeer en Waddenzee is bijzonder voor bezoekers uit binnen- en buitenland

Cultuurhistorie

De Afsluitdijk spreekt wereldwijd tot de verbeelding. De robuuste, rechtlijnige dijk tussen IJsselmeer en Waddenzee, in combinatie met de ontstaansgeschiedenis van de Afsluitdijk, is bijzonder voor bezoekers uit binnen- en buitenland. De dijk heeft een cultuurhistorische waarde en een sterke belevingswaarde: in de geschiedenis van Nederland en in de identiteit van het Zuiderzeegebied speelt de dijk namelijk een belangrijke rol. Bij de uit te voeren maatregelen aan dijk en sluizen zijn architecten betrokken om op een goede manier met deze kwaliteiten om te gaan.