Veiligheid Nederland in kaart

Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2)

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseerde de overstromingsrisico's in Nederland. Eind 2014 is het project afgerond. De kennis uit VNK2 blijft tot 2019 beschikbaar via het Kennisplatform Risicobenadering (KPR).

Het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) ondersteunt en adviseert de keringbeheerders van primaire keringen (waterschappen en RWS) bij het toepassen van de risicobenadering, het duiden van de nieuwe normen (consequentie-analyses) en het toepassen van het Ontwerpinstrumentarium 2014 (OI2014). Het project bekeek de samenhang tussen de dreiging van hoogwater, de sterkte en hoogte van de waterkeringen en de mogelijke gevolgen van een dijkdoorbraak. Dit werd onderzocht door overstromingskansen te koppelen aan de gevolgen, uitgedrukt in economische schade en het aantal slachtoffers. VNK2 (PDF, 338,33 kB) deed dit voor 55 dijkringen in Nederland en - als pilot - 3 dijkringen langs de Limburgse Maas. Eind 2014 is het totale onderzoek afgerond.

Met de informatie uit VNK2 kan de overheid gericht maatregelen treffen om Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Gericht investeren in de zwakste en/of meest risicovolle waterkeringen, verkleint de kans op schade, slachtoffers en maatschappelijk ontwrichting zo efficiënt mogelijk.

Het project 'Veiligheid Nederland in Kaart' analyseerde tussen 2006 en 2014 alle primaire waterkeringen van Nederland.

Inzichten

De belangrijkste inzichten van VNK2 zijn:

  • Een dijk kan bezwijken voordat hij overloopt; de dijken zijn eerder te smal dan te laag.
  • De kans op een dijkdoorbraak neemt toe met de lengte van de waterkering (het lengte-effect).
  • De mogelijke gevolgen van overstromingen verschillen aanzienlijk binnen en tussen dijkringen.
  • De kans op bezwijken van een dijk door piping hangt af van de samenstelling van de ondergrond. Bij piping stroomt er water via een zandlaag onder de dijk door.
  • Voor een betrouwbare berekening van de overstromingskans is het beschikbaar zijn van de juiste gegevens van belang.
  • Met de verzamelde gegevens en resultaten kunnen de effecten van maatregelen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.

Toepassing

Deze inzichten worden gebruikt bij:

  • de discussie over en afwegingen bij een mogelijk geactualiseerd wettelijk normstelsel
  • de ontwikkeling van nieuwe wettelijke toetsmethoden voor waterkeringen en het richten van onderzoek
  • het prioriteren en programmeren van versterkingsmaatregelen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP)
  • de beschouwing en afweging van strategieën en maatregelen in het kader van meerlaagsveiligheid en het Deltaprogramma

Eindrapport

De veiligheid van Nederland in kaart
De eindrapportage van het project Veiligheid Nederland in Kaart pdf 20 MB / april 2016

VNK2

VNK2 is in 2006 van start gegaan en heeft alle primaire waterkeringen van Nederland geanalyseerd. Op 12 november 2014 rondde het project af met een bestuurlijke eindconferentie waar het eindrapport werd overhandigd aan de toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. 

VNK2 was een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat), de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Rijkswaterstaat voerde het project uit in nauwe samenwerking met de waterkeringbeheerders, provincies, kennisinstituten en ingenieursbureaus.